Sony Xperia SP - סקירה כללית של יישומים

background image

הידמיטלומ

השדח

תעדוה

ראוד

ילוק

השדח

עוריא

בורק

חולב

הנשה

ריש

עמשומ

תעכ

ןקתהה

רבוחמ

בשחמל

לבכב

USB

תעדוה

הרהזא

תעדוה

האיגש

החיש

אלש

התנענ

החיש

הליעפ

החיש

הנתמהב

תרבעה

תוחיש

תלעפומ

ינוכדע

הנכות

םינימז

דירומ

םינותנ

ןעוט

םינותנ

םייוויח

םיפסונ

)

םניאש

םיגצומ

(

הריקס

תיללכ

לש

םימושיי

שמתשה

םושייב

תוארתהה

ןועשהו

ידכ

רידגהל

םיגוס

םינוש

לש

תוארתה

.

שמתשה

ןפדפדב

טנרטניאה

ידכ

טוונל

םיפדב

גיצהלו

םתוא

,

להנל

תוינמיס

להנלו

טסקט

תונומתו

.

שמתשה

םושייב

ןובשחמה

ידכ

עצבל

םיבושיח

םיטושפ

.

שמתשה

םושייב

חול

הנש

ידכ

בוקעל

רחא

םיעוריאה

ךלש

להנלו

תא

תויוליעפה

ךלש

.

שמתשה

המלצמב

םוליצל

תונומת

ינוטרסו

ואידיו

.

שמתשה

םושייב

ישנא

רשקה

לוהינל

ירפסמ

ןופלט

,

תובותכ

אוד

"

ל

םינותנו

םירחא

לש

ישנא

רשקה

.

שג

לא

םימושייה

תדרוהש

.

שמתשה

םושייב

אודה

"

ל

ידכ

חולשל

לבקלו

אוד

"

ל

ךרד

תונובשח

םייטרפ

םיינוגראו

.

שמתשה

םושייב

Facebook

תריציל

רשק

םע

םירבח

,

ינב

החפשמ

םיתימעו

הדובעל

,

לכמ

יבחר

םלועה

.

שפח

תונחת

וידר

FM

ןזאהו

ןהל

.

שמתשה

םושייב

'

םובלא

'

ידכ

גיצהל

להנלו

םימולצת

ינוטרסו

ואידיו

.

שמתשה

םושייב

Gmail™

ידכ

אורקל

,

בותכל

ןגראלו

תועדוה

אוד

"

ל

.

שפח

עדימ

ןקתהב

ךלש

יבחרבו

טנרטניאה

.

גצה

תא

םוקימה

יחכונה

ךלש

,

רתא

םימוקימ

םירחא

בשחו

םילולסמ

תועצמאב

Google

Maps™

.

111

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

רובע

לא

Google Play™

ידכ

דירוהל

םימושיי

םיימניח

םימושייו

םולשתב

רובע

ןקתהה

ךלש

.

שמתשה

םושייב

תועדוהה

ידכ

חולשל

לבקלו

תועדוה

טסקט

תועדוהו

הידמיטלומ

.

שמתשה

םושייב

םיטרסה

ידכ

ליעפהל

ינוטרס

ואידיו

ןקתהב

ףתשלו

ןכות

םע

םירבח

.

שמתשה

םושייב

WALKMAN

ידכ

ןגראל

עומשלו

הקיזומ

,

ירפס

עמש

םיטסאקדופו

.

גצה

תושדח

תויזחתו

גזמ

ריווא

.

עצב

תוחיש

לע

-

ידי

גויח

רפסמ

ןפואב

ינדי

וא

תועצמאב

גויחה

ריהמה

.

שמתשה

םושייב

Video Unlimited

ידכ

רוכשל

שוכרלו

ינוטרס

ואידיו

.

בטמ

תא

תורדגהה

ךכ

ומיאתיש

תושירדל

ךלש

.

שמתשה

םושייב

Hangouts™

ידכ

חחושל

צב

'

ט

םע

םירבח

ןפואב

ןווקמ

.

ההז

תועוצר

הקיזומ

תעמשש

הביבסב

ךלש

,

לבקו

םינותנ

לע

ןמאה

,

םובלאה

וא

םינותנ

םירחא

.

שמתשה

ב

-

YouTube™

ידכ

ףתשל

גיצהלו

ינוטרס

ואידיו

יבחרמ

םלועה

.

שמתשה

םושייב

הכימתה

ידכ

תשגל

הכימתל

םישמתשמב

תועצמאב

ןקתהה

.

לשמל

,

ןתינ

תשגל

ךירדמל

שמתשמל

,

םינותנל

לע

ןורתפ

תויעב

,

ןכו

םיפיט

םיקירטו

םינוש

.

דרוה

ןקתהו

םימושיי

םינוכדעו

םישדח

.

הכימתה

םימושייב

םימיוסמ

היולת

תותשרב

ו

/

וא

יקפסב

תורישה

הניאו

הנימז

לכב

םירוזאה

.

112

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

עדימ

בושח

ןולע

עדימ

בושח

ינפל

שומישה

ןקתהב

,

ארק

תא

ןולע

עדימה

בושחה

קפוסמה

ךירדמב

הנקתהה

ןקתהבש

וא

הספוקב

.

