Sony Xperia SP - שיתוף מוזיקה

background image

םירושיק

הקיזומל

םינכתלו

םירושקה

הקיזומל

,

התאש

ךירבחו

םתפתיש

תועצמאב

Facebook™

.

ידכ

ןמסל

תבהאש

)

Like

(

ריש

ב

-

Facebook™

1

רשאכ

ריש

עמשומ

םושייב

"

WALKMAN

,"

שקה

לע

תנומת

םובלאה

.

2

שקה

לע

ידכ

עצבל

"

Like

"

לע

רישה

ב

-

Facebook™

.

םא

הצרת

,

ףסוה

הרעה

הדשב

תורעהה

.

3

שקה

לע

ףתש

ידכ

חולשל

תא

רישה

ל

-

Facebook™

.

םא

רישה

לבקתה

החלצהב

,

לבקת

תעדוה

רושיא

מ

-

Facebook™

.

ידכ

להנל

הקיזומ

תלביקש

םירבחמ

1

חתפ

תא

ףד

החיתפה

לש

WALKMAN

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הקיזומ

םירבחמ

<

םינורחא

.

2

שקה

לע

טירפ

ידכ

חותפל

ותוא

רחאלו

ןכמ

דובע

ותיא

ךנוצרכ

.

3

שקה

לע

ידכ

ןייצל

ש

"

תבהא

) "

like

(

תא

רישה

ב

-

Facebook™

.

םא

הצרת

,

ףסוה

הרעה

הדשב

תורעהה

.

59

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

גיצהל

תא

הקיזומה

תפתושמה

ךלש

1

חתפ

תא

ףד

החיתפה

לש

WALKMAN

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הקיזומ

םירבחמ

<

פה

'

ושמה

'

ילש

.

2

לולג

לא

טירפ

ךנוצרבש

חותפל

רחאלו

ןכמ

שקה

וילע

.

לכ

תורעהה

תודוא

טירפה

,

םא

ןנשי

הלאכ

,

תוגצומ

.

רופיש

לילצה

ידכ

רפשל

תא

תוכיא

עמשה

תרזעב

רזיילוקאה

1

רשאכ

ריש

עמשומ

םושייב

"

WALKMAN

,"

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

יטקפא

לילצ

<

ירופיש

לילצ

.

3

ידכ

ןנווכל

תא

לילצה

ןפואב

ינדי

,

רורג

תא

ינצחל

תעוצר

םירדתה

יפלכ

הלעמ

וא

הטמ

.

ידכ

ןנווכל

תא

לילצה

ןפואב

יטמוטוא

,

שקה

לע

רחבו

ןונגסב

.

ידכ

ליעפהל

תא

לילצ

דנוארסה

1

םושייהשכ

"

WALKMAN

"

חותפ

,

ץחל

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

יטקפא

לילצ

<

ירופיש

לילצ

<

תורדגה

<

לילצ

דנוארס

)

VPT

(

.

3

רחב

הרדגה

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

רושיא

ידכ

רשאל

.

המדמ

המדמה

ףיסומ

םיטקפא

םייתוזח

םירישל

ךלהמב

םתעמשה

.

םיטקפאה

רובע

לכ

ריש

םיססובמ

לע

ינייפאמ

הקיזומה

.

םה

םינתשמ

,

המגודל

,

הבוגתב