Sony Xperia SP - נעילת ההתקן והגנה עליו

background image

ימואלניב

לש

רישכמ

דיינ

(

ידוחיי

.

םושר

ךמצעל

תא

רפסמה

הזה

רומשו

ותוא

.

םא

ןקתהה

ךלש

בנגיי

,

קפס

יתוריש

תשרה

לכוי

שמתשהל

רפסמב

ה

-

IMEI

ידכ

םוסחל

תא

השיגה

לש

ותוא

ןקתה

תשרל

הנידמב

ךלש

.

106

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

גיצהל

תא

רפסמ

ה

-

IMEI

ךלש

רסה

תא

יוסיכה

ידכ

תוארל

תא

רפסמ

ה

-

IMEI

.

חתפ

תא

ןגייח

ןופלטה

ןקתהב

ןזהו

תא

ךרעה

*

#06#

*

.

ידכ

תופצל

רפסמב

ה

-

IMEI

ןקתהב

.

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תודוא

ןופלטה

<

בצמ

שקהו

וילע

.

3

לולג

דע

IMEI

ידכ

תופצל

רפסמב

ה

-

IMEI

.

הנגה

לע

סיטרכ

ה

-

SIM

ןתינ

לוענל

לטבלו

תא

הליענה

לש

לכ

סיטרכ

SIM

ןקתומה

רישכמב

תרזעב

דוק

PIN

)

רפסמ

יוהיז

ישיא

.(

רשאכ

סיטרכ

SIM

לוענ

,

יונמה

רשוקמה

וילא

ןגומ

.

רחאל

תנזה

דוק

PIN

יוגש

רבעמ

רפסמל

תונויסינה

יברמה

רתומה

,

סיטרכ

ה

-

SIM

םסחיי

.

בצמב

הז

,

שרדית

ןיזהל

דוק

PUK

)

דוק

ישיא

לוטיבל

המיסח

(

רחאלו

ןכמ

ןיזהל

דוק

PIN

שדח

.

דוק

PIN

דוקו

PUK

םילבקתמ

ליעפממ

תשרה

.

ידכ

לוענל

סיטרכ

SIM

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שפח

שקהו

לע

תורדגה

<

החטבא

<

רדגה

תליענ

סיטרכ

SIM

<

לענ

סיטרכ

SIM

.

3

ןזה

תא

דוק

PIN

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

ידכ

תונשל

דוק

PIN

לש

סיטרכ

SIM

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החטבא

<

רדגה

תליענ

סיטרכ

SIM

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

הנש

SIM PIN

.

4

ןזה

תא

דוק

PIN

ןשיה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

5

ןזה

תא

דוק

PIN

שדחה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

6

ןזה

בוש

תא

דוק

PIN

שדחה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

ידכ

תונשל

דוק

PIN2

לש

סיטרכ

SIM

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

שקהו

וילע

<

תורדגה

גויח

3

שקה

לע

ירפסמ

גויח

עובק

<

הנש

PIN2

.

4

ןזה

תא

דוק

PIN2

ןשיה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

5

ןזה

תא

דוק

PIN2

שדחה

לש

סיטרכ

ה

-

SIM

שקהו

לע

רושיא

.

6

רשא

תא

דוק

PIN2

שדחה

שקהו

לע

רושיא

.

ידכ

לטבל

הליענ

לש

סיטרכ

SIM

לוענ

1

ןזה

תא

דוק

ה

-

PUK

שקהו

לע

.

2

ןזה

דוק

PIN

שדח

שקהו

לע

.

3

ןזה

בוש

תא

דוק

ה

-

PIN

שדחה

שקהו

לע

.

רחאל

תנזה

דוק

PUK

יוגש

רפסמ

םימעפ

תופיצרב

,

סיטרכ

ה

-

SIM

לעננ

.

הרקמב

הזכ

,

הנפ

לא

הליעפמ

תשרה

ךלש

ידכ

לבקל

סיטרכ

SIM

שדח

.

תרדגה

תליענ

ךסמ

ןתינ

לוענל

תא

ךסמה

ןקתהבש

רפסמב

םיכרד

.

