Sony Xperia SP - Құрылғыға бейне мазмұнды тасымалдау

background image

Құрылғыға бейне мазмұнды тасымалдау

Фильмдер

қолданбасын пайдалануды бастамай тұрып, фильмдерді, ТД шоуларын және басқа да

бейне мазм

ұнды компьютер сияқты басқа құрылғыдан өз құрылғыңызға тасымалдап алған

д

ұрыс. Мазмұнды тасымалдаудың бірнеше жолы бар:

USB кабелі ар

қылы құрылғы мен компьютерді жалғаңыз да, бейне файлдарын тікелей

компьютердегі файлдарды бас

қару қолданбасына сүйреп апарыңыз. Құрылғыны

компьютерге қосу бетіндегі 97 б

өлімін қараңыз.

Дербес компьютерді пайдаланса

ңыз, Sony™ ұсынған Media Go™ қолданбасы арқылы мазмұнды

ретте

ңіз және бейне файлдарын компьютер арқылы құрылғыға тасымалдаңыз. Қосымша

а

қпарат алу және Media Go™ қолданбасын жүктеп алу.

Apple® Mac® компьютерін пайдаланса

ңыз, бейне файлдарды iTunes қызметінен құрылғыға

тасымалдау

үшін Sony™ Bridge for Mac қолданбасын пайдалануға болады.

Қ

осымша а

қ

парат алу ж

ә

не Sony™ Bridge for Mac

қ

олданбасын ж

ү

ктеп алу.