ידכ

לבקל

השיג

תינדי

ךירדמל

הרדגהה

1

ףדב

החיתפ

,

שקה

לע

.

2

שקה

לע

תורדגה

<

ךירדמ

הרדגה

.

תולבגמ

לע

םיתוריש

תונוכתו

קלח

םיתורישהמ

תונוכתהו

םיראותמה

ךירדמב

שמתשמל

הז

םניא

םיכמתנ

לכב

תונידמה

/

םירוזא

,

וא

לע

-

ידי

לכ

תותשרה

ו

/

וא

יקפס

תורישה

לכב

םירוזאה

.

רבדה

לח

,

אלל

הלבגה

,

םג

לע

הכימתה

רפסמב

םוריחה

ימואלניבה

112

תותשרל

GSM

.

הנפ

לא

ליעפמ

תשרה

וא

לא

קפס

תורישה

ידכ

ררבל

קיודמב

וליא

םיתוריש

וא

תונוכת

םידמוע

ךתושרל

תשרב

םאו

םילח

םהילע

ימד

השיג

וא

ימד

שומיש

םיפסונ

.

שומישה

קלחב

תונוכתהמ

םימושייהו

םיראותמה

ךירדמב

הז

יושע

ךירצהל

השיג

טנרטניאל

.

רוביח

טנרטניאל

ןקתההמ

יושע

תויהל

ךורכ

בויחב

רובע

תרבעה

םינותנ

.

רוצ

רשק

םע

קפס

תורישה

יטוחלאה

עדימל

ףסונ

.

תועדוה

תויטפשמ

SonyC5302/C5303/C5306

ךירדמ

שמתשמל

הז

אצוי

רואל

לע

-

ידי

תרבח

Sony Mobile Communications AB

וא

הרבחה

תפנוסמה

תימוקמה

,

אלל

לכ

תוירחא

.

תרבח

Sony Mobile Communications AB

היושע

עצבל

םירופיש

םייונישו

ךירדמב

שמתשמל

הז

בקע

תואיגש

סופד

,

יא

-

םיקויד

עדימב

םייקה

וא

םירופיש

תוינכותב

ו

/

וא

דויצב

,

לכב

תע

אללו

העדוה

תמדקומ

.

םע

תאז

,

םייונישה

וללה

וללכיי

תורודהמב

תושדחה

לש

ךירדמה

שמתשמל

.

©

Sony Mobile Communications AB, 2013

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןקתהה

דיינה

ךתושרבש

לוכי

דירוהל

,

ןסחאל

ריבעהלו

יטירפ

ןכות

םיפסונ

,

ןוגכ

םינוטגניר

.

שומישה

יטירפב

ןכות

הלא

יושע

תויהל

לבגומ

וא

רוסא

ףקומ

תויוכז

לש

ידדצ

ג

,'

ללוכ

ךא

אל

קר

תולבגה

ףקותמ

יקוח

תויוכז

םירצוי

םייטנוולר

.

תוירחאה

האלמה

לע

לכ

הדרוה

וא

הרבעה

לש

ןכות

ףסונ

,

לא

ןקתהה

וא

ונממ

,

הלח

ךילע

דבלב

,

אלו

לע

תרבח

Sony

.

ינפל

שומישה

יטירפב

ןכות

םיפסונ

,

דפקה

אדוול

שומישהש

התאש

ןווכתמ

תושעל

םהב

השרומ

וא

השענ

ןידכ

.

Sony

הניא

תיארחא

קוידל

,

תומלשל

וא

תוכיאל

לש

םינכת

םיפסונ

םהשלכ

וא

םינכתל

םירחא

םהשלכ

לש

דצ

ישילש

.

םושב

הרקמ

אל

לוחת

לע

Sony

תובח

ןיגב

שומיש

אל

תואנ

השעתש

יטירפב

ןכות

םיפסונ

וא

יטירפב

ןכות

לש

ידדצ

ג

.'

ךירדמה

שמתשמל

יושע

ליכהל

תוינפה

םיתורישל

וא

םימושייל

לש

ידדצ

ג

.'

שומישה

תוינכותב

וא

םיתורישב

וללה

יושע

בייחל

ךתוא

עצבל

המשרה

תדרפנ

לצא

ותוא

קפס

דצ

ישילש

,

ןכתייו

ולוחיש

ךילע

יאנת

שומיש

םיפסונ

.

םימושייב

השיגהש

םהילא

תעצבתמ

ךרד

רתא

טנרטניא

לש

דצ

ישילש

,

אנא

ןייע

יאנתב

שומישה

תוינידמבו

תויטרפה

םייטנוולרה

לש

םירתא

הלא

ינפל

תליחת

שומישה

.

Sony

הניא

תיארחא

הניאו

הברע

תונימזל

וא

םיעוציבל

לש

םירתא

וא

םיתוריש

םיעיצמש

ידדצ

ג

.'

אצוה

תא

הללוסה

ידכ

ןייעל

יטרפב

הניקתה

,

ןוגכ

ןמיס

CE

.

לכ

תומש

םירצומה

תורבחהו

םירחאה

םירכזנה

תאזב

םה

םינמיס

םיירחסמ

וא

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

םהילעב

המאתהב

.

לכ

תוכז

אלש

הקנעוה

שרופמב

ךמסמב

הז

הרומש

הילעבל

.

לכ

ראש

םינמיסה