Sony Xperia SP - חיבור ההתקן למחשב

background image

תייצקנופש

Bluetooth

®

תלעפומ

איהשו

היולג

ינקתהל

Bluetooth

®

םירחא

.

2

ןקתהה

חלושה

ליחתמ

תעכ

חולשל

םינותנ

ןקתהל

ךלש

.

3

םא

שקבתת

,

ןזה

תא

התוא

המסיס

ינשב

םינקתהה

,

וא

רשא

תא

המסיסה

תעצומה

.

4

רשאכ

התא

לבקמ

העדוה

לע

ץבוק

סנכנ

ןקתהב

ךלש

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

שקהו

לע

תעדוה

עודייה

ידכ

לבקל

תא

תרבעה

ץבוקה

.

5

שקה

לע

לבק

ידכ

ליחתהל

תא

תרבעה

ץבוקה

.

6

ידכ

גיצהל

תא

תומדקתה

הרבעהה

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

.

7

ידכ

חותפל

טירפ

לבקתהש

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

הטמ

שקהו

לע

תעדוה

עודייה

המיאתמה

.

ידכ

גיצהל

םיצבק

תלביקש

תועצמאב

Bluetooth

®

1

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

Bluetooth

שקהו

וילע

.

3

ץחל

לע

רחבו

תורשפאב

גצה

םיצבק

ולבקתהש

.

רוביח

ןקתהה

בשחמל

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

לחתהו

ריבעהל

תונומת

,

יצבוק

הקיזומ

יגוסו

םיצבק

םירחא

.

םיכרדה

תוטושפה

רתויב

רבחתהל

ןה

תועצמאב

לבכ

USB

וא

תועצמאב

תייגולונכט

Bluetooth

®

תיטוחלאה

.

רשאכ

רבחת

תא

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

,

שקבתת

ןיקתהל

הנכות

בשחמב

,

המגודל

,

תא

םושייה

PC Companion

בשחמב

ישיא

וא

תא

םושייה

Sony™ Bridge for Mac

בשחמב

Apple

®

Mac

®

.

םימושייה

PC Companion

ו

-

Sony™ Bridge for Mac

םיעייסמ

לבקל

השיג

ימושייל

בשחמ

םיפסונ

ידכ

ריבעהל

ןגראלו

יצבוק

הידמ

,

ןכדעל

תא

ןקתהה

,

ןרכנסל

תא

םינכתה

ןקתהבש

דועו

.

ןכתיי

אלש

חילצת

ריבעהל

םירמוח

םימיוסמ

ןיב

ןקתהה

בשחמל

,

ךרדב

ללכ

רבודמ

םירמוחב

םינגומה

תויוכזב

םירצוי

.

תרבעה

ןכות

לופיטו

ןכותב

תועצמאב

לבכ

USB

שמתשה

רוביחב

לבכ

USB

ןיב

בשחמה

ןקתהל

ידכ

ריבעהל

להנלו

תא

םיצבקה

ךלש

תולקב

.

רחאל

ינשש

םינקתהה

םירבוחמ

,

לכות

רורגל

ררחשלו

םינכת

ןיב

ןקתהה

בשחמהו

,

וא

ןיב

ןוסחאה

ימינפה

סיטרכו

ה

-

SD

לש

ןקתהה

,

תועצמאב

רייס

םיצבקה

לש

בשחמה

.

םא

התא

ריבעמ

הקיזומ

,

ואידיו

,

תונומת

וא

יצבוק

הידמ

םירחא

ןקתהל

ךלש

,

ץלמומ

שמתשתש

םושייב

Media Go™

בשחמבש

.

Media Go™

ריממ

יצבוק

הידמ

ידכ

לכותש

שמתשהל

םהב

ןקתהב

.

ידכ

ריבעהל

ןכות

ןיב

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

1

תועצמאב

לבכ

USB

,

רבח

תא

ןקתהה

ךלש

בשחמל

.

ןוסחא

ימינפ

סיטרכו

SD

םירבוחמ

עיפוי

תרושב

בצמה

לש

ךסמ

ןקתהה

.

2

בשחמ

:

חתפ

תא

רייס

Microsoft® Windows®

ןחלושמ

הדובעה

ןתמהו

דע

ןורכיזהש

ימינפה

לש

ןקתהה

סיטרכו

ה

-

SD

ועיפוי

םיקסידכ

םיינוציח

רייסב

Microsoft® Windows®

.

3

בשחמ

:

רורג

ררחשו

תא

םיצבקה

םייוצרה

ידכ

ריבעהל

םתוא

ןיב

ןקתהה

בשחמהו

.

