Sony Xperia SP - WALKMAN негізгі экраны

background image

WALKMAN негізгі экраны

WALKMAN негізгі экраны

құрылғыдағы барлық әуендерге және Music Unlimited қызметіндегі

әуендерге шолу жасайды. Бұл жерде альбомдар мен ойнату тізімдерін басқаруға, төте жол

жасау

ға және SensMe™ арналары көмегімен музыканы көңіл-күй мен шапшаңдық бойынша

реттеуге болады.

1

Music Unlimited

қызметі ұсынған әуен тізімдері

2

Music Unlimited

қызметі ұсынған жаңа туындылар

3

Music Unlimited

қызметі ұсынған арнайы ойнату тізімдері

4

Музыканы орындаушы бойынша

қарау

5

Музыканы

әуен бойынша қарау

6

Музыканы альбом бойынша

қарау

59

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

7

Барлы

қ ойнату тізімдерін қарау

8

Сіз ж

әне достарыңыз онлайн қызметтері арқылы ортақтастырған музыка сілтемелерін

ж

әне музыкаға қатысты мазмұнды жинау

9

Music Unlimited арналары к

өмегімен музыканы басқару және түзету

10

«WALKMAN» музыка ойнат

қышын ашу

Sony Entertainment Network желісінің Video Unlimited және Music Unlimited қызметтері
барлық нарықтарда бола бермейді. Бөлек жазылым қажет. Қосымша шарттар мен
жағдайлар қолданылады.

WALKMAN негізгі экранын көрсету

1

Негізгі экран ішінен > тарма

ғын таңдаңыз.

2

WALKMAN негізгі экраны к

өрсетілмесе, түймешігін түртіңіз.

Әнге төте жол қосу

1

WALKMAN негізгі экранынан сілтеме жасау керек

әнді іздеп табыңыз.

2

Ән атауын түртіп, ұстап тұрыңыз.

3

Төте жол ретінде қосу т

үймесін түртіңіз. Сілтеме WALKMAN негізгі экранында

к

өрсетіледі.

Music Unlimited қызметіндегі әндерге төте жолдар қосу мүмкін емес.

Төте жолдарды қайта реттеу

WALKMAN негізгі экранында сілтемені

үлкейіп, құрылғы дірілдей бастағанша ұстап басып

т

ұрыңыз да, элементті жаңа орын ішіне сүйреп апарыңыз.

Төте жолды жою

WALKMAN негізгі экранында сілтемені

үлкейіп, құрылғы дірілдей бастағанша ұстап басып

т

ұрыңыз да, элементті ішіне сүйреп апарыңыз.

Тек өзіңіз жасаған төте жолдарды жоя аласыз.

Сондай-ақ, әдепкі төте жолдарды сүйреп апаруға болады, бірақ олар жойылмайды, тек
жасырын болады.

Музыканы соңғы ақпаратпен жаңарту

1

WALKMAN негізгі экраннан пернесін т

үртіңіз.

2

Музыка ақпаратын жүктеу > Бастау тарма

ғын түртіңіз. Құрылғы интернеттен

іздеп, музыка

үшін соңғы альбом суреті мен ән ақпаратын жүктейді.

SensMe™ арналары қолданбасы музыка ақпаратын жүктеген кезде іске қосылады.

SensMe™ арналар қолданбасын іске қосу

WALKMAN негізгі экранында пернесін басып, Музыка ақпаратын жүктеу >
Бастау т

үймешігін түртіңіз.

Бұл қолданба ұялы немесе Wi-Fi® желілік байланысын қажет етеді.

Әнді жою

1

WALKMAN негізгі экранын ашы

ңыз да, жою керек әнді іздеп табыңыз.

2

Ән атауын түртіп, ұстап тұрыңыз, одан кейін Жою түймесін түртіңіз.

Сондай-ақ, осы тәсілмен альбомдарды жоюға болады.