Sony Xperia SP - Күй және ескертулер

background image

Күй және ескертулер

Экранны

ң жоғарғы жағындағы жай-күй жолағы құрылғыда не болып жатқанын көрсетеді. Сол

жа

қта жаңа немесе ағымдағы оқиғалар туралы хабарландырулар көрсетіледі. Мысалы, бұл

жерде жа

ңа хабар және күнтізбе хабарландырулары көрсетіледі. Оң жақта сигнал күші, батарея

к

үйі және басқа да ақпарат көрсетіледі.

К

үй жолағы Wi-Fi®, Bluetooth™, деректер тасымалы және дыбыс сияқты құрылғының негізгі

параметрлерін реттеуге м

үмкіндік береді. Сондай-ақ, ескерту тақтасынан параметрлер мәзірін

ашып, бас

қа параметрлерді өзгертуге болады.

Ескерту шамы, сондай-а

қ, батарея күйі туралы ақпаратты және кейбір ескертулерді көрсетеді.

Мысалы, жыпылы

қтаған көк шам жаңа хабарды немесе қабылданбаған қоңырауды білдіреді.

Батарея заряды аз бол

ған кезде ескерту шамы жұмыс істемеуі мүмкін.

Ескертулерді және ағымдағы әрекеттерді тексеру

К

үй жолағын төмен жылжытып, Ескерту панелін ашу арқылы қосымша ақпарат алуға болады.

Мысалы, б

ұл панельді жаңа хабарды ашу немесе күнтізбе оқиғасын көру үшін пайдалануға

болады. Сондай-а

қ, музыка ойнатқышы сияқты фондық режимде жұмыс істейтін кейбір

қолданбаларды ашуға болады.

23

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Хабарландыру панелін ашу

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

Ескерту панелін жабу

Ескерту панеліні

ң төменгі жағындағы жолақты жоғары қарай сүйреңіз.

Ескертуге қатысты әрекет қолдану

Ескертуді т

үртіңіз.

Ескертулер панелінен бүкіл ескертуді алып тастау

Ескертуге сауса

қты қойып, солға немесе оңға жанап өтіңіз.

Ескертулер панелінен ескертулердің барлығын өшіру

Тазалау т

үймесін түртіңіз.

Ескерту панелінен құрылғыны реттеу

Құрылғының жылдам параметрлерін реттеу үшін ескерту панелінен параметрлер мәзірін ашуға
болады. Мысалы, Wi-Fi

®

м

үмкіндігін қосуға болады.

Ескерту тақтасынан құрылғы параметрлері мәзірін ашу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан дыбыс параметрлерін реттеу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

24

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ескерту панелінен Bluetooth

®

функциясын басқару

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

Хабарландыру панелінен Wi-Fi® функциясын басқару

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Ескерту тақтасынан жарықтық деңгейін реттеу

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Ескерту панелінен жылдам параметрлерді реттеу

Қажетті жылдам параметрді таңдап, олардың ретін қайта қою арқылы ескерту панелінен жылдам

параметрлерді реттеуге болады. 10 жылдам параметрге дейін та

ңдауға немесе ешқайсысын

та

ңдамауға болады.

Хабарландыру панелінен жылдам параметрлерді таңдау

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Дисплей > Жылдам параметрлер опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қажетті жылдам параметрлерді таңдаңыз.

Хабарландыру панелінде жылдам параметрлерді қайта реттеу

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Дисплей > Жылдам параметрлер опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Жылдам параметр жанында

ғы белгішесін түртіп, ұстап тұрып, одан кейін оны қажетті

орын

ға жылжытыңыз.