Sony Xperia SP - Контакт ақпаратын жіберу

background image

Контакт ақпаратын жіберу

Іскерлік картаны жіберу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өзім белгішесін т

үртіңіз.

3

белгішесін басып, Контакт жіберу > OK тарма

ғын түртіңіз.

4

Пайдалану

ға болатын тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Контактіні жіберу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

М

әліметтерін жібергіңіз келетін контактіні түртіңіз.

3

белгішесін басып, Контакт жіберу > OK тарма

ғын түртіңіз.

4

Пайдалану

ға болатын тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Бірнеше контактіні бірден жіберу үшін

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

пернесін басып, Бірнеше. белгі-у опциясын т

үртіңіз.

3

Жіберілетін контактілерді белгіле

ңіз немесе барлық контактілерді жібергіңіз келсе,

барлы

ғын таңдаңыз.

4

т

үймесін түртіңіз де, пайдалануға болатын тасымалдау әдісін таңдап, экрандағы

н

ұсқауларды орындаңыз.