Sony Xperia SP - اتصال به شبکه‌های بی سیم

background image

،لانگیس

هب

هطقن

یسرتسد

Wi-Fi

®

کیدزن

رت

دیوش

.

یارب

نشور

ندرک

Wi-Fi®

1

زا

لخاد

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یارب

نشور

ندرك

درکلمع

Wi-Fi

،

رگناشن

ییوشک

رانک

Wi-Fi

®

ار

هب

تمس

تسار

دیشكب

.

نکمم

تسا

لاعف

ندش

Wi-Fi

®

دنچ

هیناث

لوط

دشکب

.

لاصتا

راکدوخ

هب

کی

هکبش

Wi-Fi®

1

نئمطم

دیوش

هک

درکلمع

Wi-Fi

®

نشور

تسا

.

2

راون

تیعضو

ار

هب

نییاپ

،دیشکب

سپس

یور

هبرض

دینزب

.

3

یور

Wi-Fi

هبرض

دینزب

.

مامت

هکبش

یاه

Wi-Fi

®

دوجوم

شیامن

هداد

یم

دنوش

.

4

تهج

لاصتا

هب

کی

هکبش

Wi-Fi

®

یور

نآ

دینزب

.

یارب

هکبش

یاه

،نمیا

زمر

روبع

هطوبرم

ار

دراو

دینک

.

یماگنه

هک

لصتم

،دیدش

رد

راون

تیعضو

ناشن

هداد

یم

دوش

.

یور

هبرض

،دینزب

سپس

یور

نکسا

هبرض

دینزب

ات

هکبش

یاه

دیدج

وجتسج

دنوش

.

لاصتا

هب

هکبش

®

Wi-Fi

رگید

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

Wi-Fi

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

هکبش

یاه

ییاسانش

هدش

®

Wi-

Fi

شیامن

هداد

یم

دنوش

.

3

تهج

لاصتا

هب

کی

هکبش

®

Wi-Fi

،رگید

یور

نآ

دینزب

.

یوجتسج

یتسد

هکبش

یاه

Wi-Fi

®

1

زا

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

Wi-Fi

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

ار

راشف

،دیهد

سپس

یور

نکسا

هبرض

دینزب

.

4

یارب

لاصتا

هب

کی

هکبش

Wi-Fi

®

،

یور

مان

نآ

هکبش

هبرض

دینزب

.

ندوزفا

کی

هکبش

Wi-Fi®

هب

تروص

یتسد

1

نئمطم

دیوش

هک

درکلمع

Wi-Fi

®

نشور

تسا

.

2

راون

تیعضو

ار

هب

نییاپ

،دیشکب

سپس

یور

هبرض

دینزب

.

3

یور

Wi-Fi

هبرض

دینزب

.

4

یور

هبرض

دینزب

.

5

تاعالطا

SSID

هکبش

ار

دراو

دینک

.

6

یارب

باختنا

کی

عون

،تینما

رب

یور

تمسق

تینما

هبرض

دینزب

.

7

رد

تروص

،موزل

هملک

روبع

ار

دینكدراو

.

8

یور

هریخذ

هبرض

دینزب

.

یارب

تفایرد

مان

هکبش

SSID

و

هملک

،روبع

اب

ریدم

هکبش

Wi-Fi

®

دوخ

سامت

دیریگب

.

87

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

تامیظنت

هتفرشیپ

Wi-Fi®

تیعضو

هكبش

Wi-Fi®

یتقو

هب

کی

هكبش

Wi-Fi

®

لصو

یم

دیوش

اي

هکبش

یاه

Wi-Fi

®

رد

سرتسد

امش

رارق

،دراد

هدهاشم

تیعضو

نيا

هكبش

یاه

Wi-Fi

®

ناكما

ريذپ

دهاوخ

دوب

.

نینچمه

یم

دیناوت

هلیسو

ار

هب

هنوگ

یا

لاعف

دینك

هک

ره

تقو

کی

هكبش

Wi-Fi

®

زاب

ییاسانش

دش

زا

نآ

هاگآ

دیوش

.

لاعف

ندرک

نالعا

یاه

هکبش

Wi-Fi

®

1

®

Wi-Fi

ار

نشور

دینک

رگا

زا

لبق

نشور

هدشن

تسا

.

