Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

Керек-жара

қ қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғыда не болатынын орнату үшін Smart

Connect

қолданбасын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, Smart Connect қолданбасын күннің белгілі

уа

қыттарында құрылғыда іске қосылатын әрекетті немесе әрекеттер тобын орнату үшін

пайдалану

ға болады.

Мысалы, гарнитураны

қосқан кезде, оқиға жасап, құрылғыда төмендегі әрекеттерді іске қосуға

болады:

Та

ңғы сағат 7 мен 9 аралығында жұмысқа бара жатқан кезде «WALKMAN» қолданбасы іске

қосылады және веб браузері таңғы газетті ашады. Қоңыраудың дыбыс деңгейі дірілдеуге

орнатылады.

Ж

ұмыстан келе жатқан кезде, FM радиосы іске қосылады және сауда жасау тізімін көрсететін

ескертпелер

қолданбасы ашылады.

Smart Connect қолданбасын іске қосу

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

опциясын тауып т

үртіңіз.

Smart Connect оқиғасын жасау

1

Smart Connection

қолданбасын іске қосыңыз. Smart Connect қолданбасын алғаш рет ашып

т

ұрған болсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін түртіңіз.

2

Оқиғалар б

өлімінде түймесін түртіңіз.

3

О

қиғаға атау беріп, Жасау түймесін түртіңіз.

4

Қашан астында керек-жара

қ я уақыт аралығын немесе екеуін де қосыңыз.

5

Мынаны орындаңыз астында

құрылғыда орын алатын әрекетті қосыңыз.

6

Соңында астында керек-жара

қты ажыратқан кезде немесе уақыт аралығы біткен кезде

не орын алатынын

қосыңыз. Бұл шарттардың екеуі де орнатылса, әрекеттер керек-

жара

қты ажыратқан кезде немесе уақыт аралығы біткен кезде іске қосылады.

7

О

қиғаны сақтау үшін түймесін басыңыз.

Bluetooth® керек-жарағын қосу үшін оны алдымен құрылғымен байланыстыру керек.

Smart Connect оқиғасын түзету

1

Smart Connection

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар б

өлімінде оқиғаны түртіңіз.

3

О

қиға өшірілсе, слайдерді оң жаққа сүйреңіз.

4

Параметрлерді

қажетінше реттеңіз.

Оқиғаны жою үшін оқиғаның қатарын түртіңіз, одан кейін > Оқиғаны жою түймесін
түртіп, растау үшін Жою түймесін түртіңіз.

Құрылғыларды басқару

Құрылғыға қосуға болатын әр түрлі қосалқы жабдықтарды, соның ішінде SmartTags, SmartWatch

ж

әне Sony ұсынатын Smart Wireless Headset pro құралдарын басқару үшін Smart Connect

қолданбасын пайдаланыңыз. Smart Connect қол жетімді кезде кез келген қажетті қолданбаларды

ж

үктеп, үшінші тарап қолданбаларын табады. Бұрын қосылған құрылғылар әр құрылғының

сипаттары туралы

қосымша ақпаратты алуға мүмкіндік беретін тізімде көрсетіледі.

102

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қосалқы бөлшекті жұптау және жалғау

1

Smart Connection ба

ғдарламасын іске қосыңыз. Егер Smart Connect бағдарламасын бірінші

рет ашып жатса

ңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін түртіңіз.

2

Құрылғылар т

үймесін, кейін түймесін түртіңіз.

3

Құрылғыларды іздеу бастау үшін, OK түймешігін түртіңіз.

4

Іздеу н

әтижелері тізімінде қосу керек құрылғының атауын түртіңіз.

Жалғанған қосалқы бөлшек параметрлерін реттеу

1

Қосалқы бөлшекті құрылғыңызбен жұптаңыз және қосыңыз.

2

Smart Connection ба

ғдарламасын іске қосыңыз.

3

Құрылғылар б

өлімін түртіп, қосулы қосалқы бөлшек атауын қайта теріңіз.

4

Қажетті параметрлерді реттеңіз.

103

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.