המגודל

,

ךתורשפאב

שמתשהל

הנוכתב

לש

לוטיב

הליענ

תועצמאב

יוהיז

םינפ

)

Face Unlock

,(

תשמתשמה

הנומתב

לש

ךינפ

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

.

ךתורשפאב

םג

רידגהל

תינבת

לוטיבל

תליענ

ךסמה

,

הליענ

תועצמאב

דוק

PIN

וא

המסיס

תססובמ

טסקט

.

בושח

דואמ

רוכזל

תא

תינבתה

לוטיבל

תליענ

ךסמה

,

דוק

PIN

וא

המסיס

.

םא

חכשת

עדימ

הז

,

ןכתיי

אלש

לכות

רזחשל

םינותנ

םיבושח

ומכ

ישנא

רשק

תועדוהו

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

לא

דקומ

תכימת

תוחוקלה

לש

Sony

.

107

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

תליענ

ךסמ

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

רחב

תורשפא

.

ידכ

רידגהל

תא

תנוכת

לוטיב

הליענה

לע

ידי

יוהיז

םינפ

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

שקה

לע

לוטיב

הליענ

יפל

םינפ

רחאלו

ןכמ

בוקע

רחא

תוארוהה

וגצויש

ןקתהב

ידכ

םלצל

תא

ךינפ

.

3

רחאל

םינפהש

ךלש

ודכלנ

החלצהב

,

שקה

לע

ךשמה

.

4

רחב

תטיש

הליענ

יוביגל

לעפו

םאתהב

תוארוהל

ןקתהב

תמלשהל

הרדגהה

.

תנוכת

לוטיב

הליענה

לע

ידי

יוהיז

םינפ

תוחפ

החוטב

תינבתמ

תליענ

ךסמ

,

דוק

PIN

וא

המסיס

.

והשימ

המודש

ךל

ךלש

לולע

לטבל

תא

תליענ

ןקתהה

.

תואצותל

תובוטה

רתויב

,

םלצ

תא

ךינפ

ךותב

הנבמ

ראומ

בטיה

,

ךא

אל

ראומ

ידמ

קזחהו

תא

ןקתהה

הבוגב

םייניעה

.

ידכ

לטבל

תליענ

ךסמ

תרזעב

לוטיב

הליענ

לע

ידי

יוהיז

םינפ

1

לעפה

תא

ךסמה

.

2

לכתסה

ןקתהב

התואב

תיווז

הבש

תייה

תעב

םוליצ

םולצתה

לוטיבל

הליענ

לע

ידי

יוהיז

םינפ

.

םא

תנוכת

לוטיב

הליענ

לע

ידי

יוהיז

םינפ

אל

החילצה

תוהזל

תא

ךינפ

,

ךילע

רייצל

תא

תינבת

יוביגה

וא

ןיזהל

תא

דוק

PIN

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

.

ידכ

לרטנל

תא

תנוכת

לוטיב

הליענה

לע

ידי

יוהיז

םינפ

1

ב

-

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

רייצ

תא

תינבת

יוביגה

לוטיבל

תליענ

ךסמה

וא

ןזה

תא

דוק

PIN

.

3

שקה

לע

הקלחה

.

ידכ

רוציל

המגוד

לוטיבל

הליענ

ךסמה

1

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

החטבא

<

תליענ

ךסמ

<

הרוצ

.

3

לעפ

יפל

תוארוהה

ועיפויש

ןקתהב

.

ידכ

לטבל

תא

תליענ

ךסמה

תועצמאב

תינבת

לוטיב

הליענ

1

לעפה

תא

ךסמה

.

2

רייצ

תא

תינבת

לוטיב

תליענ

ךסמה

.

םא

תינבת

לוטיב

הליענה

תרייצש

ךסמב

תיחדנ

שמח

םימעפ

ףצרב

,

ךילע

ןיתמהל

30

תוינש

רחאלו

ןכמ

תוסנל

בוש

.

ידכ

תונשל

תא

תינבת

לוטיב

תליענ

ךסמה

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

שקהו

וילע

.

