Sony Xperia SP - Фотосуреттермен, бейнелермен бөлісу және оларды басқару

background image

Фотосуреттермен, бейнелермен бөлісу және оларды
басқару

Құрылғы ішінде сақталған фотосуреттер мен бейнелерді бөлісуге болады. Сондай-ақ, оларды әр

т

үрлі жолдармен басқаруға да болады. Мысалы, фотосуреттер бумасымен жұмыс істеуге,

фотосуреттерді жою

ға және оларды контактілер ішіне байланыстыруға болады.

Авторлық құқықтармен қорғалған элементтерді көшіре, жібере немесе үшінші тарапқа
бере алмайсыз. Сондай-ақ, файл өлшемі тым үлкен болса, кейбір элементтер жіберілмеуі
мүмкін.

Фотосуретті немесе бейнежазбаны бөлісу

1

Альбом ішінде б

өлісу керек фотосуретті немесе бейнені түртіңіз.

2

Бас

қару элементтерін көрсету үшін экранды, содан кейін түймесін түртіңіз.

3

Фотосуретті б

өлісу үшін пайдаланғыңыз келетін қолданбаны түртіңіз, одан кейін оны

жіберу

үшін тиісті қадамдарды орындаңыз.

Фотосуретті контактінің суреті ретінде пайдалану

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін > Басқа. пай/у > Контакт суреті т

үймесін түртіңіз.

2

Құлыпталған болса, Контактілер > Тек бір рет тармағын таңдаңыз да, контактіні

та

ңдаңыз.

Фотосуретті фон суреті ретінде пайдалану

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін > Басқа. пай/у > Фон суреті т

үймесін түртіңіз.

2

Экранда

ғы нұсқауларды орындаңыз.

Фотосуретті бұру

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін т

үймесін түртіңіз.

2

Бұру опциясын та

ңдаңыз. Фотосурет жаңа бағдарда сақталады.

76

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуретті не бейнені жою

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін т

үймесін түртіңіз.

2

Жою т

үймесін түртіңіз.

Фотосуреттер мен бейнелер топтамаларымен Альбом қолданбасында жұмыс
істеу

1

Альбом

қолданбасында фотосуреттер мен бейнелердің пикторграммаларын көріп отырған

кезде т

үймесін, одан кейін Элементтерді таңдау түймесін түртіңіз.

2

Ж

ұмыс істегіңіз келетін элементтерді түртіңіз. Таңдалған элементтер көк түсті жақтаумен

белгіленеді.

3

Та

ңдалған элементтермен жұмыс істеу үшін, құралдарды не құралдар тақтасын

пайдаланы

ңыз.

Таңдау режимін іске қосу үшін жақтауы көк түске боялғанша элементті түртіп, ұстап
тұруға болады. Одан кейін басқа элементтерді түртіп, таңдауға болады.

Альбомдағы беттермен фотосуреттерді сараптау

Адамдарды

ң беттерін көрсететін құрылғыдағы кез келген фотосуретті сараптауға болады. Іске

қосқаннан кейін фотосуретті сараптау мүмкіндігі қосулы қалып, жаңа фотосуреттер қажетінше

сарапталады. Сараптауды

қосқаннан кейін бір тұлғаның барлық фотосуреттерін бір қалтаға

топтау

ға болады.

Фотосуреттерді талдау мүмкіндігін қосу

1

Негізгі экран м

әзірінен параметрін түртіңіз.

2

Альбом > Альбомдарым > Беттер тарма

ғын тауып түртіңіз.

3

Құрылғыдағы барлық суреттер Белгісіз адамдар қалтасында сарапталған және тиісінше

топтастырыл

ған.

Бетке атау қою

1

Беттер тізбегіндегі Белгісіз адамдар

қалтасын түртіп, Басқа беттер қалтасына

өтіңіз де, атау беру керек бетті таңдаңыз.

2

Атау қосу т

үймесін түртіңіз.

3

Атауды теріп, Дайын > Жаңа тұлға ретінде қосу т

үймесін түртіңіз.

Бет атауын өңдеу

1

Құралдар тақтасын көрсету үшін, бетті толық экран көрінісінде ашып экранды, содан кейін

> Атау тегтерін өңдеу т

үймесін түртіңіз.

2

OK т

үймесін түртіңіз.

3

Өзгерткіңіз келетін бет атауын түртіңіз.

4

Атауды

өзгертіңіз де, Дайын >Жаңа тұлға ретінде қосу түймелерін түртіңіз.