Sony Xperia SP - Мазмұны

background image

Мазмұны

Xperia™ SP Пайдаланушы нұсқаулығы..................................6
Бастау...........................................................................................7

Осы пайдаланушы н

ұсқаулығы туралы................................................................7

Android™ – дегеніміз не ж

әне не үшін керек?.......................................................7

Құрылғыны шолу.....................................................................................................7
Құрастыру................................................................................................................8
Құрылғыны қосу және өшіру...............................................................................10
Экранды

құлыптау және құлыпты ашу...............................................................11

Параметрлерді орнату н

ұсқаулығы.....................................................................11

Есептік жазбалар мен

қызметтер.........................................................................12

Құрылғыңыз туралы мәлімет................................................13

Пернелерді пайдалану...........................................................................................13
Сенсорлы экранды пайдалану..............................................................................13
Батарея...................................................................................................................15
Құлып экраны.........................................................................................................18
Негізгі экран............................................................................................................18
Скриншот т

үсіру.....................................................................................................20

Қолданбаларға кіру және оларды пайдалану.....................................................20
К

үй және ескертулер.............................................................................................23

Ашу параметрлері..................................................................................................25
Экранды

қ пернетақта............................................................................................25

Телефон пернета

қтасы.........................................................................................26

Ауызша енгізу к

өмегімен мәтін енгізу..................................................................27

М

әтінді өңдеу.........................................................................................................28

Xperia пернета

қтасын дербестендіру...................................................................28

Құрылғыны реттеу.................................................................................................29
Жад..........................................................................................................................32
Гарнитураны пайдалану .......................................................................................33
Интернет ж

әне хабар алмасу параметрлері.......................................................33

Деректерді пайдалануды бас

қару........................................................................34

Ұялы желі параметрлері.......................................................................................35

Қолданбаларды жүктеп алу....................................................37

Google Play™ торабынан

қолданбаларды жүктеп алу.......................................37

Бас

қа көздерден қолданбаларды жүктеп алу.....................................................37

Қоңырау соғу.............................................................................38

Қоңырау соғу.........................................................................................................38
Қоңырау қабылдау................................................................................................39
А

ғымдағы қоңыраулар.........................................................................................40

Қоңыраулар журналын қолдану...........................................................................40

2

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қоңырау бағытын өзгерту....................................................................................41
Қоңырауларға тыйым салу...................................................................................41
Бірнеше

қоңыраулар.............................................................................................41

Конференция байланыстары................................................................................42
Дауыс поштасы......................................................................................................42
Жедел

қоңыраулар................................................................................................43

Контактілер................................................................................44

Контактілерді тасымалдау.....................................................................................44
Контактілерді іздеу ж

әне көру..............................................................................45

Контактілерді

қосу және өңдеу............................................................................46

Та

ңдаулылар мен топтар......................................................................................47

Контакт а

қпаратын жіберу.....................................................................................47

Контактілер

қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау..............47

Контактілерді

ң сақтық көшірмесін жасау............................................................48

Хабар алмасу және әңгімелесу..............................................49

Хабарларды о

қу және жіберу...............................................................................49

Хабарларды

ұйымдастыру...................................................................................50

Хабарлама жіберушіге

қоңырау соғу...................................................................51

Хабар алмасу параметрлері..................................................................................51
Лездік хабар алмасу ж

әне бейне чат...................................................................51

Электрондық пошта.................................................................53

Электронды

қ поштаны орнату..............................................................................53

Электронды

қ хат жіберу және алу.......................................................................53

Электронды

қ хат аумағын алдын ала қарау.......................................................55

Электронды

қ пошта хабарларын ұйымдастыру.................................................55

Электронды

қ пошта жазбасының параметрлері................................................56

Gmail™....................................................................................................................56

Музыка........................................................................................58

Құрылғыға музыканы тасымалдау......................................................................58
Музыка ты

ңдау.......................................................................................................58

