Sony Xperia SP - עריכת טקסט

background image

ןופורקימ

עיפומ

לע

תדלקמה

תילאוטריווה

וא

ישקמ

ןופלטה

ךלש

.

ידכ

ןיזהל

טסקט

תועצמאב

טלק

ילוק

1

חתפ

תא

תדלקמה

תילאוטריווה

וא

תא

ישקמ

ןופלטה

.

2

שקה

לע

.

רשאכ

למסה

עיפוי

,

רבד

לוקב

ידכ

ןיזהל

תא

טסקטה

.

םויסל

,

שקה

בוש

לע

.

טסקטה

עצומה

עיפוי

.

3

תעב

ךרוצה

,

ךורע

תא

טסקטה

ןפואב

ינדי

.

תכירע

טסקט

ךתורשפאב

רוחבל

,

רוזגל

,

קיתעהל

קיבדהלו

טסקט

ןמזב

התאש

בתוכ

,

ןה

ןוויכב

ךרואל

ןהו

ןוויכב

בחורל

,

לע

-

ידי

השקה

הלופכ

לע

טסקטה

ןזוהש

.

ןוויכב

ךרואל

,

ילכ

הכירעה

םישורדה

םינימז

ךרד

לגרס

םימושיי

.

ןוויכב

בחורל

,

ןצחל

הכירע

קפסמ

תא

םתוא

םילכ

.

לגרס

םימושיי

1

רוגס

תא

לגרס

םימושייה

2

רחב

תא

לכ

טסקטה

3

רוזג

טסקט

4

קתעה

טסקט

5

קבדה

טסקט

עיפומ

קר

רשאכ

תרמש

טסקט

חולב

.

27

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רוחבל

טסקט

1

ןזה

טסקט

רחאלו

ןכמ

שקה

םיימעפ

לע

טסקטה

.

הלימה

הילעש

שיקת

שגדות

םינמסב

ינשמ

םידדצה

.

2

רורג

תא

םינמסה

הנימי

וא

הלאמש

ידכ

רוחבל

טסקט

ףסונ

.

ידכ

ךורעל

טסקט

ןוויכב

ךרואל

1

ןזה

טסקט

רחאלו

ןכמ

שקה

םיימעפ

לע

טסקטה

ןזוהש

ידכ

עיפויש

לגרס

םימושייה

.

2

רחב

תא

טסקטה

ךנוצרבש

ךורעל

רחאלו

ןכמ

שמתשה

לגרסב

םימושייה

ידכ

עצבל

תא

םייונישה

םייוצרה

.

ידכ

ךורעל

טסקט

ןוויכב

בחורל

1

ןזה

טסקט

רחאלו

ןכמ

שקה

םיימעפ

לע

טסקטה

ןזוהש

.

2

רחב

תא

טסקטה

ךנוצרבש

דובעל

ותא

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

ךורע

...

רחבו

תורשפא

.

המאתה

תישיא

לש

תדלקמ

Xperia

תעב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה

תילאוטריווה

וא

ישקמ

ןופלטה

,

לכות

תשגל

תורדגהל

תדלקמה

תורדגהלו

תורחא

לש

טלק

טסקט

,

ועייסיש

ךל

רידגהל

תויורשפא

תופשל

הביתכ

,

יוזיח

טסקט

,

םיחוור

םייטמוטוא

תודוקנו

תוריהמ

ףוסב

טפשמ

.

המגודל

,

לכות

טילחהל

דציכ

תויורשפא

הלימה

תוגצומ

דציכו

םילימ

תונקותמ

ךלהמב

הדלקהה

.

ףסונב

,

לכות

עצבל

הקירס

לש

ינותנ

העדוהה

ידכ

יוזיחש

םילימה

םיאתי

ןונגסל

הביתכה

ךלש

.

לכות

םג

רידגהל

תא

םושיי

טלק

טסקטה

ידכ

רוכזל

םילימ

תושדח

בותכתש

.

ידכ

תשגל

תורדגהל

לש

תדלקמה

תילאוטריווה

ישקמו

ןופלטה

1

ךלהמב

תנזה

טסקט

תועצמאב

תדלקמה