Sony Xperia SP - Прикажување фотографии и видеа

background image

Прикажување фотографии и видеа

Користете ја картичката Слики во апликацијата Албум за да гледате фотографии и да

репродуцирате видеа што сте ги направиле со камерата или да прикажувате слични содржини што

сте ги зачувале во уредот. Сите Фотографии и видеа се прикажани во хронолошки наредена

решетка.

1

Прегледување фотографии и видеа во картичката Слики

2

Прегледување фотографии и видеа во картичката Мои албуми

3

Приказ на опциите на менито

4

Датумот на ставките во групата

5

Допрете фотографија или видео клип за да ги погледнете

6

Лизгајте нагоре или надолу за приказ на содржината.

Прегледување фотографии и видеа

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Албум.

3

Допрете фотографија или видео за да ги прегледате.

4

Потчукнете налево за да ја прегледате следната фотографија или видео. Потчукнете

надесно за да ја прегледате претходната фотографија или видео.

Доколку ориентацијата на екранот не се промени автоматски кога ќе го завртите уредот
настрана, обележете го полето за избирање Автом. ротирање на екранот во Поставки
> Екран.

Промена на големината на малите слики

Кога прегледувате мали слики од фотографиите и видеата во албумот, раширете два

прста за зумирање или спојте ги за одзумирање.

Зумирање фотографии

Кога прегледувате фотографија, раширете со два прста за да ја зумирате или спојте ги за да ја

одзумирате.

Да гледате слајдшоу на вашите фотографии

1

Кога гледате фотографија, допрете го екранот за да ги прикажете алатниците, па допрете

> Слајд шоу за да почнете со репродукција на сите фотографии во албумот.

2

Потчукнете фотографија за слајдшоуто да заврши.

75

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Гледање слајдшоу од вашите фотографии со музика

1

Кога прикажувате фотографија, допрете го екранот за да се прикажат контролите, па

допрете го > SensMe™ slideshow.

2

Одберете го јазикот кој сакате да го користите за пишување, па допрете го .

Апликацијата Албум ги анализира вашите фотографии ги користи музичките податоци на

SensMe™ за да пушта слајдшоу.

3

За да ја паузирате репродукцијата, допрете го екранот за да ги прикаже контролите, па

допрете го .

Репродуцирање видео

1

Во Албум, отворете ги картичката Слики или картичката Мои албуми.

2

Лоцирајте го видеото што сакате да го отворите со помош на преглед во мрежа или листа.

3

Допрете го видеото за да се репродуцира.

4

Ако не се прикажани контролите за репродукција, допрете го екранот за да ги прикажете.

За да го скриете контролите, повторно допрете го екранот.

За да паузирате видео

1

Кога се репродуцира видео, допрете го екранот за да се прикажат контролите.

2

Допрете го .

Премотување напред и премотување назад на видеото

1

Кога се репродуцира видео, потчукнете го екранот за да се прикажат контролите.

2

Влечете го граничникот на лентата за прогрес лево за премотување наназад, или десно за

премотување напред.

Прилагодување на јачината на звукот на видео

Притиснете го копчето за јачина на звук.