Sony Xperia SP - שיחות מרובות

background image

תויורשפאהמ

.

4

ןזה

תא

המסיסה

שקהו

לע

לעפה

.

תעב

תרדגה

תמיסח

תוחיש

םעפב

הנושארה

,

ךילע

ןיזהל

המסיס

ידכ

ליעפהל

תא

תייצקנופ

תמיסח

תוחישה

.

םא

הצרת

עצבל

םייוניש

תורדגהב

תמיסח

תוחישה

דעומב

רחואמ

רתוי

,

ךרטצת

שמתשהל

התואב

המסיס

.

ידכ

רשפאל

וא

תיבשהל

גויח

עובק

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תורדגה

גויח

<

ירפסמ

גויח

עובק

שקהו

וילע

.

3

שקה

לע

לעפה

FDN

וא

לע

תבשה

FDN

.

4

ןזה

תא

דוק

PIN2

שקהו

לע

רושיא

.

ידכ

לבקל

השיג

לא

תמישר

םינעמנה

ולבקתהש

1

ךסמב

ףד

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

תורדגה

<

תורדגה

גויח

<

ירפסמ

גויח

עובק

<

ירפסמ

גויח

עובק

שקהו

וילע

.

תוחיש

תובורמ

םא

תלעפה

תא

תייצקנופ

החישה

הניתממה

,

לכות

לפטל

רפסמב

תוחיש

ליבקמב

.

רשאכ

היצקנופה

תלעפומ

,

רישכמה

עדיי

ךתוא

ףוצפצב

לע

החיש

תסנכנ

תפסונ

.

ידכ

ליעפהל

וא

לרטנל

החיש

הניתממ

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

תורדגה

גויח

<

תורדגה

תופסונ

שקהו

וילע

.

3

ידכ

ליעפהל

וא

לרטנל

החיש

הניתממ

,

שקה

לע

החיש

הניתממ

.

ידכ

לבקל

החיש

תסנכנ

היינש

ריבעהלו

תא

החישה

תיחכונה

הנתמהל

רשאכ

התא

עמוש

םיפוצפצ

םירזוח

ךלהמב

החיש

,

רורג

תא

הנימי

.

ידכ

תוחדל

תא

החישה

היינשה

רשאכ

התא

עמוש

םיפוצפצ

םירזוח

ךלהמב

החיש

,

רורג

תא

הלאמש

.

ידכ

עצבל

החיש

היינש

1

ךלהמב

החיש

תיחכונ

,

שקה

לע

.

2

ןזה

תא

ורפסמ

לש

ןעמנה

שקהו

לע

.

החישה

הנושארה

תרבעומ

הנתמהל

.

40

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רובעל

ןיב

רפסמ

תוחיש

ידכ

רובעל

החישל

תרחא

ריבעהלו

תא

החישה

תיחכונה

הנתמהל

,

שקה

לע

רובע

החישל

וז

.

תוחיש

הדיעו

תחישב

הדיעו

וא

החיש

תבורמ

םיפתתשמ

,

ןתינ

להנל

החיש

ליבקמב

םע

ינש

םישנא

וא

רתוי

.

ידכ

לבקל

םיטרפ

לע

רפסמ

םיפתתשמה

ןתינש

ףיסוהל

תחישל

הדיעו

,

הנפ

ליעפמל

תשרה

ךלש

.

ידכ

עצבל

תחיש

הדיעו

1

ךלהמב

החיש

תיחכונ

,

שקה

לע

.

2

גייח

רפסמל

לש

ףתתשמה

ינשה

שקהו

לע

.

רחאל

ףתתשמהש

ינשה

הנוע

,

ףתתשמה

ןושארה

רבעומ

הנתמהל

.

3

שקה

לע

ידכ

ףיסוהל

תא

ףתתשמה

ינשה

תחישל

הדיעווה

.

4

רוזח

לע

םיבלש

1

דע

3

ידכ

ףיסוהל

םיפתתשמ

םיפסונ

החישל

.

ידכ

םייקל

החיש

תיטרפ

םע

ףתתשמ

תחישב

הדיעו

1

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

}

0

{

םיפתתשמ

.

2

שקה

תא

רפסמ

ןופלטה

לש

ףתתשמה

ומעש

ךנוצרב

חחושל

ןפואב

יטרפ

.

3

ידכ

םייסל

תא

החישה

תיטרפה

רוזחלו

תחישל

הדיעווה

,

שקה

לע

.

ידכ

ררחשל

ףתתשמ

תחישמ

הדיעו

1

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

רפסמה

גיצמה

תא

רפסמ