Sony Xperia SP - Күнтізбе

background image

Күнтізбе

Күнтізбе туралы

Құрылғыңызда уақыт кестеңізді басқаруға арналған күнтізбе бар. Егер сізде Google™ есептік

жазбасы бар болса,

құрылғыңыздың күнтізбесін веб-күнтізбеңізбен де қадамдастыруға болады.

Microsoft® Exchange ActiveSync® қызметімен синхрондау бетіндегі 105 ма

қаласын

к

өріңіз.

Күнтізбе көрінісін орнату

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Күнтізбе түймесін

т

үртіңіз.

2

Ашылмалы м

әзірді ашу үшін төмен көрсеткісін түртіңіз, одан кейін опцияны таңдаңыз.

Бірнеше күнтізбені көру

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе тарма

ғын тауып түртіңіз.

2

белгішесін басып, Күнтізбелер тарма

ғын түртіңіз.

3

К

өргіңіз келетін күнтізбелерді таңдаңыз.

Күнтізбе оқиғасын жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, Күнтізбе түймесін түртіңіз.

2

т

үймесін түртіңіз.

3

К

үнтізбені бір не бірнеше есептік жазбамен синхрондаған болсаңыз, осы оқиғаны қосу

керек жазбаны та

ңдаңыз. Бұл оқиғаны тек құрылғыға қосу керек болса, Құрылғы

күнтізбесі т

үймешігін түртіңіз.

4

О

қиға үшін атау, уақыт, орын мен сипаттаманы енгізіңіз.

5

Тағы т

үймесін басып, оқиға үшін еске салғышты таңдаңыз. Оқиға үшін жаңа еске

сал

ғышты қосу үшін түймесін түртіңіз.

6

Қажет болса Қайталау параметрінде басқа опцияны таңдаңыз.

7

Дайын т

үймесін түртіңіз.

Кездесу уақыты келгенде құрылғы еске салу үшін қысқа дыбыс шығарады. Сонымен
қатар, күй тақтасында

пайда болады.

Күнтізбе оқиғасын көру

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе белгішесін т

үртіңіз.

2

К

өргіңіз келген оқиғаны түртіңіз.

Күнтізбе параметрлерін өзгерту үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін Күнтізбе белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін басып, Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

Өзгерткіңіз келетін параметрді түртіп, оны қалағаныңызша түзетіңіз.