3

רייצ

תא

תינבת

לוטיב

תליענ

ךסמה

.

4

שקה

לע

הרוצ

.

5

לעפ

יפל

תוארוהה

ועיפויש

ןקתהב

ךלש

.

ידכ

לרטנל

תא

תינבת

לוטיב

הליענה

ךסמב

1

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

רייצ

תא

תינבת

לוטיב

תליענ

ךסמה

.

3

שקה

לע

הקלחה

.

ידכ

רוציל

דוק

PIN

לוטיבל

תליענ

ךסמה

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

<

דוק

PIN

.

2

ןזה

דוק

PIN

ירפסמ

.

3

תדימב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

4

שקה

לע

ךשמה

.

5

ןזה

בוש

תא

דוק

ה

-

PIN

ךלש

רשאו

ותוא

.

6

תדימב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

7

שקה

לע

רושיא

.

108

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

לרטנל

תא

דוק

ה

-

PIN

לוטיבל

תליענ

ךסמה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

ןזה

תא

דוק

ה

-

PIN

שקהו

לע

אבה

.

3

שקה

לע

הקלחה

.

ידכ

רוציל

המסיס

תליענל

ךסמה

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

<

המסיס

.

2

ןזה

המסיס

.

3

תדימב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

4

שקה

לע

ךשמה

.

5

ןזה

בוש

תא

המסיסה

ךלש

רשאו

התוא

.

6

תדימב

ךרוצה

,

שקה

לע

ידכ

רעזמל

תא

תדלקמה

.

7

שקה

לע

רושיא

.

ידכ

לרטנל

תא

תמסיס

לוטיב

הליענה

ךסמב

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

<

תורדגה

<

החטבא

<

תליענ

ךסמ

.

2

ןזה

תא

ךתמסיס

שקהו

לע

אבה

.

3

שקה

לע

הקלחה

.

רותיא

רישכמה

ךלש

םא

דבאת

תא

רישכמה

,

לכות

רתאל

ותוא

ןגהלו

וילע

רפסמב

םיכרד

.

תועצמאב

תורישה

my Xperia

ךתורשפאב

:

רתאל

תא

רישכמה

ךלש

לע

הפמ

.

ליעפהל

הארתה

תילוק

עמשיתש

וליפא

םא

רישכמה

בצמב

טקש

.

לוענל

קוחרמ

תא

רישכמה

גיצהלו

וב

תא

יטרפ

רשקה

ךלש

.

קוחמל

קוחרמ

תא

ןורכיזה

ימינפה

ינוציחהו

לש

רישכמה

רותב

אצומ

ןורחא

.

ינפל

לכותש

שמתשהל

תורישב

my Xperia

,

ךילע

וליעפהל

ותוא

רישכמב

.

רחאל

תלעפה

תורישה

,

לכ

ךילעש

תושעל

אוה

רובעל

תבותכל

myxperia.sonymobile.com

סנכיהלו

תועצמאב

ןובשח

Google™

תרדגהש

רישכמב

ךלש

.

תורישה

my Xperia

ןימז

תונידמב

/

םירוזא

םימיוסמ

דבלב

.

ידכ

ליעפהל

תא

תוריש

"

Xperia

ילש

"

1

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

החטבא

<

MyXperia™

<

לעפה

.

3

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

,

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םיכסמ

.

םושיי

הכימתה

ידכ

תשגל

םושייל

הכימתה

1

ךסמב

םימושייה

,

רתא

תא

שקהו

וילע

.

2

רתא

תא

טירפ

הכימתה

יוצרה

שקהו

וילע

.

רוזחימ

ןקתהה

שי

ךל

ןקתה

ןשי

חנומש

תיבב

?

המל

אלש

רזחמת

ותוא

?

תודוה

רוזחימ

ןופלטה

ןשיה

,

לכות

רוזעל

ונל

שמתשהל

בוש

םירמוחב

םיביכרבו

ולש

ףסונבו

עייסת

הרימשב

לע

תוכיא

הביבסה

.

תלבקל

םיטרפ

םיפסונ

לע