2

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

3

تامیظنت

<

Wi-Fi

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

4

ار

راشف

دیهد

.

5

یور

هتفرشیپ

هبرض

دینزب

.

6

رداک

نالعا

هکبش

ار

یراذگتمالع

دینک

.

هدهاشم

تاعالطا

قیقد

هرابرد

هکبش

®

Wi-Fi

لصتم

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

Wi-Fi

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

هب

هکبش

Wi-Fi

®

هک

یم

دیهاوخ

هب

نآ

لصو

،دیوش

هبرض

دینزب

.

تاعالطا

قیقد

هکبش

شیامن

هداد

یم

دوش

.

شور

باوخ

Wi-Fi®

اب

ندوزفا

شور

باوخ

Wi-Fi

®

یم

دیناوت

نامز

ییاجباج

زا

Wi-Fi

®

هب

هداد

لیابوم

ار

نییعت

دینک

.

رگا

هب

هكبش

Wi-Fi

®

لصو

هدشن

،دیشاب

هلیسو

زا

لاصتا

هداد

لیابوم

یارب

یسرتسد

هب

تنرتنيا

هدافتسا

یم

دنك

)

رگا

لاصتا

هداد

لیابوم

ار

رد

هلیسو

دوخ

میظنت

و

لاعف

هدرك

دیشاب

.(

ندوزفا

تسایس

Wi-Fi® sleep

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

Wi-Fi

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

ار

راشف

دیهد

.

4

یور

هتفرشیپ

هبرض

دینزب

.

5

یور

نشور

ندنام

Wi-Fi

رد

نیح

باوخ

هبرض

دینزب

.

6

یکی

زا

هنیزگ

اه

ار

باختنا

دینک

.

Wi-Fi Direct™

زا

Wi-Fi Direct™

هدافتسا

دینک

و

نودب

نتسویپ

هب

کی

هکبش

،یگناخ

یرادا

ای

لحم

یسرتسد

یب

میس

هب

،تنرتنیا

ًامیقتسم

هب

ریاس

لیاسو

لصو

دیوش

.

ًالثم

یم

دیناوت

هلیسو

دوخ

ار

هب

هنوگ

یا

لاعف

دینک

هک

ًامیقتسم

هب

هنایار

لصو

دوش

و

زا

قیرط

هنایار

هب

یاوتحم

هلیسو

دوخ

یسرتسد

هتشاد

دیشاب

.

یلیاسو

هک

یم

دیهاوخ

یاوتحم

دوخ

ار

اب

نآ

هب

کارتشا

دیراذگب

دیاب

یاراد

هیدییأت

Wi-Fi Direct™

دشاب

.

یارب

نشور

ندرک

Wi-Fi Direct™

1

تقد

دینک

درکلمع

Wi-Fi

®

رد

هلیسو

امش

نشور

دشاب

.

2

زا

لخاد

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

3

تامیظنت

<

Wi-Fi

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

4

هب

<

Wi-Fi Direct

هبرض

دینزب

.

کارتشا

یراذگ

لاصتا

هداد

نفلت

هارمه

امش

یم

دیناوت

اب

هدافتسا

زا

لباک

USB

،

لاصتا

هداد

هاگتسد

دوخ

ار

اب

کی

هنایار

هب

کارتشا

دیراذگب

.

هب

نیا

دنور

لاصتا

USB

یم

دنیوگ

.

نینچمه

یم

دیناوت

هب

روط

نامزمه

لاصتا

هداد

هاگتسد

دوخ

ار

اب

رثکادح

تشه

هاگتسد

هب

کارتشا

دیراذگب

و

هاگتسد

دوخ

ار

هب

کی

هطقن

یسرتسد

رایس

Wi-Fi

®

لیدبت

دینک

.

ینامز

هک

لاصتا

هداد

هکبش

هاگتسد

امش

اب

تیقفوم

هب

کارتشا

هتشاذگ

،دش

هاگتسد

ییاه

هک

نیا

کارتشا

یراذگ

ار

تفایرد

یم

دننک

یم

دنناوت

زا

لاصتا

هداد

هاگتسد

،امش

یارب

لاثم

یارب

رورم

،تنرتنیا

دولناد

همانرب

اه

ای

لاسرا

و

تفایرد

لیمیا

هدافتسا

دننک

.

