Sony Xperia SP - Конференция байланыстары

background image

Конференция байланыстары

Конференция немесе к

өп тарапты қоңыраумен екі не одан көп адаммен бірігіп сөйлесуге болады.

Конференция байланысына қосуға болатын қатысушылар саны туралы мәлімет алу үшін
желі операторына хабарласыңыз.

Конференция байланысын жасау

1

А

ғымдағы байланыс кезінде түймесін түртіңіз.

2

Екінші

қатысушының нөмірін теріп, түймесін түртіңіз. Екінші қатысушы жауап бергеннен

кейін бірінші

қатысушы күтуге қойылады.

3

Екінші

қатысушыны конференция байланысына қосу үшін түймесін түртіңіз.

4

Та

ғы байланыс қатысушыларын қосу үшін 1-ден 3-ке дейінгі қадамдарды қайталаңыз.

Конференция байланысы қатысушысымен жеке сөйлесу

1

А

ғымдағы конференция байланысы кезінде {0} қатысушы түймесін түртіңіз.

2

Жеке с

өйлескіңіз келетін қатысушының телефон нөмірін түртіңіз.

3

Жеке с

өйлесуді аяқтау және конференция байланысына оралу үшін түймесін басыңыз.

Конференция қоңырауынан қатысушыны шығару

1

А

ғымдағы конференция қоңырауы кезінде қатысушылардың санын көрсететін түймені

т

үртіңіз. Мысалы, онда үш қатысушы болса, 3 қатысушы түймесін түртіңіз.

2

Шы

ғаратын қатысушының жанындағы түймесін түртіңіз.

Конференция байланысын аяқтау үшін

Конференция байланысы барысында Конференция қоңырауын аяқтау опциясын

т

үртіңіз.