Sony Xperia SP - Құрылғыны құлыптау және қорғау

background image

Құрылғыны құлыптау және қорғау

IMEI нөмірі

Әр құрылғының IMEI - Халықаралық тасымалы құрылғы идентификациясы нөмірі бар. Осы

н

өмірдің көшірмесін сақтауыңыз керек. Егер құрылғы ұрланса, еліңіздегі желіге құрылғы

ар

қылы қатынауды тоқтату үшін сіздің желі операторыңыз IMEI нөмірін пайдалана алады.

IMEI нөміріңізді көру

IMEI н

өмірін көру үшін қақпақты алыңыз.

Құрылғыда телефонның нөмір тергішін ашып,

*#06#*

та

ңбаларын енгізіңіз.

Құрылғыдағы IMEI нөміріңізді көру

1

Негізгі экран экранынан .

2

Параметрлері > Телефон туралы > Күйі опциясын тауып т

үртіңіз.

3

IMEI опциясын

өтіп, IMEI нөмірін көріңіз.

SIM картасын қорғау

Құрылғыда пайдаланатын әрбір SIM картасын PIN (Жеке идентификациялық нөмір) көмегімен

құлыптауға не оның құлпын ашуға болады. SIM картасы құлыпталған кезде картаға

байланыстырыл

ған жазылым қорғалады.

PIN кодын р

ұқсат етілген ең көп әрекеттен көп мәрте қате енгізсеңіз, SIM картаңыз құлыпталып

қалады. Одан кейін PUK (Жеке құлып ашу кілті) кодын және жаңа PIN кодын енгізу керек. PIN

ж

әне PUK кодтарын желі операторы береді.

SIM картасын құлыптау

1

Негізгі экран экранынан .

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау > SIM карт-н
құлыптау
опциясын тауып т

үртіңіз.

3

SIM картасыны

ң PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

115

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

SIM картасының PIN кодын өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау опциясын тауып

т

үртіңіз.

3

SIM PIN кодын өзгерту белгішесін т

үртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын қайта теріңіз де, OK түймесін түртіңіз.

SIM картасының PIN2 кодын өзгерту

1

Негізгі экран экранынан опциясын т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қоңырау параметрлері опциясын тауып т

үртіңіз

3

Бекітілген теру нөмірлері > PIN2 кодын өзгерту белгішесін т

үртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң PIN2 кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN2 кодын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа PIN2 кодын растап, OK түймесін түртіңіз.

Құлыпталған SIM картасын ашу

1

PUK кодын енгізіп,

т

үймесін түртіңіз.

2

Жа

ңа PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

3

Жа

ңа PIN кодын қайтадан енгізіп, түймесін түртіңіз.

PUK кодын тым көп мәрте қате енгізсеңіз, SIM картасы құлыпталады. Бұл орын алса,
жаңа SIM картасын алу үшін қызмет көрсетушіңізге хабарласыңыз.

Экран құлпын орнату

Құрылғы экранын құлыптаудың бірнеше жолы бар. Мысалы, экранның құлпын ашу үшін беттің

суретін

қолданатын Бетті тану арқылы құлыпты ашу мүмкіндігін пайдалануға болады. Сондай-ақ,

экран

құлпын ашу өрнегін, сандарға негізделген PIN құлпын немесе мәтінге негізделген кілтсөз

орнату

ға болады.

Экран

құлпын ашу үлгісін, PIN кодын немесе кілтсөзді есте сақтау өте маңызды. Бұл ақпаратты

ұмытсаңыз, контактілер және хабарлар сияқты маңызды деректерді қалпына келтіру мүмкін

болмайды.

Қосымша ақпарат алу үшін Sony компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне

хабарласы

ңыз.

Экран құлпын орнату

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы

опциясын т

үртіңіз.

2

Опцияны та

ңдаңыз.

Бетті тану арқылы құлыпты алу мүмкіндігін орнату

1

Негізгі экран м

әзірінен > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы түртіңіз.

2

Бетті тану арқылы құлыпты ашу т

үймесін басыңыз, одан кейін құрылғыдағы

н

ұсқауларды орындап, бетіңізді түсіріп алыңыз.

3

Беті

ңіз суретке сәтті суретке түсірілгеннен кейін Жалғастыру түймесін түртіңіз.

