Sony Xperia SP - Экран көшірмесін көрсету

background image

Экран көшірмесін көрсету

Құрылғының экранын теледидарда немесе басқа үлкен дисплейде кабельмен жалғамай-ақ

к

өрсету үшін Экран көшірмесін көрсету функциясын пайдаланыңыз. Wi-Fi Direct™ технологиясы

екі

құрылғы арасында сымсыз байланыс орнатады, соның арқасында фотосуреттерді диванда

отырып-а

қ тамашалай аласыз. Сондай-ақ, осы функцияның көмегімен құрылғыдағы музыканы

теледидар динамиктері ар

қылы тыңдауға болады.

Жоғарыда айтылған функция жұмыс істеуі үшін теледидарыңыз Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ технологиясының негізіндегі экран көшірмесін көрсету функциясын қолдауы
қажет. Теледидар экран көшірмесін көрсету функциясын қолдамаса, сымсыз дисплей
адаптерін бөлек сатып алу қажет.

Экран көшірмесін көрсету функциясын қолданған кезде басқа Wi-Fi® желілері кедергі
жасаса, бейне сапасы кейде төмендеуі мүмкін.

Құрылғының экран көрінісін теледидарда көрсету

1

Теледидар: Экран к

өшірмесін көрсету функциясын қосу үшін теледидардың

пайдаланушы н

ұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

2

Құрылғыңыз: К

үй тақтасын төмен сүйреңіз де, түймесін түртіңіз.

3

Xperia™ байланыс мүмкіндігі > Экран көшірмесін көрсету опцияларын

тауып т

үртіңіз.

4

Экран көшірмесін көрсетуді қосу тарма

ғын түртіп, құрылғыны таңдаңыз.

Экран көшірмесін көрсетуді пайдалану кезінде , құрылғының Wi-Fi антенна аймағын
жаппаңыз.