Sony Xperia SP - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ако имате сметка на Google™, може да ја користите апликацијата Gmail™ за да читате, пишувате

и организирате пораки на е-пошта.

56

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

1

Приказ на список со сите сметки на Gmail и неодамнешни папки

2

Напишете нова порака на е-пошта

3

Пребарувајте пораки на е-пошта

4

Поставки за пристап и опции

5

Список со пораки на е-пошта

За да дознаете повеќе за Gmail™

Кога ќе ја отворите апликацијата Gmail, допрете , потоа допрете Помош.

57

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.