Sony Xperia SP - Жалпы камера параметрлері

background image

Жалпы камера параметрлері

Түсіру режимі параметрлеріне шолу

Автоматты реттеу

Параметрлерді кез келген к

өрініске сәйкес келетіндей оңтайландыру.

Қолмен

Камера параметрлерін

қолмен реттеу.

Сурет әсері

Фотосуреттерге

әсерлер қолдану.

Панорамалық шолу

Б

ұл параметрді кең бұрышты, панорамалық фотосуреттерді түсіру үшін пайдаланыңыз. Камера пернесін басып,

камераны бір жа

қтан екінші жаққа ырғақты жылжытсаңыз болғаны.

Жылдам іске қосу

Экран

құлыптаулы болғанда камераны іске қосу үшін Жылдам іске қосу параметрлерін

пайдаланы

ңыз.

Тек қосу

Б

ұл параметр іске қосылғанда, экран құлыптаулы кезінде камера пернесін басып ұстап тұру арқылы камераны қосуға

болады.

Қосу және түсіру

Б

ұл параметр іске қосылғанда, экран құлыптаулы кезінде камера пернесін басып ұстап тұру арқылы камераны қосуға

ж

әне фотосуретті автоматты түрде түсіруге болады.

Қосу және бейне жазу

Б

ұл параметр іске қосылғанда, экран құлыптаулы кезінде камера пернесін басып ұстап тұру арқылы камераны қосуға

ж

әне бейнелерді түсіруде бастауға болады.

Өшірулі

69

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Географиялық белгілер

Суретті

қай жерде түсіргеніңіз туралы мәліметтермен фотосуреттерге тегтер қосыңыз.

Түртіп түсіру

Камера экранын сауса

қпен түрту арқылы нақты фокус аумағын анықтаңыз. Сурет саусағыңызды

жібергенде т

үсіріледі. Бұл параметр тек фокус режимі фокусті түртуге орнатылғанда қол жетімді

болады.

Ысырма дыбысы

Бейне жаз

ған кезде ысырма дыбысын қосу немесе өшіру үшін таңдау.

Деректерді сақтау

Деректерді алынбалы SD картасына немесе

құрылғының ішкі жадына сақтауды таңдауға

болады.

Ішкі жад

Фотосуреттер мен бейнелер

құрылғы жадына сақталады.

SD картасы

Фотосуреттер мен бейнелер SD картасына са

қталады.

Ақ тепе-теңдігі

Б

ұл функция түс балансын жарыққа байланысты автоматты түрде реттейді. ақ тепе-теңдігі

параметріні

ң белгішесі камера экранында қол жетімді.

Авто

Т

үс тепе-теңдігін жарық жағдайларына байланысты автоматты түрде реттейді.

Қызған шам

Жары

қ шамдары қолданылғандай, жылы жарық жағдайлары үшін түс тепе-теңдігін реттейді.

Флуоресцентті

Флуоресцентті жары

қ жағдайларында түс тепе-теңдігін реттейді.

Күндізгі жарық

К

үн ашық болғанда далада түс тепе-теңдігін реттейді.

Бұлтты

Б

ұлтты күнде түс тепе-теңдігін реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.