91

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ריבעהל

ןכות

ןיב

ןוסחאה

ימינפה

סיטרכל

SD

תועצמאב

USB

1

תועצמאב

לבכ

USB

,

רבח

תא

ןקתהה

ךלש

בשחמל

.

ןוסחא

ימינפ

סיטרכו

SD

םירבוחמ

עיפוי

תרושב

בצמה

לש

ךסמ

ןקתהה

.

2

בשחמ

:

חתפ

תא

רייס

Microsoft® Windows®

ןחלושמ

הדובעה

ןתמהו

דע

ןורכיזהש

ימינפה

לש

ןקתהה

סיטרכו

ה

-

SD

ועיפוי

םיקסידכ

םיינוציח

רייסב

Microsoft® Windows®

.

3

בשחמ

:

רורג

ררחשו

תא

םיצבקה

םייוצרה

ןיב

ןוסחאה

ימינפה

לש

ןקתהה

סיטרכל

ה

-

SD

.

ידכ

ריבעהל

םיצבק

ןוסחאהמ

ימינפה

סיטרכל

SD

ןקתהב

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

ןוסחא

<

רבעה

םינותנ

סיטרכל

SD

שקהו

וילע

.

3

ןמס

תא

יגוס

םיצבקה

ךנוצרבש

ריבעהל

סיטרכל

ה

-

SD

.

4

שקה

לע

הרבעה

.

תטישב

הרבעהה

הרישיה

ןיא

ךרוצ

רוביחב

לבכ

USB

בשחמל

.

תרבעה

םיצבק

תועצמאב

בצמ

'

תרבעה

הידמ

'

ךרד

Wi-Fi

®

ןתינ

ריבעהל

םיצבק

ןיב

ןקתהה

ךלש

םינקתהל

םירחא

םיכמותה

ב

-

MTP

,

ןוגכ

בשחמ

,

תועצמאב

רוביח

Wi-Fi

®

.

ינפל

תורבחתהה

,

ךילע

םיאתהל

תא

ינש

םינקתהה

הז

הזל

.

םא

התא

ריבעמ

הקיזומ

,

ואידיו

,

תונומת

וא

יצבוק

הידמ

םירחא

ןיב

ןקתהה

ךלש

ןיבל

בשחמ

,

ץלמומ

שמתשתש

םושייב

Media Go™

בשחמבש

.

Media Go™

ריממ

יצבוק

הידמ

ידכ

לכותש

שמתשהל

םהב

ןקתהב

.

ידכ

שמתשהל

הנוכתב

וז

,

שורד

ךל

ןקתה

םע

תורשפא

רוביח

ל

-

Wi-Fi

®

,

ךמותש

תרבעהב

הידמ

,

המגודל

בשחמ

םע

תכרעמ

הלעפה

גוסמ

Microsoft

®

Windows Vista

®

וא

גוסמ

Windows

®

7

.

ידכ

םיאתהל

תא

ןקתהה

בשחמל

ןפואב

יטוחלא

תועצמאב

בצמה

'

תרבעה

הידמ

'

1

אדו

בצמש

תרבעה

הידמ

לעפומ

ןקתהב

ךלש

.

ךרדב

ללכ

,

בצמ

הז

לעפומ

תרירבכ

לדחמ

.

2

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

.

3

בשחמ

:

עגרב

םשש

ןקתהה

עיפוי

ךסמב

,

ץחל

לע

תרוצת

תשרה

בוקעו

רחא

תוארוהה

המאתהל

לש

בשחמה

.

4

םויסב

תלועפ

המאתהה

,

קתנ

תא

לבכ

ה

-

USB

ינשמ

םינקתהה

.

תוארוהה

ליעלש

תולח

קר

רשאכ

תכרעמ

Windows

®

7

תנקתומ

בשחמב

,

בשחמהו

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

תשר

תדוקנל

השיג

לא

תשר

Wi-Fi

®

.

ידכ

רבחל

םינקתה

םיכיושמ

תיטוחלא

בצמב

תרבעה

הידמ

]

MR2

[

1

אדו

בצמש

תרבעה

הידמ

רשפואמ

ןקתהב

.

ךרדב

ללכ

,

בצמ

הז

רשפואמ

תרירבכ

לדחמ

.

2

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

3

שקה

לע

Xperia™

<

תוירושיק

USB

.

4

שקה

לע

ןקתהה

ךיושמה

ךנוצרבש

רבחתהל

וילא

תחת

םינקתה

םינימא

.

5

שקה

לע

רבחתה

.

אדו

היצקנופהש

Wi-Fi

®

תלעפומ

.

ידכ

קתנתהל

ןקתהמ

רבוחמ

]

MR2

[

1

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

Xperia™

<

תוירושיק

USB

.

