Sony Xperia SP - Радио тыңдау

background image

Радио тыңдау

Құрылғыдағы FM радиосы кез келген FM радиосы сияқты жұмыс істейді. Мысалы, FM

радиостанцияларын

қарауға және тыңдауға, әрі оларды таңдаулылар ретінде сақтауға болады.

Радионы пайдалану

үшін құрылғыға сыммен жалғанатын гарнитураны немесе құлақтықты қосу

керек. Себебі, гарнитура немесе

құлақтық антенна ретінде жұмыс істейді. Бұл құрылғылардың

біреуі

қосылғаннан кейін, қажет болса, радио дыбысын динамикке ауыстыруға болады.

1

Та

ңдаулылар тізімі

2

Радионы

қосу/өшіру түймесі

3

М

әзір опцияларын көру

4

Баптал

ған жиілік

5

Арнаны та

ңдаулы етіп сақтау немесе алып тастау

6

Баптау тетігі

7

Арнаны іздеу

үшін жиілік ауқымы бойымен солға жылжу

8

Арнаны іздеу

үшін жиілік ауқымы бойымен оңға жылжу

9

Са

қталған таңдаулы арна

FM радио арнасын тыңдау

1

Құрылғыға сымды гарнитура немесе құлақаспап қосыңыз.

2

Негізгі экран м

әзірінен түртіңіз.

3

FM радиосы параметрін тауып т

үртіңіз. Жиілілік ауқымында жылжытқанда қол

жетімді арналар шы

ғады.

FM радиосын іске қосқан кезде, бар арналар автоматты түрде шығады. Егер арнада RDS
ақпараты бар болса, ол арнаны тыңдауды бастағаннан кейін бірнеше секунд көрінеді.

Радио арналар арасында ауысу

Жиілік жола

ғын солға не оңға қарай сүйреңіз

Радио арналарды жаңадан іздеуді бастау үшін

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Арналарды іздеу т

үртіңіз. Радио жиілік ауқымын толығымен қарап шығады және

барлы

қ қол жетімді арналар шығады.

65

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Радио дыбысын динамикке ауыстыру

1

Радио ашыл

ғанда, белгішесін басыңыз.

2

Спикерфонмен ой-ту белгішесін т

үртіңіз.

Дыбысты сым арқылы жалғанған гарнитура немесе құлақтық арқылы қайтадан шығару
үшін белгішесін басып, Құлақтықтарда ойнату опциясын түртіңіз.

TrackID™ көмегімен FM радиосындағы әуенді анықтау

1

Әуен құрылғының FM радиосында ойнап тұрған кезде түймесін басыңыз, одан кейін

TrackID™ белгішесін та

ңдаңыз.

2

TrackID™

қолданбасы әуенді талдап жатқан кезде орындалу көрсеткіші көрінеді. Сәтті

болса, сізге н

әтижедегі жол немесе ықтимал жолдар тізімі беріледі.

3

FM радиосына оралу

үшін түймесін басыңыз.

TrackID™ қолданбасына және TrackID™ қызметіне барлық елдерде/аймақтарда немесе
барлық аумақтардағы барлық желілерде және/немесе қызмет көрсетушілерде қолдау
көрсетілмейді.