Sony Xperia SP - Құрылғыға музыканы тасымалдау

background image

Құрылғыға музыканы тасымалдау

Музыканы компьютерден

құрылғы ішіне тасымалдаудың бірнеше жолы бар

USB кабелі ар

қылы құрылғы мен компьютерді жалғаңыз да, музыка файлдарын тікелей

компьютердегі файлдарды бас

қару қолданбасына сүйреп апарыңыз. Құрылғыны

компьютерге қосу бетіндегі 97 б

өлімін қараңыз.

Дербес компьютер

қолдансаңыз, Sony ұсынатын Media Go™ қолданбасын пайдаланып музыка

файлдарын реттеуге, ойнату тізімдерін жасау

ға, подкасттарға жазылуға және т.б. әрекеттер

орындау

ға болады. Қосымша ақпарат алу және Media Go™ қолданбасын жүктеп алу.

Apple® Mac® компьютерін пайдаланса

ңыз, медиа файлдарды iTunes қызметінен құрылғыға

тасымалдау

үшін Sony™ Bridge for Mac қолданбасын пайдалануға болады.

Қ

осымша а

қ

парат алу ж

ә

не Sony™ Bridge for Mac

қ

олданбасын ж

ү

ктеп алу.