Sony Xperia SP - Ierīces pielāgošana

background image

Ierīces pielāgošana

Vairākus ierīces iestatījumus varat pielāgot savām vajadzībām. Varat, piemēram,

mainīt valodu, pievienot personisku zvana signālu vai mainīt ekrāna spilgtumu.

Skaļuma pielāgošana

Varat pielāgot ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla

skaļumu, kā arī mūzikas un video atskaņošanas skaļumu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz

augšu vai uz leju.

Skaņas iestatījumu pielāgošana

Iespējams pielāgot vairākus skaņas iestatījums. Savu ierīci varat iestatīt, piemēram,

klusajā režīmā, lai tā nezvanītu, kad esat sapulcē.

Vibrozvana režīma iestatīšana ierīcē

Turiet nospiestu skaļuma taustiņu, līdz statusa joslā tiek parādīts .

Klusā režīma iestatīšana ierīcē

1

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, līdz ierīce novibrē un statusa joslā tiek

parādīts .

2

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju vēlreiz. Statusa joslā tiek parādīts .

Ierīces iestatīšana vibrēšanas un zvanīšanas režīmā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vibrēt zvanot.

Datums un laiks

Varat mainīt ierīces datumu un laiku.

Datuma manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Autom. datums un laiks, noņemiet tajā esošo

atzīmi.

4

Piesitiet Datuma iestatīšana.

5

Pielāgojiet datumu, ritinot uz augšu vai uz leju.

6

Piesitiet Iestatīt.

30

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Laika manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Autom. datums un laiks, noņemiet tajā esošo

atzīmi.

4

Piesitiet Laika iestatīšana.

5

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu stundu un minūšu iestatījumu.

6

Ja nepieciešams, ritiniet augšup, lai mainītu iestatījumu AM uz PM vai otrādi.

7

Piesitiet Iestatīt.

Laika joslas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiskā laika josla, noņemiet tajā esošo

atzīmi.

4

Piesitiet Laika joslas izvēle.

5

Atlasiet iespēju.

Zvana signāla iestatījumi

Zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa > Tālruņa zvana signāls.

3

Izvēlieties zvana signālu.

4

Piesitiet Gatavs.

Pieskārienu signālu aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas Cipartastatūras skāriena signāli un Pieskāriena

skaņas

.

Paziņojuma skaņas atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa > Paziņojuma skaņa.

3

Atlasiet skaņu, ko atskaņot, kad tiek saņemti paziņojumi.

4

Piesitiet Gatavs.

Ekrāna iestatījumi

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Pielāgot apgaismojumam, notīriet to.

4

Velciet slīdni, lai regulētu spilgtumu.

Samazinot spilgtuma līmeni, tiek uzlabota akumulatora veiktspēja.

Ekrāna vibrācijas pieskaroties iestatīšana

1

Velciet statusa joslu uz leju un pēc tam piesitiet > Skaņa.

2

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vibrācija pieskaroties. Piesitot izvēles taustiņiem un

noteiktām programmām, ekrāns vibrē.

Dīkstāves laika pirms ekrāna izslēgšanas pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs > Miega režīms.

3

Atlasiet iespēju.

Lai ātri izslēgtu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

31

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Valodas iestatījumi

Savai ierīcei varat atlasīt noklusējuma valodu, un vēlāk to varat atkal manīt.

Valodas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Valoda un ievade > Valoda.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Piesitiet Labi.

Ja esat atlasījis nepareizu valodu un nevarat lasīt izvēlnes tekstus, atrodiet un piesitiet tam.

Pēc tam atlasiet tekstu blakus

un atvērtajā izvēlnē atlasiet pirmo ierakstu. Tagad varat

izvēlēties nepieciešamo valodu.

Lidmašīnas režīms

Lidmašīnas režīmā ierīces tīkla un radio raiduztvērēji ir izslēgti, lai neizraisītu jutīgu

iekārtu traucējumus. Tomēr joprojām varat spēlēt spēles, klausīties mūziku, skatīties

video un citu saturu, ja vien šis saturs ir saglabāts atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā.

Varat izmantot arī modinātājus, ja tie ir aktivizēti.

Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, tiek samazināts akumulatora patēriņš.

Lidmašīnas režīma ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl....

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lidmašīnas režīms.

Varat arī nospiest un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pēc tam atvērtajā izvēlnē

atlasīt Lidmašīnas režīms.

Cimdu režīms

Izmantojot cimdu režīmu, varat lietot cimdus un joprojām naviģēt ierīces ekrānā.

Izmantojot cimdu režīmu, ekrāna apgabalā, kur tiek reģistrēts pieskāriens, tiek

parādīts kursora aplis.

Cimdu režīma iespējošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet > Iestatījumi > Displejs un pārliecinieties,

vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa Cimdu režīms.

2

Bloķējiet ierīces ekrānu.

3

Pārliecinieties, vai izmantojat cimdu.

4

Izmantojot cimdu ar pirkstiem, atbloķējiet ekrānu. Cimdu režīms tagad ir

iespējots. Ierīce paliek cimdu režīmā, līdz ekrāns atkal tiek bloķēts.

Jutīgums ir atkarīgs no kontaktvirsmas lieluma starp ekrānu un pirkstu ar cimdu, ko

izmantojat, lai naviģētu ekrānā. Ja kontaktvirsma ir pārāk maza, jutīgums būs zems, un cimdu

režīms var netikt iespējots.