Sony Xperia SP - Негізгі экран

background image

Негізгі экран

Негізгі экран

құрылғыңызды пайдалану үшін бастапқы жер болып табылады. Оны

қолданбалармен, виджеттермен, төте жолдармен, қалталармен, тақырыптармен және фон

суретімен ерекшелендіруге болады. Сондай-а

қ қосымша тақталар қосуға болады.

Негізгі экран

әдеттегі экранның көрсетілетін енінен кең, сондықтан барлық Негізгі экран

та

қталарындағы мазмұнды көру үшін сол не оң жаққа жанап өту керек болады.

Негізгі экранны

ң қай бөлігінде тұрғаныңызды көрсетеді. Тақтаны

басты Негізгі экран ретінде орнату

ға және тақталарды қосуға не жоюға болады.

18

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экранға өту үшін

пернесін басы

ңыз.

Негізгі экранды қарау үшін

О

ңға немесе солға сипап өтіңіз.

Тақтаны Негізгі экранның басты тақтасы ретінде орнату

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран бос аумақты басып тұрыңыз.

2

Негізгі экранны

ң басты тақтасы ретінде орнату керек тақтаны іздеу үшін сол не оң жаққа

сипап

өтіңіз де, түймесін түртіңіз.

Негізгі экранға тақта қосу

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Та

қталарды қарау үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз де, түймесін түртіңіз.

Негізгі экраннан тақтаны жою

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Жойылатын та

қтаға өту үшін солға немесе оңға жанап өтіңіз, одан кейін түймесін

т

үртіңіз.

Виджеттер

Виджеттер – Негізгі экран экранында тікелей пайдаланылатын кіші

қолданбалар. Мысалы,

“WALKMAN” виджеті музыка ойнатуды тікелей іске

қосуға мүмкіндік береді.

Кейбір виджеттерді

ң өлшемін өзгертуге болады, солайша көбірек мазмұн көру үшін оларды

үлкейтуге немесе Негізгі экран экранында бос орынды үнемдеу үшін кішірейтуге болады.

Негізгі экранға виджет қосу

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз, одан

кейін Виджеттер т

үймесін түртіңіз.

2

Қосқыңыз келетін виджетті тауып, оны түртіңіз.

Виджет өлшемін өзгерту

1

Виджетті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

виджетті босаты

ңыз. Виджет өлшемін өзгерту мүмкін болса, мысалы Күнтізбе виджетін,

б

өлектелген жақтау мен өлшемін өзгерту нүктелері пайда болады.

2

Виджетті кішірейту немесе

үлкейту үшін нүктелерді ішке немесе сыртқа қарай сүйреңіз.

3

Виджетті

ң жаңа өлшемін растау үшін Негізгі экран экранының кез келген жерін түртіңіз.

Негізгі экранды қайта реттеу

Негізгі экранны

ң көрінісін реттеңіз және осыдан кіруге болатын мүмкіндіктерді өзгертіңіз.

Экранны

ң фонын өзгертіңіз, элементтерді жылжытыңыз, қалталар жасаңыз, төте жолдар мен

виджеттер

қосыңыз.

Реттеу опциялары

Негізгі экранда бос жерді т

үртіп, ұстап тұрған кезде төмендегі реттеу опциялары көрсетіледі:

Негізгі экран

ға виджеттер қосу.

Қолданбалар мен төте жолдар қосу.

Негізгі экран

үшін фон суретін орнату.

Фон та

қырыбын орнату.

Негізгі экранда реттеу опцияларын көру

Негізгі экран экранында бос жерді т

үртіп, құрылғы дірілдеп, экранның төменгі жағында

реттеу опциялары к

өрсетілгенше ұстап тұрыңыз.

19

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Негізгі экран сілтемесін қосу

1

Құрылғы дірілдегенше және теңшеу мәзірі ашылғанша Негізгі экран бос аумақты басып

т

ұрыңыз.

2

Те

ңшеу мәзірінде Қолданбалар опциясын түртіңіз.

3

Қолданбалар тізімін айналдырып, керектісін таңдаңыз. Таңдалған қолданба Негізгі экран

ішіне

қосылады.

Немесе, 3-қадамда Төте жол-р түймешігін түртіп, қол жетімді тізімнен қолданбаны
таңдауға болады. Төте жолдар қосу үшін осы әдісті пайдалансаңыз, қол жетімді
қолданбалардың кейбіреулері сілтемеге арнайы функциялар қосуға мүмкіндік береді.

Негізгі экранда элементті жылжыту

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше басып тұрыңыз, одан кейін

элементті бас

қа жерге сүйреңіз.

Негізгі экраннан элементті жою

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

элементті ішіне с

үйреңіз.

Негізгі экранда қалта жасау

Қолданба белгішесін немесе төте жолды түртіп, ол үлкейгенше және құрылғы

дірілдегенше

ұстап тұрыңыз, одан кейін оны басқа қолданба белгішесінің немесе төте

жолды

ң үстіне қойыңыз.

Негізгі экрандағы қалтаға элементтер қосу

Элементті т

үртіп, ол үлкейгенше және құрылғы дірілдегенше ұстап тұрыңыз, одан кейін

элементті

қалтаға сүйреңіз.

Негізгі экранда қалта атын өзгерту

1

Қалтаны ашу үшін түртіңіз.

2

Қалта атауы жола

ғын көрсету үшін қалтаның атау жолағын түртіңіз.

3

Жа

ңа қалта атауын енгізіп, Дайын түймесін түртіңіз.

Негізгі экранның фонын өзгерту

Фон суретін ж

әне әр түрлі тақырыптарды пайдаланып жеке Негізгі экран жасаңыз.

Негізгі экран фон суретін өзгерту

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран бос аумақты басып тұрыңыз.

2

Фон сур-рі т

үртіп, опцияны таңдаңыз.

Негізгі экранға тақырып орнату

1

Құрылғы дірілдегенше Негізгі экран экранының бос орнын түртіп, ұстап тұрыңыз.

2

Тақ-тар белгішесін т

үртіп, тақырыпты таңдаңыз.

Тақырыпты өзгерткенде, кейбір қолданбаларда фон да өзгереді.