Sony Xperia SP - Enviar e recibir mensaxes de correo electrónico

background image

Enviar e recibir mensaxes de correo electrónico

53

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

1

Ver unha lista de todas as contas de correo electrónico e cartafoles recentes

2

Escribir unha nova mensaxe de correo electrónico

3

Buscar mensaxes de correo electrónico

4

Acceder a configuración e opcións

5

Lista de mensaxes de correo electrónico

Para descargar mensaxes de correo electrónico novas

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo, pulse e seleccione a Caixa de entrada da

conta que desexa comprobar.

4

Para descargar novas mensaxes, pulse .

Cando a caixa de entrada estea abierta, pase o dedo cara abaixo na pantalla para actualizar a

lista de mrnsaxes.

Para ler as súas mensaxes de correo electrónico

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse Correo electrónico.

3

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse e seleccione a conta que

desexe comprobar, despois pulse Caixa de entrada no menú despregable. Se

desexa comprobar todas as súas contas de correo electrónico á vez, pulse ,

despois pulse Caixa de entr. combinada no menú despregable.

4

Na caixa de entrada do correo electrónico, desprácese cara arriba ou cara a

abaixo e pulse na mensaxe de correo electrónico que desexe ler.

Para crear e enviar unha mensaxe de correo electrónico

1

Desde a súa Pantalla de inicio, pulse , entón localice e pulse Correo

electrónico

.

2

Se usa varias contas de correo electrónico, pulse e seleccione a conta

desde a que desexe enviar o correo electrónico, despois pulse Caixa de

entrada

no menú despregable.

3

Pulse e logo escriba o nome ou o enderezo de correo electrónico do

destinatario, ou pulse e seleccione un ou varios destinatarios da súa lista de

contactos.

4

Introduza o asunto do correo electrónico e a mensaxe de texto e pulse .

Para responder a un correo electrónico

1

Na caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse a mensaxe á que

desexe responder e logo pulse Responder ou Responder a todos.

2

Introduza a resposta e pulse .

Para reenviar unha mensaxe de correo electrónico

1

Na súa caixa de entrada de correo electrónico, localice e pulse a mensaxe que

desexe reenviar e logo pulse Reenviar.

2

Introduza o enderezo de correo electrónico do destinatario de xeito manual ou

pulse e seleccione un destinatario dos seus contactos.

3

Introduza o texto da mensaxe e pulse .

Para ver un ficheiro adxunto a unha mensaxe de correo electrónico

1

Localice e pulse a mensaxe de correo electrónico que contén o ficheiro adxunto

que desexe ver. As mensaxes de correo electrónico con ficheiros adxuntos

identifícanse con .

2

Logo de que se abra a mensaxe de correo electrónico, pulse Cargar, o ficheiro

adxunto comezará a descargar.

3

Despois de que o dicheiro adxunto se descargue, pulse Ver.

54

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para gardar nos contactos o enderezo de correo electrónico dun emisor

1

Localice e pulse nunha mensaxe da súa caixa de entrada do correo electrónico.

2

Pulse o nome do remitente, logo pulse Aceptar.

3

Seleccione un contacto existente ou pulse Crear novo contacto.

4

Edite a información do contacto, se é o desexado, entón pulse Feito.