نکمم

تسا

زاین

دوش

هنایار

دوخ

ار

یارب

یرارقرب

لاصتا

هب

هکبش

زا

قیرط

لباک

USB

هدامآ

دینک

.

یارب

هب

تسد

ندروآ

نیرخآ

تاعالطا

هب

www.android.com/tether

دیورب

.

88

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

یارب

هب

کارتشا

نتشاذگ

لاصتا

هداد

هاگتسد

اب

هدافتسا

زا

لباک

USB

1

مامت

تالاصتا

لباک

USB

ار

زا

هاگتسد

دوخ

عطق

دینک

.

2

هاگتسد

ار

اب

لباک

USB

هارمه

نآ

هب

هنایار

لصتم

دینک

.

3

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

4

تامیظنت

<

رتشیب

...

<

کارتشا

تنرتنیا

و

هطقن

یسرتسد

رایس

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

5

رداک

لاصتا

یتنرتنیا

اب

نفلت

هارمه

USB

ار

تمالع

دینزب

و

سپس

رگا

زا

امش

هتساوخ

،دش

هب

دیيأت

هبرض

دینزب

.

سپ

زا

یرارقرب

،لاصتا

رد

راون

تیعضو

رهاظ

یم

دوش

.

6

یارب

فقوت

هب

کارتشا

نتشاذگ

لاصتا

،هداد

تمالع

رداک

لاصتا

یتنرتنیا

اب

نفلت

هارمه

USB

ار

فذح

دینک

ای

لباک

USB

ار

عطق

دینک

.

نیا

ناکما

دوجو

درادن

هک

لاصتا

هداد

و

تراک

SD

ار

هب

تروص

نامزمه

زا

قیرط

لباک

USB

هب

کارتشا

دیراذگب

.

یارب

هدافتسا

زا

هاگتسد

هب

ناونع

لحم

لباق

لمح

یسرتسد

یب

میس

هب

تنرتنیا

Wi-Fi®

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

...

<

کارتشا

تنرتنیا

و

هطقن

یسرتسد

رایس

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

هب

تامیظنت

تاه

تاپسا

Wi-Fi

لباق

لمح

<

یدنبرکیپ

لحم

یسرتسد

یب

میس

هب

تنرتنیا

Wi-Fi

هبرض

دینزب

.

4

تاعالطا

SSID

هکبش

ار

دراو

دینک

.

5

یارب

باختنا

عون

،تینما

هب

تمسق

تینما

هبرض

دینزب

.

رد

تروص

،موزل

زمر

روبع

ار

دراو

دینك

.

6

هب

هریخذ

هبرض

دینزب

.

7

هب

هبرض

دینزب

و

رداک

هطقن

لاصتا

Wi-Fi

لباق

لمح

ار

تمالع

یراذگ

دینک

.

8

رد

تروص

،تساوخرد

یارب

دییأت

هب

دیيأت

هبرض

دینزب

.

اب

لاعف

ندش

لحم

لباق

لمح

یسرتسد

یب

میس

هب

تنرتنیا

Wi-Fi

®

،

رد

راون

تیعضو

رهاظ

یم

دوش

.

9

یارب

فقوت

هب

کارتشا

نتشاذگ

لاصتا

هداد

زا

قیرط

Wi-Fi

®

،

تمالع

رداک

هطقن

لاصتا

Wi-Fi

لباق

لمح

ار

فذح

دینک

.

یارب

رییغت

مان

ای

نمیا

یزاس

لحم

یسرتسد

میسیب

هب

تنرتنیا

لباق

لمح

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

...

<

کارتشا

تنرتنیا

و

هطقن

یسرتسد

رایس

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

هب

تامیظنت

تاه

تاپسا

Wi-Fi

لباق

لمح

<

یدنبرکیپ

لحم

یسرتسد

یب

میس

هب

تنرتنیا

Wi-Fi

هبرض

دینزب

.

4

SSID

هکبش

ار

یارب

هكبش

دراو

دینك

.

5

یارب

باختنا

عون

،تینما

هب

تمسق

تینما

هبرض

دینزب

.

