Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

הנוכתה

Near Field Communications

)

NFC

(

תרשפאמ

ףתשל

םינותנ

םע

םינקתה

םירחא

,

לשמל

ןוטרס

ואידיו

,

םולצת

,

תבותכ

ףד

טנרטניא

,

ץבוק

הקיזומ

וא

שיא

רשק

.

לכות

שמתשהל

ב

-

NFC

ידכ

קורסל

םיגת

םיקפסמש

עדימ

ףסונ

לע

רצומ

וא

תוריש

,

ןכו

םיגת

םיליעפמש

תויצקנופ

תומיוסמ

ןקתהב

ךלש

.

NFC

הנה

היגולונכט

תיטוחלא

תלעופש

חווטב

יברמ

לש

רטמיטנס

דחא

,

ןכלו

םינקתהה

םיפתשמש

םינותנ

םיבייח

תויהל

םיבורק

הז

הזל

.

ידכ

שמתשהל

ב

-

NFC

,

ךילע

ליעפהל

הליחת

תא

היצקנופה

NFC

,

ךסמו

ןקתהה

בייח

תויהל

ליעפ

.

ןכתיי

ש

-

NFC

אל

היהי

ןימז

לכב

תונידמה

םירוזאהו

.

ידכ

ליעפהל

תא

תייצקנופ

NFC

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

דוע

...

שקהו

וילע

.

3

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

NFC

.

87

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

רוזא

יוהיז

NFC

םוקימה

לש

רוזא

יוהיז

NFC

וניא

ההז

לכב

םינקתהה

.

תעב

ףותיש

םינותנ

םע

ןקתה

רחא

תועצמאב

NFC

,

שי

ןייעל

ךירדמב

שמתשמל

לש

ןקתהה

רחאה

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

ידכ

ףתשל

שיא

רשק

םע

ןקתה

רחא

תועצמאב

NFC

1

אדו

תייצקנופש

NFC

תלעפומ

ינשב

םינקתהה

ינששו

םיכסמה

םיליעפ

.

2

ידכ

גיצהל

ישנא

רשק

,

רובע

לא

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

שיא

רשקה

ךנוצרבש

ףתשל

.

4

קזחה

תא

ןקתהה

ךלש

תאו

ןקתהה

לבקמה

בג

בגל

,

ךכ

ירוזאש

יוהיז

ה

-

NFC

םהלש

ועגיי

הז

הזב

.

רשאכ

םינקתהה

םירבחתמ

,

םה

םיטטור

םיעימשמו

לילצ

רצק

.

העיפומ

הנומת

תרעזוממ

לש

שיא

רשקה

.

5

שקה

לע

הנומתה

תרעזוממה

ידכ

ליחתהל

הרבעהב

.

6

רשאכ

הרבעהה

תמייתסמ

,

יטרפ

שיא

רשקה

םיגצומ

ךסמב

ןקתהה

לבקמה

םירמשנו

םג

ןקתהב

רחאה

.

ידכ

ףתשל

ץבוק

הקיזומ

םע

ןקתה

רחא

תועצמאב

NFC

1

אדו

תייצקנופש

ה

-

NFC

תלעפומ

ןקתהב

ךלש

ןקתהבו

ינשה

,

ינששו

םיכסמה

םיליעפ

.

2

ידכ

חותפל

תא

םושייה

"

WALKMAN™

,"

שקה

לע

,

רחאלו

ןכמ

רתא

תא

שקהו

וילע

.

3

רחב

תיירוגטקב

הקיזומ

ףדפדו

העוצרל

ךנוצרבש

ףתשל

.

4

שקה

לע

העוצרה

ידכ

ליעפהל

התוא

.

רחאל

ןכמ

לכות

שיקהל

לע

ידכ

תוהשהל

תא

העוצרה

.

הרבעהה

תלעופ

ןיב

םא

העוצרה

תעמשומ

וא

תיהשומ

.

5

קזחה

תא

ןקתהה

ךלש

תאו

ןקתהה

לבקמה

בג

לא

בג

ךכ

ירוזאש

יוליג

ה

-

NFC

לש

לכ

דחא

םינקתההמ

םיעגונ

הז

הזב

.

רשאכ

םינקתהה

ורבחתי

,

םה

וטטרי

ועימשיו

לילצ

רצק

.

העיפומ

הנומת

תרעזוממ

לש

העוצרה

.

6

שקה

לע

הנומתה

תרעזוממה

ידכ

ליחתהל

הרבעהב

.

7

םויסב

הרבעהה

,

ץבוק

הקיזומה

עמשוי

דיימ

ןקתהב

לבקמה

.

ליבקמב

,

ץבוקה

רמשיי

ןקתהב

לבקמה

.

