Sony Xperia SP - Бейнекамера параметрлері

background image

Бейнекамера параметрлері

Бейнекамера параметрлерін реттеу

1

Камераны іске

қосыңыз.

2

Экранда

ғы параметрлер белгішелерінің бірін түртіңіз.

3

Барлы

қ параметрлерді көрсету үшін белгішесін түртіңіз.

4

Реттегі

ңіз келетін параметрді таңдап, одан кейін өзгеріс енгізіңіз.

Бейнекамера параметрлерін шолу

Бейне ажыратымдылығы

Бейне ажыратымдылы

ғын әр түрлі пішімдерге реттеу.

Толық HD
1980×1080(16:9)

16:9 кадр пішімі бар Толы

қ HD (толық ажыратымдылығы жоғары) пішімі. 1980×1080 пиксел.

HD
1280×720(16:9)

16:9

қатысты HD (ажыратымдылығы жоғары) пішімі. 1280×720 пиксел.

MMS

Мультимедиалы

қ хабармен жіберуге сәйкес бейнелер түсіріңіз. Мультимедиалық хабарға сыйғызу мақсатында бұл

бейне пішіміні

ң түсірілу уақыты шектелген.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Кідірісті таймер

Кідірісті таймер к

өмегімен құрылғыны ұстамай-ақ бейне түсіруге болады. Оны барлық адам

бейнеде болуы

үшін пайдаланыңыз. Сонымен қатар, кідірісті таймерді бейне жазғанда дірілдемеу

үшін пайдалануыңызға болады.

Қосулы (10 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Қосулы (2 секунд)

Камера экранын т

үрткеннен фотосурет түсірілгенге дейін 10-секундтық кідірісті орнатыңыз.

Өшірулі

Камера экранын бас

қаннан кейін дереу бейне жазыла бастайды.

Фокус режимі

Фокус параметрі бейнені

ң қай бөлігі анық болу керектігін басқарады. Үздіксіз автофокус қосулы

кезде, камера а

қ фокус жақтауындағы аумақты анық болуын қамтамасыз ету үшін фокусты

реттеп отырады.

Жекелей автофокустау

Камера автоматты т

үрде таңдалған нысанға фокусталады. Үздіксіз автофокус қосулы.

Беттерді табу

Экранда жа

қтаумен белгіленген бес бетке дейін бетті автоматты түрде табады. Камера автоматты түрде ең жақын бетке

фокусталады. Сондай-а

қ, экранда түрту арқылы қай бетке фокусталу керек екенін таңдауға болады. Камера экранын

т

үрткенде, қай бет таңдалғанын және фокуста екенін көрсететін сары жақтауды көрсетеді. Беттерді табу мүмкіндігі

барлы

қ көрініс түрінде пайдаланылмайды. Үздіксіз автофокус қосулы.

Нысанды бақылау

К

өрсеткіш тетік ішінде түрту арқылы нысанды таңдағанда, камера оны бақылайды.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Өлшеу

Б

ұл функция түсіргіңіз келетін суреттің жарығының түсуін өлшеу арқылы дұрыс теңестірілген

экспозицияны автоматты т

үрде анықтайды.

73

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ортасында

Экспозицияны суретті

ң ортасына қарай реттейді.

Орташа

Толы

қ суреттің жарық мөлшері негізінде экспозицияны есептейді.

Аймақ

Т

үсіргіңіз келетін суреттің ең кіші бөлігіндегі экспозицияны реттейді.

Бұл параметр тек Қолмен түсіру режимінде қол жетімді.

Микрофон

Бейнеге т

үсіру барысында айналадағы дыбыстарды жазуға немесе жазбауға болады.

Жарықтандырғыш

Жары

қ аз немесе арттан жарық түскен кезде бейне жазу үшін шам жарығын пайдаланыңыз.

Бейне жары

қтандырғышының белгішесі тек бейнекамера экранында қол жетімді.

Жары

қтандыру нашар болса да, кейде бейне сапасы жарықсыз жақсырақ болатынын

ұмытпаңыз.

Қосулы

Өшірулі

74

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.