Sony Xperia SP - Интернет және хабар алмасу параметрлері

background image

Интернет және хабар алмасу параметрлері

Интернетке

қосылу және мультимедиа хабарларын жіберу үшін мобильді деректер байланысы

ж

әне қатынас нүктесі деп аталатын дұрыс параметрлер орнатылуы керек. Қатынас нүктесу ұялы

құрылғы қосыла алатын желіні анықтайды.
Әдетте Интернетті және хабар алмасу параметрлерін SIM картасы салынған құрылғыны бірінші

рет орнат

қанда жүктеп алуға болады. Кейбір жағдайларда, параметрлер алдын ала орнатылуы

м

үмкін. Ондай болмаса, параметрлерді жүктеп алуға не қолмен орнатуға болады. Интернет және

хабар алмасу параметрлері туралы толы

қ ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Интернетке қосыла алмасаңыз, деректер байланысы жоқ болса немесе мультимедиа
хабарларын жіберу не алу мүмкін болмаса, барлық Интернет және хабар алмасу
параметрлерін жойып, қайта орнатып көріңіз.

Интернет және хабар алмасу параметрлерін жүктеу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ > Интернет параметрлері опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Қабылдау белгішесін т

үртіңіз.

Әдепкі интернет параметрлерін бастапқы қалпына келтіру

1

К

үй жолағын төмен қарай сүйреп, опциясын түртіңіз.

2

Қосымша... > Ұялы желі белгішесін т

үртіңіз.

3

Кіру нүктесінің аттары т

үймесін, одан кейін түймесін түртіңіз.

4

Әдепкіге қайта құру белгішесін т

үртіңіз.

Кіру нүктесінің атаулары (APN)

APN

құрылғы мен интернет арасында деректер байланысын орнату үшін пайдаланылады. APN IP

мекенжайыны

ң қай түрі пайдаланылатынын, қай қауіпсіздік әдістері іске қосылатынын және қай

т

үпкі байланыс пайдаланылатынын анықтайды. Интернетке қол жеткізу мүмкін болмағанда,

деректер байланысы болма

ғанда немесе мультимедиа хабарларын жіберу не алу мүмкін

болма

ғанда APN параметрін тексеру пайдалы болады.

33

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ағымдағы APN атауын көру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Кіру нүктесінің аттары белгішесін т

үртіңіз.

Егер қолдануға болатын бірнеше байланыс болса, белсенді желі байланысы белгіленген
түймемен көрсетіледі.

Интернет параметрлерін қолмен қосу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қосымша... > Ұялы желі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Кіру нүктесінің аттары > белгішесін т

үртіңіз.

4

Аты тарма

ғын түртіңіз де, жасағыңыз келетін желі профилінің атауын енгізіңіз.

5

Қатынас нүктесі тарма

ғын түртіңіз де, кіру нүктесінің атауын енгізіңіз.

6

Желі операторы талап ететін барлы

қ басқа ақпараттарды енгізіңіз.

7

Бол

ған кезде белгішесін, одан кейін Сақтау түймесін түртіңіз.

Пайдалану туралы ақпарат

Сапаны арттыру ма

қсатында Sony аноним ақаулықтар туралы есептерді және құрылғы туралы

статистиканы жинайды. Жиналатын а

қпараттың ешқайсысы жеке деректерді қамтымайды.

Пайдалану туралы мәліметті жіберуге рұқсат беру

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Xperia™ > Пайдал-у туралы мәлімет парам-рі опциясын

тауып т

үртіңіз.

3

Белгіленбеген болса, Пайд. тур. мәлі-ті жіб-у

құсбелгісін қойыңыз.

4

OK белгішесін т

үртіңіз.