Sony Xperia SP - Экрандық пернетақта

background image

Экрандық пернетақта

Экранды

қ QWERTY пернетақтасы арқылы әрбір әріпті бөлек-бөлек теру немесе қимылмен енгізу

м

үмкіндігін қолдана отырып, сөз құру үшін саусағыңызды бір әріптен басқа әріпке сырғыту

ар

қылы мәтін енгізуге болады.

М

әтіндік енгізу үшін ең көбі үш тілді таңдауға болады. Пернетақта қолданыстағы тілді анықтап,

сол тіл

үшін сөздерді терген кезде болжап отырады. Кейбір қолданбалар экрандық пернетақтаны

автоматты т

үрде ашады, мысалы электрондық пошта және мәтіндік хабар алмасу қолданбалары.

1 Ж

үгіргі алдындағы таңбаны өшіру.

25

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

2 Каретканы

қайтару таңбасын енгізу немесе мәтін енгізуін құптау.

3 Бос орын енгізу.

4 Пернета

қтаны жеке түрде реттеу. Пернетақтаға жеке параметрлер қолданылғаннан кейін бұл түйме көрсетілмейді.

5 Сандар мен та

ңбаларды көрсету. Одан да басқа таңбаларды көру үшін

та

ңбасын түртіңіз.

6 Кіші

әріптер , үлкен әріптер және тек үлкен не кіші әріптер арасында ауысу. Кейбір тілдерде бұл түйме

тілдегі

қосымша таңбаларға қол жеткізу үшін қолданылады.

Мәтін енгізу үшін экрандық пернетақтаны көрсету

М

әтін енгізетін өрісті түртіңіз.

Экрандық пернетақтаны альбомдық көріністе пайдалану

Экранды

қ пернетақта ашылғанда, құрылғыны телефонды бір жағына бұрыңыз.

Альбомдық режимді қосу үшін, кейбір қолданбалар ішіндегі параметрлерді реттеу керек
болуы мүмкін.

Таңба бойынша мәтін таңбаларын енгізу

1

Пернета

қтадағы таңбаны енгізу үшін оны түртіңіз.

2

Әріптің нұсқасын енгізу үшін әдеттегі пернетақта әрпін түртіп, басып тұрып, бар

опцияларды

ң тізімін алып, тізімнен таңдаңыз. Мысалы, "й" әрпін енгізу үшін, басқа

опциялар пайда бол

ғанша "e" әрпін түртіп ұстап тұрыңыз, одан кейін саусағыңызды

пернета

қтада басып ұстап тұрып "й" әрпіне сүйреп оны таңдаңыз.

Кезеңді енгізу

С

өзді енгізгеннен кейін бос орынды екі рет түртіңіз.

Қимылмен енгізу функциясын пайдаланып мәтін енгізу

1

Экранды

қ пернетақта көрсетілген кезде, жазғыңыз келетін сөзді тұтас жазып шығу үшін

сауса

ғыңызды әріптен әріпке сырғытыңыз.

2

С

өзді енгізіп болғаннан кейін саусағыңызды алыңыз. Енгізілген әріптерге негізделе

отырып бір с

өз ұсынылады.

3

Қажетті сөз көрсетілмесе, басқа опцияларды көру үшін түймесін түртіңіз де, тиістісін

та

ңдаңыз. Қажетті опция көрсетілмесе, сөзді толығымен өшіріп, оны қайтадан тұтас жазу

шы

ғу немесе әрбір әріп бөлек түрту арқылы енгізіңіз.

Қимылмен енгізу параметрлерін өзгерту

1

Экранды

қ пернетақта ашылғанда, дегенді түртіңіз.

2

т

үймесін түртіп, кейін Пернетақта параметрлері> Мәтін енгізу

параметрлері тарма

ғын таңдаңыз.

3

Қимылмен енгізу функциясын қосу не өшіру үшін, Қимылмен енгізу ұяшығына

құсбелгі қойыңыз не алып тастаңыз.