WALKMAN негізгі экраны ......................................................................................59
Ойнату тізімдері......................................................................................................60
Музыкамен б

өлісу..................................................................................................61

Дыбысты жа

қсарту.................................................................................................62

Визуализатор .........................................................................................................62
TrackID™ технологиясы ар

қылы музыканы тану................................................62

«Music Unlimited» онлайн

қызметі.........................................................................64

FM радиосы...............................................................................65

Радио ты

ңдау.........................................................................................................65

Та

ңдаулы радио арналар......................................................................................66

Дыбыс параметр/і...................................................................................................66

3

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Камера........................................................................................67

Суретке т

үсіру және бейне жазу...........................................................................67

Беттерді табу..........................................................................................................68
Жыми

ған жүздерді түсіру үшін Smile Shutter™ технологиясын пайдалану.....68

Фотосуреттерге географиялы

қ орын қосу...........................................................69

Жалпы камера параметрлері................................................................................69
Фотокамера параметрлері.....................................................................................70
Бейнекамера параметрлері...................................................................................73

Альбом.......................................................................................75

Фотосуреттер мен бейнелерді к

өру......................................................................75

Фотосуреттермен, бейнелермен б

өлісу және оларды басқару.........................76

Фотосуреттерді

өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу...............77

Aотосурет альбомдары..........................................................................................78
Картадан фотосуреттерді к

өру.............................................................................79

Фильмдер...................................................................................82

Фильмдер

қолданбасында бейнелерді көру.......................................................82

Құрылғыға бейне мазмұнды тасымалдау..........................................................83
Бейне мазм

ұнды басқару......................................................................................83

Video Unlimited..........................................................................85

Video Unlimited

қызметі..........................................................................................85

Веб браузер...............................................................................86

Интернетте шолу....................................................................................................86

Байланыс мүмкіндігі................................................................87

Сымсыз желілерге

қосылу....................................................................................87

DLNA Certified™

құрылғыларымен мазмұн ортақтастыру................................90

NFC..........................................................................................................................92
Сымсыз Bluetooth® технологиясы........................................................................94
Құрылғыны компьютерге қосу..............................................................................97
Құрылғыны кабель арқылы теледидарға қосу................................................100
Экран к

өшірмесін көрсету...................................................................................101

NeoReader™

қолданбасының көмегімен штрих-кодтарды сканерлеу...........101

Smart Connect.......................................................................................................102

Құрылғыдағы деректерді синхрондау...............................104

Құрылғыңыздағы деректерді синхрондау туралы...........................................104
Google™

қызметтерімен синхрондау.................................................................104

Microsoft® Exchange ActiveSync®

қызметімен синхрондау..............................105

Facebook™

қызметімен синхрондау...................................................................105

Карталар мен орындар..........................................................107

Орынды аны

қтау қызметтері мен көздері.........................................................107

GPS

қолдану.........................................................................................................107

Google Maps™......................................................................................................108

4

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Күнтізбе және оятар...............................................................109

К

үнтізбе.................................................................................................................109

Оятар.....................................................................................................................109

Қолдау және техникалық қызмет көрсету..........................112

Құрылғына жаңарту............................................................................................112
Қосалқы көшірме жасау және қалпына келтіру қолданбасы..........................113
Құрылғыны қалпына келтіру..............................................................................115
Құрылғыны құлыптау және қорғау...................................................................115
Құрылғыны табу..................................................................................................118
Қолдау қолданбасы.............................................................................................118
Құрылғыны қайта өңдеу....................................................................................118

Сілтеме.....................................................................................119

К

үй және ескерту белгішелеріне шолу..............................................................119

Қолданбаларға шолу...........................................................................................120

Маңызды ақпарат...................................................................122

Ма

ңызды ақпарат кітапшасы..............................................................................122

Қызметтер мен мүмкіндіктердің шектеулері.....................................................122
Құқықтық ақпарат...............................................................................................122

5

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.