3

שקה

לע

ןקתהה

ךיושמה

ךנוצרבש

קתנתהל

ונממ

תחת

םינקתה

םינימא

.

4

שקה

לע

קתנתה

.

ידכ

ריסהל

חראמהמ

ךיושמה

]

MR2

[

1

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

Xperia™

<

תוירושיק

USB

.

3

שקה

לע

ןקתהה

ךיושמה

ךנוצרבש

ריסהל

.

4

שקה

לע

חכש

.

PC Companion

PC Companion

אוה

םושיי

בשחמ

קינעמה

ךל

השיג

תונוכתל

םיתורישלו

םיפסונ

םתועצמאבש

לכות

ריבעהל

הקיזומ

,

ואידיו

תונומתו

ןקתההמ

ךלש

וילאו

.

לכות

שמתשהל

ב

-

PC Companion

םג

ידכ

ןכדעל

תא

ןקתהה

לבקלו

תא

הסריגה

השדחה

רתויב

הנימזה

לש

הנכותה

.

יצבוק

הנקתהה

לש

PC

92

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

Companion

םירמשנ

ןקתהב

,

הנקתההו

תלעפומ

ןקתההמ

רשאכ

התא

רבחמ

ותוא

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

.

ידכ

שמתשהל

םושייב

PC Companion

,

שורד

בשחמ

רבוחמה

טנרטניאל

,

ובש

תלעופ

תחא

תוכרעממ

הלעפהה

תואבה

:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP

)

םע

Service Pack 3

וא

הסריג

תמדקתמ

רתוי

(

ידכ

ןיקתהל

תא

PC Companion

]

MR2

[

1

אדו

תביתש

ןומיסה

ןקתה

הנכות

תחת

תורדגה

<

Xperia™

<

תוירושיק

USB

תנמוסמ

.

2

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

ישיא

תועצמאב

לבכ

USB

.

3

ןקתה

:

שקה

לע

ןקתה

.

4

בשחמ

:

תינכות

הנקתהה

לש

תנכות

PC Companion

לעפות

תיטמוטוא

רחאל

רפסמ

תוינש

.

ידכ

ןיקתהל

תא

PC Companion

,

לעפ

יפל

תוארוהה

ךסמבש

.

ידכ

ליעפהל

תא

PC Companion

1

אדו

ש

-

PC Companion

ןקתומ

בשחמב

ךלש

.

2

חתפ

תא

םושייה

PC Companion

בשחמב

ךלש

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

לחתה

ידכ

חותפל

תחא

תונוכתהמ

ןהבש

ךנוצרב

שמתשהל

.

Media Go™

םושייה

Media Go™

בשחמבש

עייסי

ךל

ריבעהל

ןכות

לא

סיטרכ

ןורכיזה

לש

ןקתהה

ונממו

להנלו

ותוא

.

ךתורשפאב

ןיקתהל

תא

Media Go™

תשגלו

וילא

ךותמ

םושייה

PC Companion

.

ידכ

שמתשהל

םושייב

Media Go™

,

השורד

ךל

תחא

תוכרעממ

הלעפהה

תואבה

:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP

,

םע

Service Pack 3

וא

הסריג

תמדקתמ

רתוי

ידכ

ריבעהל

ןכות

תרזעב

םושייה

Media Go™

1

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

תועצמאב

לבכ

USB

דעוימה

הרטמל

וז

.

2

ןקתה

:

ןומיסה

ןוסחא

ימינפ

רבוחמ

עיפוי

תרושב

בצמה

.

3

בשחמ

:

חתפ

תא

םושייה

PC Companion

בשחמב

הליחת

.

תחת

PC Companion

,

ץחל

לע

Media Go

ידכ

ליעפהל

תא

םושייה

Media Go™

.

םירקמב

םימיוסמ

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

ןיתמהל

תנקתהל

Media Go™

.

4

תרזעב

Media Go™

,

רורג

ררחשו

םיצבק

ןיב

בשחמה

ןיבל

ןקתהה

ךלש

.

Sony™ Bridge for Mac

םושייה

Sony™ Bridge for Mac

רזוע

ךל

ריבעהל

הקיזומ

,

ואידיו

,

תונומת

וא

םיגוס

םירחא

לש

יצבוק

הידמ

ןיב

ןקתהה

ןיבו

בשחמ

Apple

®

Mac

®

.

ומכ

ןכ

,

לכות

שמתשהל

םושייב

Sony™ Bridge for

Mac

ידכ

להנל

םיצבק

ךרד

ןפדפד

םיצבק

,

ידכ

ןכדעל

תא

תנכות

ןקתהה

ידכו

תובגל

רזחשלו

ןכות

ןקתהב

.

