Sony Xperia SP - Juridisk meddelelse

background image

Juridisk meddelelse

SonyC5302/C5303/C5306

Denne brugervejledning er udgivet af Sony Mobile Communications AB eller et af dets datterselskaber uden

garanti. Sony Mobile Communications AB forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at

foretage forbedringer og ændringer i denne brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de

aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive

medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning.
©Sony Mobile Communications AB, 2013.
Alle rettigheder forbeholdes.

Med denne mobilenhed kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen

af et sådant indhold kan være begrænset eller forbudt i henhold til rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder

ophavsretligt beskyttede rettigheder. Du, og ikke Sony, har det fulde ansvar for eventuelt ekstra indhold, som du

henter til eller videresender fra din mobilenhed. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at

de formål, du har tænkt dig at anvende det til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony garanterer ikke

for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold.

Sony kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug af ekstra indhold eller andet

indhold tilhørende tredjepart.

Denne brugervejledning kan henvise til tjenester eller apps fra tredjeparter. Anvendelse af sådanne apps eller

tjenester kan kræve separat registrering hos tredjepartsudbyderen og kan være underlagt yderligere vilkår for

anvendelse. Hvis du benytter apps, som du får adgang til via en tredjeparts websted, skal du først gennemgå

dette websteds vilkår for anvendelse og den gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Sony

garanterer ikke tilgængeligheden eller ydeevnen af tredjeparters websteder eller udbudte tjenester.

Fjern batteriet for at se lovpligtige oplysninger, f.eks. CE-mærket.

Alle produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet heri, forbeholdes. Alle andre

varemærker tilhører deres respektive ejere.

Du kan finde flere oplysninger på

www.sonymobile.com.

Alle illustrationer er udelukkende medtaget som eksempler og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af den

faktiske enhed.

Dette produkt er omfattet af visse intellektuelle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af en

sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft.

Indholdsejere anvender Windows Media-teknologien til styring af rettigheder til digitalt indhold (WMDRM –

Windows Media Digital Rights Management) til at beskytte deres immaterielle ejendom, herunder

ophavsrettigheder. Enheden anvender WMDRM-software til at åbne WMDRM-beskyttet indhold. Hvis WMDRM-

softwaren ikke beskytter indholdet, kan indholdsejerne bede Microsoft om at tilbagekalde softwarens evne til

anvende af WMDRM til afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet

indhold. Når du henter licenser til beskyttet indhold, accepterer du samtidig, at Microsoft kan sende en

tilbagekaldelsesliste med licenserne. Ejerne af indholdet kan forlange, at du opgraderer WMDRM for få adgang

til deres indhold. Hvis du afslår at opgradere, kan du ikke få adgang til indhold, der forudsætter opgraderingen.

Dette produkt er givet i licens iht. MPEG-4 Visual- og AVC-patentporteføljen af licenser til en ikke-kommerciel

brugers personlige brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual-standarden ("MPEG-4

Video") eller AVC-standarden ("AVC Video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4- eller AVC-video kodet af en

forbruger som en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller modtaget fra en videoudbyder, der har fået

licens af MPEG LA til at levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Der er ikke givet licens, hverken direkte eller

indirekte, til nogen anden brug. Der kan rekvireres yderligere oplysninger med hensyn til reklamebrug samt

intern og kommerciel brug og licens hertil fra MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. Teknologien til

afkodning af MPEG Layer-3-lyd er givet i licens af Fraunhofer IIS and Thomson.

120

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

SONY MOBILE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB, SLETNING OG/ELLER

DATAOVERSKRIVELSE AF PERSONLIGE DATA ELLER FILER, DER ER GEMT PÅ TELEFONEN

(HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KONTAKTER, MUSIKNUMRE OG BILLEDER), SOM OPSTÅR

SOM FØLGE AF EN OPDATERING AF ENHEDEN I HENHOLD TIL EN AF DE METODER, DER ER

BESKREVET I DENNE BRUGERVEJLEDNING, SAMT SOM FØLGE AF BRUGEN AF DE

FREMGANGSMÅDER OG TIPS, DER ER ANGIVET I UNDERAFSNITTENE "METODER TIL OVERFØRSEL

AF KONTAKTER" OG "DATALAGER" I NÆRVÆRENDE DOKUMENT. SONY MOBILE'S ELLER SONY

MOBILE'S LEVERANDØRERS SAMLEDE GARANTI FOR EVENTUELLE OG ALLE SKADER, TAB OG

HANDLINGER (UANSET OM DET ER I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER TORT, HERUNDER MEN IKKE

BEGRÆNSET TIL FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER

OVERSTIGE DET BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT FOR ENHEDEN.

121

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.