4

Қосалқы құлыптау әдісін таңдаңыз да, орнатуды аяқтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды

орында

ңыз.

Бетті тану арқылы құлыпты алу мүмкіндігінің қауіпсіздігі экран құлпын ашу өрнегімен, PIN
кодымен немесе кілтсөзбен салыстырғанда төменірек. Сізге ұқсайтын біреу құрылғының
құлпын ашуы мүмкін.

Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бетті жақсы жарықтандырылған, бірақ тым жарық емес
ғимарат ішіндегі жерде, құрылғыны көздеріңізбен бір деңгейде ұстап түсірген дұрыс.

Бетті тану арқылы құлыпты алу мүмкіндігінің көмегімен экран құлпын ашу

1

Экранды іске

қосыңыз.

2

Бетті тану ар

қылы құлыпты алу фотосуретін түсірген кездегідей құрылғыға қараңыз.

Бетті тану арқылы құлыпты алу мүмкіндігі бетіңізді танымаса, экранның құлпын ашу үшін
қосалқы өрнекті сызу немесе PIN кодын енгізу қажет болады.

116

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бетті тану арқылы құлыпты ашу мүмкіндігін өшіру

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы т

үртіңіз.

2

Қосалқы экран құлпын ашу өрнегін салыңыз немесе PIN кодын енгізіңіз.

3

Парақтау белгішесін т

үртіңіз.

Экран құлпын ашу үлгісін жасау

1

К

үй жолағын төмен сүйреңіз де, түймесін түртіңіз.

2

Қауіпсіздік > Экран құлпы > Өрнек б

өлімін түртіңіз.

3

Құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Экран құлпын ашу үлгісін пайдаланып экран құлпын ашу

1

Экранды іске

қосыңыз.

2

Экран

құлпын ашу үлгісін салыңыз.

Егер экранға енгізетін құлпын ашу үлгісі қатарынан бес рет қабылданбаса, 30 секунд күтіп,
кейін әрекетіңізді қайталауыңыз қажет.

Экран құлпын ашу өрнегін өзгерту

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы опциясын тауып т

үртіңіз.

3

Экран

құлпын ашу өрнегін салыңыз.

4

Өрнек белгішесін т

үртіңіз.

5

Құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Экран құлпын ашу үлгісін өшіру үшін

1

Негізгі экранда > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы пернесін т

үртіңіз.

2

Экран

құлпын ашу үлгісін салыңыз.

3

Парақтау тарма

ғын түртіңіз.

Экранның құлпын ашуға арналған PIN кодын жасау

1

Негізгі экраннан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы > PIN код

пернесін т

үртіңіз.

2

Сандардан т

ұратын PIN кодын енгізіңіз.

3

Қажет болса, белгішесін түртіп, пернетақтаны кішірейтіңіз.

4

Жалғастыру белгішесін т

үртіңіз.

5

PIN кодын

қайта енгізіп, оны растаңыз.

6

Қажет болса, белгішесін түртіп, пернетақтаны кішірейтіңіз.

7

OK белгішесін т

үртіңіз.

Экран құлпын ашу Жеке идентификациялық кодын өшіру үшін

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы

опциясын т

үртіңіз.

2

PIN кодын енгізіп, Келесі т

үймесін түртіңіз.

3

Парақтау тарма

ғын түртіңіз.

Экран құлпының кілтсөзін жасау

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы >
Кілтсөз опциясын т

үртіңіз.

2

Кілтс

өзді енгізіңіз.

3

Қажет болса, белгішесін түртіп, пернетақтаны кішірейтіңіз.

4

Жалғастыру белгішесін т

үртіңіз.

5

Кілтс

өзді қайта енгізіп, оны растаңыз.

6

Қажет болса, белгішесін түртіп, пернетақтаны кішірейтіңіз.

7

OK белгішесін т

үртіңіз.

Экран құлпын ашу кілт сөзін өшіру

1

Негізгі экран экранынан > Параметрлері > Қауіпсіздік > Экран құлпы

опциясын т

үртіңіз.

2

Кілт с

өзді енгізіп, Келесі опциясын түртіңіз.

3

Парақтау т

үймесін түртіңіз.

117

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.