6

رد

تروص

،موزل

زمر

روبع

ار

دراو

دینك

.

7

هب

هریخذ

هبرض

دینزب

.

هکبش

یاه

یصوصخ

یزاجم

)

VPN

اه

(

زا

هاگتسد

دوخ

یارب

لاصتا

هب

هکبش

یاه

یصوصخ

یزاجم

)

VPN

اه

(

هدافتسا

دینک

ات

دیناوتب

زا

ییاج

جراخ

زا

ره

هکبش

یلحم

نمیا

هب

عبانم

لخاد

نآ

هکبش

یسرتسد

ادیپ

دینک

.

هب

ناونع

،لاثم

تالاصتا

VPN

ًالومعم

رد

تكرش

اه

و

تاسسؤم

یشزومآ

هدافتسا

یم

دوش

هک

ناربراك

دیاب

یماگنه

هک

جراخ

زا

هكبش

یلخاد

،دنتسه

ینعی

ًالثم

رد

نیح

،رفس

هب

تنارتنيا

اي

رياس

تامدخ

یلخاد

نآ

هسسوم

یسرتسد

هتشاد

دنشاب

.

تالاصتا

VPN

ار

اب

هجوت

هب

هكبش

یم

ناوت

هب

شور

یاه

یدايز

میظنت

دومن

.

رد

یخرب

هكبش

اه

نكمم

تسا

لاقتنا

و

بصن

زوجم

یتینما

رب

یور

هاگتسد

زاین

دوش

.

ًافطل

تهج

بسك

تاعالطا

قیقد

هرابرد

هوحن

میظنت

لاصتا

هب

هكبش

یصوصخ

،یزاجم

اب

ريدم

هكبش

تكرش

اي

نامزاس

دوخ

سامت

ديریگب

.

ندوزفا

کی

هکبش

یصوصخ

یزاجم

1

رد

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

...

<

VPN

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یور

هبرض

دینزب

.

4

عون

VPN

ار

تهج

ندوزفا

باختنا

دینک

.

5

تامیظنت

VPN

دوخ

ار

دراو

دینک

.

6

یور

هریخذ

هبرض

دینزب

.

89

نیا

هخسن

یتنرتنیا

هچرتفد

امنهار

تسا

© .

طقف

یارب

هدافتسا

یصخش

پاچ

دوش

.

background image

لاصتا

هب

کی

هکبش

یصوصخ

یزاجم

1

زا

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

2

تامیظنت

<

رتشیب

...

<

VPN

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

3

رد

تسیل

هکبش

یاه

،دوجوم

یور

VPN

دروم

رظن

تهج

لاصتا

دینزب

.

4

تاعالطا

مزال

ار

دراو

دینک

.

5

یور

لاصتا

هبرض

دینزب

.

یارب

عطق

لاصتا

زا

کی

هکبش

یصوصخ

یزاجم

1

راون

تیعضو

ار

هب

تمس

نییاپ

دیشکب

.

2

یور

یهگآ

لاصتا

VPN

هبرض

دینزب

ات

شوماخ

دوش

.

هب

کارتشا

نتشاذگ

اوتحم

اب

لیاسو

DLNA Certified™

امش

یم

دیناوت

یاوتحم

هناسر

یا

هریخذ

هدش

رد

هلیسو

دوخ

ار

رب

یور

ریاس

یلیاسو

نوچ

نویزیولت

ای

هنایار

هدهاشم

ای

شخپ

دینک

.

یارب

هب

کارتشا

نتشاذگ

،اوتحم

نیا

لیاسو

دیاب

ناشن

DLNA Certified™

ار

زا

هیداحتا

هکبش

هدنز

لاتیجید

)

Digital Living Network Alliance

(

تفایرد

هدرک

و

مامت

لیاسو

هب

کی

هکبش

Wi-Fi

®

لصو

هدش

دشاب

.

نینچمه

یم

دیناوت

یاوتحم

ریاس

لیاسو

DLNA Certified™

ار

رب

یور

هلیسو

دوخ

هدهاشم

ای

شخپ

دینک

.

