Sony Xperia SP - Дыбысты жақсарту

background image

Дыбысты жақсарту

Эквалайзер көмегімен дыбыс сапасын жақсарту

1

Әуен «WALKMAN» қолданбасында ойнатылып жатқанда түймесін басыңыз.

2

Параметрлер > Дыбыс әсерлері > Дыбысты жақсарту тарма

ғын түртіңіз.

3

Дыбысты

қолмен реттеу үшін жиілік ауқымдарының түймелерін жоғары немесе төмен

қарай сүйреңіз. Дыбысты автоматты түрде реттеу үшін

т

үймесін түртіп, бір мәнерді

та

ңдаңыз.

Көлемді дыбысты қосу

1

«WALKMAN»

қолданбасы ашық кезде белгішесін түртіңіз.

2

Параметрлер > Дыбыс әсерлері > Дыбысты жақсарту > Параметрлер >
Көлемді дыбыс (VPT) опциясын т

үртіңіз.

3

Параметрді та

ңдаңыз да, растау үшін OK түймесін басыңыз.