Sony Xperia SP - Беттерді табу

background image

Беттерді табу

Беттерді табу м

үмкіндігін фокусқа таныс емес түрді қою үшін пайдалануға болады. Камера ақ

қоршаумен белгіленген үш бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Сары қоршау, фокус үшін

қай беттің таңдалғанын көрсетеді. Фокус камераға ең жақын тұрған бетке қойылады. Сондай-ақ,

қай бет фокуста болуын таңдау үшін жақтаулардың бірін түртуге болады.

Беттерді табу функциясын қосу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

т

үймесін түртіп, белгішесін таңдаңыз.

3

т

үймесін түртіңіз, содан соң түймесін түртіңіз.

4

Фокус режимі > Беттерді табу тарма

ғын түртіңіз.

Беттерді табу функциясымен суретке түсіру

1

Камера ашы

қ тұрғанда және Беттерді табу тармағы орнатылғанда, камераны

субъектіге ба

ғыттаңыз. Ең көбі бес бет анықталады және әр бет жақтаумен қоршалады.

2

Камера пернесін жартылай басы

ңыз. Сары жақтау қай бет фокуста екенін көрсетеді.

3

Суретке т

үсіру үшін камера пернесін толығымен басыңыз.