Sony Xperia SP - Қоңырау қабылдау

background image

Қоңырау қабылдау

Қоңырауға жауап беру

Қоңырауды қабылдамау

Кіріс қоңырауының дыбысын өшіру

Қоңырау алған кезде дыбыс деңгейін реттеу пернесін басыңыз.

Хабар жіберіп, қоңырауды қабылдамау

Алдын ала белгіленген хабарды жіберіп,

қоңырауды қабылдамауға болады. Мұндай хабар

жіберіп,

қоңырауды қабылдамаған кезде, хабар шалушыға автоматты түрде жіберіліп,

құрылғыда сақталады.
Құрылғыда алдын ала белгіленген алты хабар болады. Осы алдын ала белгіленген хабарлардың

ішінен та

ңдап, оны қажет болса, түзетуге болады.

Хабарды алдын ала анықталған хабар жіберіп қабылдамау

Хабар жіберіп қабылдамау белгішесін жо

ғары сүйреп, бір хабарды таңдаңыз.

Екінші хабарды хабар жіберіп қабылдамау

Байланыс кезінде

қайталанатын қысқа дыбыс естісеңіз, Хабар жіберіп

қабылдамау белгішесін жо

ғары сүйреп, бір хабарды таңдаңыз.

Қоңырауды қабылдамау үшін қолданылатын хабарды түзету

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қоң. хаб. жіб. қабылдамау

опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Т

үзетілетін хабарды түртіп, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

4

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.

39

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.