ידכ

שמתשהל

םושייב

Sony™ Bridge for Mac

,

שורד

ךל

בשחמ

Apple

®

Mac

®

רבוחמה

טנרטניאל

ובש

לעופ

MacOS

הסרג

10.6

ךליאו

.

ידכ

ןיקתהל

תא

Sony™ Bridge for Mac

בשחמב

Apple

®

Mac

®

1

אדו

תביתש

ןומיסה

ןקתה

הנכות

תחת

תורדגה

<

תוירושיק

Xperia™

<

תוירושיק

USB

תנמוסמ

.

2

רבח

תא

ןקתהה

בשחמל

Apple

®

Mac

®

תועצמאב

לבכ

USB

.

3

ןקתה

:

שקה

לע

ןקתה

.

4

בשחמ

:

תינכות

הנקתהה

לש

Sony™ Bridge for Mac

לעפות

ןפואב

יטמוטוא

רחאל

המכ

תוינש

.

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תוגצומה

לע

ךסמה

תמלשהל

הנקתהה

.

ידכ

חותפל

תא

םושייה

Sony™ Bridge for Mac

1

אדו

יכ

םושייה

Sony™ Bridge for Mac

ןקתומ

בשחמב

Apple

®

Mac

®

.

2

בשחמ

:

ץחל

םיימעפ

לע

למס

םושייה

Sony™ Bridge for Mac

הייקיתב

'

םימושיי

.'

93

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

ריבעהל

ןכות

תועצמאב

Sony™ Bridge for Mac

1

תועצמאב

לבכ

USB

,

רבח

תא

ןקתהה

ךלש

בשחמל

Apple

®

Mac

®

.

2

בשחמ

:

חתפ

תא

םושייה

Sony™ Bridge for Mac

.

רחאל

רפסמ

םיעגר

,

םושייה

Sony™

Bridge for Mac

רתאמ

תא

ןקתהה

ךלש

.

3

בשחמ

:

רורג

ררחשו

תא

םיצבקה

םייוצרה

ידכ

ריבעהל

םתוא

ןיב

ןקתהה

בשחמו

Apple

®

Mac

®

.

רוביח

ןקתהה

רישכמל

היזיוולט

תועצמאב

לבכ

רבח

תא

ןקתה

היזיוולטל

לחתהו

תופצל

םינכתב

םירומשה

ןקתהב

לע

-

יבג

ךסמ

לודג

.

תעב

רוביח

ןקתהה

היזיוולטל

,

םושייה

ליעפמ

היזיוולט

חתפנ

.

םושיי

הז

עייסי

ךל

גיצהל

יצבוק

הידמ

ןקתההמ

היזיוולטב

םינקתהבו

םירחא

.

ןכתיי

ךרטצתש

שוכרל

לבכ

MHL

דרפנב

.

ידכ

גיצהל

תא

ןכותה

רומשש

ןקתהב

היזיוולטב

תכמותה

טלקב

MHL

1

רבח

תא

ןקתהה

היזיוולטל

תועצמאב

לבכ

MHL

.

עיפומ

תרושב

בצמה

לש

ןקתהה

רחאל

תריצי

רוביח

.

2

םושייה

ליעפמ

היזיוולט

לעפומ

תיטמוטוא

.

לעפ

יפל

תויחנהה

ידכ

גיצהל

תא

יצבוק

הידמה

היזיוולטב

.

ידכ

גיצהל

ןכות

ןקתההמ

היזיוולטב

תכמותש

טלקב

HDMI™

1

רבח

תא

ןקתהה

םאתמל

MHL

,

רבחו

תא

םאתמה

קפסל

חתמ

USB

.

2

רבח

תא

םאתמה

היזיוולטל

תועצמאב

לבכ

HDMI™

.

עיפומ

תרושב

בצמה

לש

ןקתהה

רחאל

רצונש

רוביח

.

3

םושייה

ליעפמ

היזיוולט

לעפומ

תיטמוטוא

.

עצב

תא

תוארוהה

תגצהל

יצבוק

הידמה

ךלש

היזיוולטב

.

ידכ

גיצהל

הרזע

אשונב

שומישה

טלשב

קוחר

לש

היזיוולט

1

רשאכ

ןקתהה

רבוחמ

היזיוולטל

,

רורג

תא

תרוש

בצמה

יפלכ

הטמ

ידכ

חותפל

תא

חול

יוויחה

.

2

שקה

לע

MHL

רבוחמ

.

ןתינ

םג

ץוחלל

לע

ןצחלה

בוהצה

טלשבש

קוחרה

לש

היזיוולטה

ידכ

חותפל

תא

חול

יוויחה

.

ידכ

קתנל

תא

ןקתהה