Sony Xperia SP - TrackID™‎ технологиясы арқылы музыканы тану

background image

TrackID™ технологиясы арқылы музыканы тану

Айнала

ңызда естіген музыка жолдарын анықтау үшін TrackID™ музыканы анықтау қызметін

пайдаланы

ңыз. Әннің шағын ғана бөлігін жазып алыңыз, сонда оның орындаушысын, тақырыбы

мен альбомын бірнеше секундтан кейін білетін боласыз. TrackID™ аны

қтаған жолдарды сатып

алу

ға және дүние жүзіндегі TrackID™ пайдаланушылары не іздейтінін көру үшін TrackID™

чарттарын к

өруге болады. Жақсы нәтиже алу үшін TrackID™ технологиясын тыныш жерде

пайдаланы

ңыз.

62

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

TrackID опцияларын к

өру

2

А

ғымдық музыка чарттарын көру

3

Іздеу н

әтижелерінің журналын көру

4

Музыканы жазу ж

әне тану

TrackID™ қолданбасына мен TrackID™ қызметіне барлық елдерде/аймақтарда немесе
барлық аумақтардағы барлық желілерде және/немесе желі операторларында қолдау
көрсетілмейді.

TrackID™ технологиясын пайдаланып музыканы анықтау

1

Негізгі экран экранында

ғы түймешігін түртіңіз

2

TrackID™

қолданбасын ашып түртіңіз де, құрылғыңызды музыка көзіне бағыттап

ұстаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз. Егер TrackID™ қызметі жолды таныса, нәтижелер экранда пайда

болады.

TrackID™ бастау экранына оралу үшін

түймесін басыңыз.

TrackID™ кестелерін көру

TrackID™

қолданбасын ашып, Диаграм-р түймесін түртіңіз. Сіздің аймағыңызға

арнал

ған чарт көрсетіледі.

Басқа аймақтың TrackID™ чарттары

1

TrackID™

қолданбасын ашып, Диаграм-р түймесін түртіңіз.

2

> Аймақтар т

үймесін түртіңіз де, елді не аймақты таңдаңыз.

TrackID™ қолданбасы арқылы танылған әнді сатып алу

1

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Жүктеу түймесін түртіңіз.

2

Сатып алуды ая

қтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Сондай-ақ, сатып алатын әнді Журнал немесе Диаграм-р қойындыларын TrackID™
бастау экранынан ашу арқылы таңдай аласыз.

Әнді бөлісу

1

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Бөлісу түймесін түртіңіз, содан соң

б

өлісу әдісін таңдаңыз.

2

Процедураны ая

қтау үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Жолдың әнші туралы ақпаратын көру

Әнді TrackID™ қолданбасы танығаннан кейін Орын-шы ақп. түймесін түртіңіз.

Жолды жолдар жұрналынан жою

1

TrackID™

қолданбасын ашып, Журнал түймесін түртіңіз.

2

Жол та

қырыбын басқан соң, Жою опциясын түртіңіз.

3

Растау

үшін Иә түймесін түртіңіз.

63

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.