سپ

زا

میظنت

هب

کارتشا

نتشاذگ

اوتحم

نیب

لیاسو

،فلتخم

یم

دیناوت

ًالثم

زا

قیرط

هلیسو

دوخ

هب

لیاف

یاه

یقیسوم

هریخذ

هدش

رد

هنایار

یگناخ

شوگ

دیهد

ای

سکع

ییاه

ار

هک

اب

نیبرود

هلیسو

دوخ

هتفرگ

دیا

رب

یور

نویزیولت

اب

هحفص

شیامن

گرزب

هدهاشم

دینک

.

شخپ

لیاف

یاه

دوجوم

رد

لیاسو

DLNA Certified™

رب

یور

هلیسو

دوخ

ماگنه

شخپ

لیاف

یاه

دوجوم

رد

ریاس

لیاسو

DLNA Certified™

رب

یور

هلیسو

،دوخ

هلیسو

رگید

هب

ناونع

رورس

لمع

یم

دنک

.

هب

ترابع

،رگید

یاوتحم

نآ

رد

کی

هکبش

هب

کارتشا

هتشاذگ

یم

دوش

.

درکلمع

هب

کارتشا

نتشاذگ

دیاب

رد

هلیسو

رورس

لاعف

دشاب

و

زوجم

یسرتسد

ار

هب

هلیسو

امش

دهدب

.

نینچمه

دیاب

هب

نامه

هکبش

Wi-Fi

®

هلیسو

امش

لصو

دشاب

.

شخپ

گنهآ

کارتشا

یراذگ

هدش

اب

هاگتسد

1

تقد

دینک

هاگتسد

یاه

دصقم

کارتشا

یراذگ

هب

نامه

هكبش

Wi-Fi

®

هاگتسد

امش

لصو

دنشاب

.

2

زا

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

هبرض

،دینزب

سپس

WALKMAN

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یهاگتسد

ار

زا

تسرهف

هاگتسد

یاه

لصتم

باختنا

دینک

.

4

رد

هشوپ

یاه

هاگتسد

لصتم

وجتسج

دینک

و

گنهآ

دروم

رظن

ار

یارب

شخپ

باختنا

دینک

.

گنهآ

هب

روط

راکدوخ

عورش

هب

شخپ

دهاوخ

درک

.

شخپ

یویدیو

کارتشا

یراذگ

هدش

اب

هاگتسد

1

تقد

دینک

هاگتسد

یاه

دصقم

کارتشا

یراذگ

هب

نامه

هكبش

Wi-Fi

®

هاگتسد

امش

لصو

دنشاب

.

2

زا

هحفص

یلصا

،دوخ

یور

هبرض

،دینزب

سپس

ملیف

یاه

ییامنیس

ار

ادیپ

دینک

و

یور

نآ

هبرض

دینزب

.

3

یهاگتسد

ار

زا

تسرهف

هاگتسد

یاه

لصتم

باختنا

دینک

.

4

رد

هشوپ

یاه

هاگتسد

لصتم

وجتسج

دینک

و

یویدیو

دروم

رظن

ار

یارب

شخپ

باختنا

دینک

.

یارب

هدهاشم

یسکع

هک

رد

هلیسو

هب

کارتشا

هتشاذگ

هدش

تسا

1

تقد

دینک

یلیاسو

هک

یم

دیهاوخ

لیاف

اه

ار

اب

اهنآ

هب

کارتشا

دیراذگب

هب

نامه

هكبش

Wi-Fi

®

هلیسو

امش

لصو

دشاب

.

2

زا

لخاد

هحفص

،یلصا

هب

هبرض

دینزب

.

3

موبلآ

<

موبلآ

یاه

نم

ار

ادیپ

دینک

و

هب

نآ

هبرض

دینزب

.

مامت

لیاسو

لصتم

و

موبلآ

یاه

نیالنآ

دوجوم

شیامن

هداد

یم

دوش

.

4

هلیسو

یا

ار

زا

تسرهف

لیاسو

لصتم

باختنا

دینک

.

5

رد

هشوپ

یاه

هلیسو

لصتم

وجتسج

دینک

و

سکع

دروم

رظن

ار

یارب

هدهاشم

باختنا

دینک

.

یگدامآ

یارب

شخپ

یاوتحم

هلیسو

رب

یور

لیاسو