Sony Xperia SP - Juridiskā informācija

background image

Juridiskā informācija

SonyC5302/C5303/C5306

Šo lietotāja rokasgrāmatu ir publicējis uzņēmums Sony Mobile Communications AB vai tā vietējā filiāle,

nesniedzot nekādas garantijas. Uzņēmums Sony Mobile Communications AB jebkurā brīdī un bez iepriekšēja

brīdinājuma var veikt šīs lietotāja rokasgrāmatas uzlabojumus un izmaiņas, ja tas ir nepieciešams tipogrāfijas

kļūdu, pašreizējās informācijas neprecizitātes vai lietotņu un/vai aprīkojuma uzlabojumu dēļ. Šādas izmaiņas

tiks iekļautas šīs lietotāja rokasgrāmatas nākamajos izdevumos.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Visas tiesības aizsargātas.

Jūsu mobilajā ierīcē var lejupielādēt, glabāt un pārsūtīt papildu saturu, piem., zvana signālus. Šāda satura

izmantošanu var ierobežot vai liegt trešo personu tiesības, tostarp (bet ne tikai) piemērojamie autortiesību

likumi. Jūs, nevis Sony, esat pilnībā atbildīgs par ierīcē lejupielādētu un no savas ierīces pārsūtītu papildu

saturu. Pirms lietojat jebkādu papildu saturu, lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir atbilstošās licences vai citas

pilnvaras. Uzņēmums Sony negarantē nekāda papildu satura vai cita trešo personu satura precizitāti, integritāti

vai kvalitāti. Uzņēmums Sony nekādā gadījumā neatbild ne par kādu nepareizu papildu satura vai cita trešo

personu satura izmantošanu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā var būt iekļautas norādes uz trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai

nodrošinātajām lietotnēm. Šādu lietotņu vai pakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama atsevišķa

reģistrēšanās pie trešās personas pakalpojumu sniedzēja, un tā var būt saistīta ar papildu lietošanas

noteikumiem. Attiecībā uz lietotnēm, kurām var piekļūt trešo personu vietnēs vai izmantojot šīs vietnes, lūdzu,

vispirms skatiet šajās vietnēs pieejamos lietošanas noteikumus un piemērojamo konfidencialitātes politiku. Sony

negarantē un negalvo ne par vienas trešās personas vietņu vai piedāvāto pakalpojumu pieejamību vai darbību.

Lai skatītu reglamentējošo informāciju, piemēram, CE marķējumu, izņemiet akumulatoru.

Visi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču

zīmes. Visas šajā dokumentā tieši nepiešķirtās tiesības ir aizsargātas. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo

īpašnieku īpašums.

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni

www.sonymobile.com.

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko ierīci.

Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums nav atbilstošas Microsoft

licences, šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta.

Satura īpašnieki izmanto Windows® multivides cipartiesību pārvaldības (Windows® Media digital rights

management — WMDRM) tehnoloģiju, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce

izmanto WMDRM programmatūru, lai piekļūtu saturam, ko aizsargā tehnoloģija WMDRM. Ja WMDRM

programmatūrai neizdodas aizsargāt saturu, satura īpašnieki var lūgt Microsoft atsaukt programmatūras spēju

izmantot tehnoloģiju WMDRM aizsargāta satura atskaņošanai vai kopēšanai. Atsaukšana neattiecas uz

neaizsargātu saturu. Lejupielādējot aizsargāta satura licences, jūs piekrītat, ka Microsoft kopā ar licencēm var

iekļaut atsaukšanas sarakstu. Satura īpašnieki var noteikt, ka jums jājaunina WMDRM, lai piekļūtu viņu saturam.

Ja atsakāties jaunināt, jūs nevarēsit piekļūt saturam, kam nepieciešama jaunināšana.

Šis produkts ir licencēts atbilstoši MPEG-4 vizuālo patentu un AVC patentu paketes licencēm, lai patērētājs to

izmantotu personiskiem un nekomerciāliem mērķiem — (i) kodētu videomateriālu atbilstoši MPEG-4 vizuālajam

standartam (MPEG-4 video) vai AVC standartam (AVC video), un/vai (ii) dekodētu MPEG-4 vai AVC

videomateriālu, ko iekodējis patērētājs, veicot personiska vai nekomerciāla rakstura darbības, un/vai ko

patērētājs iegādājies no videopakalpojumu sniedzēja, kam ir atbilstoša MPEG LA licence, kura ļauj piedāvāt

MPEG-4 un/vai AVC videomateriālus. Licence netiek izsniegta un neattiecas ne uz kādu citu lietojumu.

Papildinformāciju par reklāmas, iekšēju vai komerciālu lietojumu un licencēm var saņemt no MPEG LA, L.L.C.

Sk. http://www.mpegla.com. MPEG Layer-3 audio dekodēšanas tehnoloģiju licencējis Fraunhofer IIS un

Thomson.

SONY MOBILE NEATBILD PAR NEKĀDIEM TĀLRUNĪ SAGLABĀTO PERSONISKO DATU VAI FAILU

(IESKAITOT, BET NE TIKAI KONTAKTU, MŪZIKAS IERAKSTU UN ATTĒLU) ZUDUMIEM, DZĒSUMIEM

UN/VAI PĀRRAKSTĪŠANU, KAS RADUSIES, ATJAUNINOT IERĪCI KĀDĀ NO ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ

121

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

APRAKSTĪTAJIEM VEIDIEM VAI IZMANTOJOT JEBKURUS NORĀDĪJUMUS UN PADOMUS, KAS PIEEJAMI

ŠĪ DOKUMENTA APAKŠSADAĻĀ “KONTAKTU PĀRSŪTĪŠANAS METODES” UN “DATU GLABĀŠANA”.

NEVIENĀ NO GADĪJUMIEM SONY MOBILE VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJU KOPĒJĀS SAISTĪBAS PRET JUMS PAR

JEBKĀDIEM UN VISIEM BOJĀJUMIEM, ZUDUMIEM UN RĪCĪBAS IEMESLIEM (SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI

TĀ PĀRKĀPUMU, IESKAITOT, BET NE TIKAI NEVĒRĪBU VAI CITĀDI) NEPĀRSNIEDZ FAKTISKO SUMMU,

KĀDA TIKA SAMAKSĀTA PAR IERĪCI.

122

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.