Sony Xperia SP - Қоңырау соғу

background image

Қоңырау соғу

Қоңырау соғу

Қоңырау шалуға шолу

Телефон н

өмірін қолмен теру арқылы, контактілер тізімінде сақталған нөмірді түрту арқылы

немесе

қоңыраулар журналы көрінісінде телефон нөмірін түрту арқылы қоңырау шалуыңызға

болады. Сондай-а

қ, контактілер тізімінен және қоңыраулар журналынан нөмірлерді жылдам табу

үшін зерделі теру функциясын қолдануға болады. Бейнебайланыс орнату үшін құрылғыдағы

Hangouts™ лездік хабар алмасу

қолданбасын және бейнебайланыс қолданбасын пайдалануға

болады. Лездік хабар алмасу және бейне чат б

өлімін 51-беттен қараңыз.

1

Контактілер тізімін ашу

2

Қоңыраулар журналындағы жазбаларды көру

3

Та

ңдаулы контактілерді көру

4

Құрылғыда сақталған барлық контакт топтарын көру

5

Н

өмірді жою

6

Теру та

қтасы

7

Қоңыраулар журналын жасыру не өшіру

8

Байланыс т

үймесі

9

Қоңырау шалушыны жасыру не көрсету

Теру арқылы қоңырау шалу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Алушыны

ң нөмірін теріңіз және түймесін түртіңіз.

Зерделі теру арқылы қоңырау шалу

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Теру та

қтасының көмегімен қоңырау шалынатын контактіге сәйкес келетін әріптерді

немесе сандарды енгізі

ңіз. Әр әріпті немесе санды тергенде мүмкін сәйкестік тізімі

к

өрсетіледі.

4

Қоңырау шалғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

38

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Халықаралық қоңырау соғу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Телефон опциясын тауып т

үртіңіз.

3

«+» та

ңбасы шыққанға дейін 0 түймесін түртіп, басып тұрыңыз.

4

Ел кодын, айма

қ кодын (алғашқы 0 санынсыз) және телефон нөмірін енгізіңіз, содан кейін

т

үймесін түртіңіз.

Телефон нөміріңізді көрсету немесе жасыру

Қоңырау соққан кезде қоңырауды қабылдаушылардың құрылғыларында телефон нөміріңізді

к

өрсету немесе жасыру мүмкіндігін таңдауға болады.

Телефон нөмірін көрсету немесе жасыру

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қоңырау параметрлері > Қосымша параметрлер >
Шалушы идентификаторы тарма

ғын тауып түртіңіз.