Sony Xperia SP - Контактілер қолданбасында қайталанатын жазбаларды болдырмау

background image

Контактілер қолданбасында қайталанатын жазбаларды
болдырмау

Контактілерді жа

ңа есептік жазбамен қадамдастырсаңыз немесе контакті ақпаратын басқа

жолдармен импорттаса

ңыз, Контактілер қолданбасында қайталанатын жазбаларға тап болуыңыз

м

үмкін. Бұл орын алса, қайталанатын жазбаларды біріктіріп бір жазба жасауға болады. Ал

жазбаларды

қателесіп біріктіріп қойсаңыз, кейін оларды қайтадан бөлуге болады.

47

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Контактілерді байланыстыру

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін түртіп, түймесін түртіңіз.

2

Бас

қа контактімен байланыстырғыңыз келетін контактіні түртіңіз.

3

белгішесін басып, Контакт қосу тарма

ғын түртіңіз.

4

Бірінші контактімен а

қпаратын біріктіргіңіз келетін контактіні түртіңіз, одан кейін растау

үшін OK түймесін түртіңіз. Бірінші контактінің ақпараты екінші контактімен біріктіріледі, ал

байланыстырыл

ған контактілер Контактілер тізімінде бір контакт ретінде көрсетіледі.

Байланыстырылған контактілерді бөлу

1

Негізгі экран экранынан, белгішесін, одан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

Өңдегіңіз келетін байланыстырылған контактіні, одан кейін түймесін түртіңіз.

3

Контактіні ажырату > Байланысты жою белгішесін т

үртіңіз.