Sony Xperia SP - Фотокамера параметрлері

background image

Фотокамера параметрлері

Фотокамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін түртіңіз.

3

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдаңыз, содан кейін қалауыңызша түзетіңіз.

Фотокамера параметрлерін қарау

Ажыратымдылық

Суретке т

үсірмес бұрын бірнеше сурет өлшемдерін және енінің биіктікке қатысын таңдаңыз.

Ажыратымдылы

ғы жоғары фотосурет жадта көбірек орынды қажет етеді.

3264×2448(4:3)

4:3

қатысты 8 мегапиксель сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары ажыратымдылықта

басып шы

ғарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

3104×1746(16:9)

70

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

16:9

қатысты 5 мегапиксель сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көретін немесе жоғары ажыратымдылықта

басып шы

ғарылатын фотосуреттерге ыңғайлы.

1632×1224(4:3)

4:3

қатысты 2 мегапиксель сурет өлшемі. Кең пішімді емес дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін қолайлы.

1920×1080(16:9)

16:9

қатысты 2 мегапиксель сурет өлшемі. Кең пішімді дисплейлерде көруге арналған фотосуреттер үшін ыңғайлы.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймермен

құрылғыны ұстамастан суретке түсіруге болады. Бұл функцияны

автопортреттер немесе барлы

ғы болатын топтық фотосуреттер үшін пайдаланыңыз. Сонымен

қатар кідірісті таймерді суретке түсіргенде дірілдемеу үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-минуттық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі

Сурет камера экранын бас

қаннан кейін дереу түсіріледі.

Smile Shutter™

Суретке т

үсірмес бұрын камера қандай жымиюға әрекет ететінін анықтау үшін Smile Shutter™

функциясын

қолданыңыз.

Фокус режимі

Фокус функциясы фотосуретті

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус

қосулы кезде, камера сары фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін

фокусты реттеп отырады.

Жекелей автофокустау

Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы. Сары фокус жақтауы көк түске

боялып, фокус орнатыл

ғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі.

Мульти автофокустау

Фокус суретті

ң бірнеше аймағына белгіленеді. Сары фокус жақтауы көк түске боялып, фокус орнатылғанша камера

экранын т

үртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде түсіріледі. Үздіксіз автофокус өшірулі.

Беттерді табу

Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке

фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын

т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін көк жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі

барлы

қ көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Фокусты түрту

Фокус аума

ғын орнату үшін камера экранындағы арнайы аумақты түртіңіз. Үздіксіз автофокус өшірулі. Сары фокус

жа

қтауы көк түске боялып, фокус орнатылғанша камера экранын түртіп, ұстап тұрыңыз. Сурет саусақты жібергенде

т

үсіріледі.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

ISO

ISO сезімталды

ғын арттыру арқылы қараңғы жағдай немесе нысандардың жылжуы нәтижесінде

туында

ған кескін бұлыңғырлығын төмендетуге болады.

Авто

ISO сезімталды

ғын автоматты түрде орнатады.

100

ISO сезімталды

ғын 100 шамасына орнатады.

200

ISO сезімталды

ғын 200 шамасына орнатады.

400

ISO сезімталды

ғын 400 шамасына орнатады.

71

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

800

ISO сезімталды

ғын 800 шамасына орнатады.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

Ортасында

Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттейді.

Орташа

Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Аймақ

Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Кескін тұрақтандырғышы

С

үретке түсірген кезде құрылғыны қозғалтпай ұстау қиын болуы мүмкін. Тұрақтандырғыш

қолдың аздап қимылдауын елемеуге көмектеседі.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Алдын ала көру

Т

үсіргеннен кейін суреттерді не бейнелерді алдын ала көруге болады.

Шексіз

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң бірден пайда болады.

5 секунд

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң 5 секундтан кейін пайда болады.

3 секунд

Фотосуретті

ң не бейненің алдын ала көрінісі түсірген соң 3 секундтан кейін пайда болады.

Өңдеу

Фотосурет не бейне т

үсіргеннен кейін өңдеу үшін ашылады.

Өшірулі

Т

үсіргеннен кейін фотосурет не бейне сақталады және алдын ала көрініс ашылмайды.

Жарықтандырғыш

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде суретке түсіру үшін жарықтандырғышты

пайдаланы

ңыз. Камера экранындағы жарықтандырғыш белгішесін түрткенде, келесі опциялар

қол жетімді болады:

Авто

Камера жары

қ жағдайы жарықтандырғышты қажет ететінін не қажет етпейтінін автоматты түрде анықтайды.

Толтыру жарығы

Фон нысаннан жары

қ болған кезде осы параметрді пайдаланыңыз. Бұл қажетсіз қараңғы көлеңкелерді жояды.

Қызыл көз әсерін азайту

Суретке т

үсірген кезде көздердің қызыл реңкін азайтады.

Өшірулі

Жары

қтандырғыш өшірілген. Кейде жарықтандырғышсыз, жарық нашар болса да, фотосуреттің сапасы жақсы

болады. Жары

қтандырғышсыз жақсы сапалы суретке түсіру үшін қолды қозғалтпау керек. Фотосуреттер

б

ұлдырамауы үшін кідірісті таймерді пайдаланыңыз.

Қолшам

Суретке т

үсіргенде қолшам не камера жарығы іске қосылады.

72

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.