Sony Xperia SP - Фильмдер қолданбасында бейнелерді көру

background image

Фильмдер қолданбасында бейнелерді көру

Фильмдер мен

құрылғыға сақталған не жүктелген басқа бейне мазмұнды ойнату үшін Фильмдер

қолданбасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, «Фильмдер» бағдарламасы әрбір фильмнің плакатын,

жанры туралы а

қпаратын және режиссері туралы мәліметтерін алуға көмектеседі. Сондай-ақ,

фильмдерді бір желіге

қосылған басқа құрылғыларда ойнатуға болады.

Құрылғы камерасымен түсірілген бейнелер «Фильмдер» бағдарламасында емес,
«Альбом» бағдарламасында көрсетіледі.

Кейбір бейне файлдар «Фильмдер» қолданбасында ойнатылмауы мүмкін.

Фильмдерге шолу

1

Video Unlimited ба

ғдарламасын ашу

2

М

әзір опцияларын көру

3

Е

ң соңғы көрген бейнені ойнату үшін түртіңіз

4

Құрылғыңызға жүктелген не сақталған барлық бейнелерді шолыңыз

5

Са

қталған не жүктелген бейне файлдарын ойнату үшін түртіңіз

6

Video Unlimited

қызметіндегі барлық бейнелерді көру үшін түртіңіз

7

Video Unlimited

қызметіндегі бейне туралы мәліметтер көру үшін түртіңіз

Video Unlimited және Music Unlimited қызметтері бар Sony Entertainment Network желісі
әрбір дүкенде қол жетімді бола бермейді. Бөлек жазылым қажет Қосымша шарттар мен
шектеулер.

Бейнені Movies бағдарламасында ойнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Фильмдер түймесін

т

үртіңіз.

2

Ойнат

қыңыз келетін бейнені тауып, оны түртіңіз. Егер бейне экранда көрсетілмесе,

Барлығы т

үймесін Менің жинағым қойындысында түртіп, ойнатқыңыз келген

бейнені тауып, оны т

үртіңіз.

3

Бас

қару элементтерін көрсету немесе жасыру үшін экранды тағы бір рет түртіңіз.

4

Ойнатуды кідірту

үшін түймесін түртіңіз. Ойнатуды жалғастыру үшін түймесін

т

үртіңіз.

5

Арт

қа айналдыру үшін oрындалу жолағының таңбалауышын сол жаққа қарай сүйреңіз.

Жылдам ал

ға айналдыру үшін oрындалу жолағының таңбалауышын оң жаққа қарай

с

үйреңіз.

82

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Бейнені сыртқы құрылғыда ойнату

1

Бейне ойнатылып жат

қанда барлық басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

> Throw тарма

ғын түртіңіз.

3

Бейне ойнатылатын сырт

қы құрылғыны таңдаңыз. Егер қол жетімді сыртқы құрылғы

болмаса, онда

қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Фильмдердегі параметрлерді өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Фильмдер түймесін

т

үртіңіз.

2

т

үймесін түртып, параметрді қажетінше өзгертіңіз.

Бейне ойнатылып жатқан кезде дыбыс параметрлерін өзгерту

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

т

үймесін, кейін Дыбыс параметрлері түймесін түртіңіз.

3

Іске

қосқыңыз келген дыбыс параметрлерінің құсбелгілерін белгілеңіз.

4

Бол

ған кезде OK пернесін түртіңіз.

Бейнежазбаны ортақтастыру үшін

1

Бейне ойнатылып жат

қанда, түймесін, одан кейін Ортақтастыру түймесін түртіңіз.

2

Ашылатын м

әзірде таңдалған бейнені ортақтастыру үшін пайдаланғыңыз келетін

қолданбаны түртіңіз, одан кейін оны жіберу үшін тиісті қадамдарды орындаңыз.