Sony Xperia SP - Электрондық пошта жазбасының параметрлері

background image

Электрондық пошта жазбасының параметрлері

Құрылғыдан электрондық пошта есептік жазбасын жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

4

Алып таста

ғыңыз келген есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Есептік жазбаны жою > OK белгішесін т

үртіңіз.

Кіріс жәшігін тексеру жиілігін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін, одан кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

4

Кіріс ж

әшігін тексеру жиілігі өзгертілетін есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Кіріс жәшігін тексеру жиілігі > Жиілікті тексеру тарма

ғын түртіп, бір опцияны

та

ңдаңыз.

Exchange Active Sync есептік жазбасында «Кеңседе емес» автожауабын орнату

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Электрондық пошта тарма

ғын

тауып т

үртіңіз.

2

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

3

«Ке

ңседе емес» автожауабын орнатқыңыз келетін EAS (Exchange Active Sync) есептік

жазбасын та

ңдаңыз.

4

Кеңседе жоқ белгішесін т

үртіңіз.

5

опциясын Кеңседе жоқ жанынан т

үртіп, опциясын опциясына өзгертіңіз.

6

Қажет болса, Уақыт аралығын орнату құсбелгісін белгілеп, автожауап үшін уақыт

аралы

ғын орнатыңыз.

7

«Ке

ңседе емес» хабарын негізгі мәтін жолағына енгізіңіз.

8

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.