ןכתיי

אלש

לכות

קיתעהל

,

חולשל

וא

ריבעהל

ןופלטהמ

וילאו

םירמוח

םימיוסמ

םינגומה

תויוכזב

םירצוי

.

ידכ

ףתשל

םולצת

וא

ןוטרס

ואידיו

םע

ןקתה

רחא

תועצמאב

NFC

1

אדו

תייצקנופש

NFC

תלעפומ

ינשב

םינקתהה

ינששו

םיכסמה

םיליעפ

.

2

ידכ

גיצהל

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

ןקתהב

,

רובע

לא

ףד

החיתפ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םובלא

.

3

שקה

לע

םולצתה

וא

ןוטרס

ואידיווה

ךנוצרבש

ףתשל

.

4

קזחה

תא

ןקתהה

ךלש

תאו

ןקתהה

לבקמה

בג

בגל

,

ךכ

ירוזאש

יוהיז

ה

-

NFC

םהלש

ועגיי

הז

הזב

.

רשאכ

םינקתהה

םירבחתמ

,

םה

םיטטור

םיעימשמו

לילצ

רצק

.

העיפומ

הנומת

תרעזוממ

לש

םולצתה

וא

ןוטרס

ואידיווה

.

5

שקה

לע

הנומתה

תרעזוממה

ידכ

ליחתהל

הרבעהב

.

6

רחאל

עוציב

הרבעהה

,

םולצתה

וא

ןוטרס

ואידיווה

םיגצומ

ךסמב

ןקתהה

לבקמה

.

ליבקמב

,

טירפה

רמשנ

ןקתהב

לבקמה

.

לכות

םג

שמתשהל

ב

-

NFC

ידכ

ףתשל

ןוטרס

ואידיו

ךותמ

םושייה

Movies

)

םיטרס

.(

88

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ףתשל

תבותכ

טנרטניא

םע

ןקתה

רחא

תועצמאב

NFC

1

אדו

תייצקנופש

NFC

תלעפומ

ינשב

םינקתהה

ינששו

םיכסמה

םיליעפ

.

2

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

3

ידכ

חותפל

תא

ןפדפד

טנרטניאה

,

אצמ

שקהו

לע

.

4

ןעט

תא

ףד

טנרטניאה

ךנוצרבש

ףתשל

.

5

קזחה

תא

ןקתהה

ךלש

תאו

ןקתהה

לבקמה

בג

בגל

,

ךכ

ירוזאש

יוהיז

ה

-

NFC

םהלש

ועגיי

הז

הזב

.

רשאכ

םינקתהה

םירבחתמ

,

םה

םיטטור

םיעימשמו

לילצ

רצק

.

העיפומ

הנומת

תרעזוממ

לש

ףד

טנרטניאה

.

6

שקה

לע

הנומתה

תרעזוממה

ידכ

ליחתהל

הרבעהב

.

7

רחאל

עוציב

הרבעהה

,

ףד

טנרטניאה

גצומ

ךסמב

ןקתהה

לבקמה

.

תקירס

יגת

NFC

ןקתהל

ךלש

שי

תלוכי

קורסל

םיגוס

םינוש

לש

יגת

NFC

.

המגודל

,

ןופלטה

לגוסמ

קורסל

תוייגת

תועבטומ

הזרכב

,

טלשב

תוצוח

וא

דצל

רצומ

תונחב

.

ךתורשפאב

לבקל

עדימ

ףסונ

,

ןוגכ

תבותכ

טנרטניא

.

ידכ

קורסל

גת

NFC

1

אדו

תייצקנופש

NFC

תלעפומ

ןקתהב

ךלש

ךסמהשו

ליעפ

.

2

םקמ

תא

ןקתהה

לעמ

גתל

,

ךכ

רוזאש

יוהיזה

לש

NFC

עגיי

וב

.

ןקתהה

קרוס

תא

גתה

גיצמו

תא

ןכותה

ףסאנש

.

שקה

לע

ןכותה

לש

גתה

ידכ

חותפל

ותוא

.

3

ידכ

חותפל

תא

גתה

,

שקה

וילע

.

תורבחתה

ןקתהל

םאות

NFC

ןתינ

רבחל

תא

ןקתהה

םינקתהל

ימאות

NFC

תרצותמ

Sony

,

ןוגכ

לוקמר

וא

תוינזוא

.

תעב

תריצי

רוביח

גוסמ

הז

,

ןייע

ךירדמב

שמתשמל

לש

ןקתהה

םאותה

תלבקל

עדימ

ףסונ

.

ןכתיי

היהיש

ךרוצ

ליעפהל

תא

תויורשפאה

Wi-Fi®

וא

Bluetooth®

ינשב

םינקתהה

ידכ

לכותש

שמתשהל

רוביחב

.