Sony Xperia SP - Contingut

background image

Contingut

Xperia™ SP Guia de l'usuari.......................................................6
Introducció....................................................................................7

Quant a aquesta guia de l'usuari.......................................................7
Android™: què és i per a què serveix................................................7
Informació general sobre el dispositiu................................................7
Muntatge............................................................................................8
Activació o desactivació del dispositiu.............................................10
Bloqueig i desbloqueig de la pantalla...............................................11
Guia de configuració........................................................................11
Comptes i serveis.............................................................................12

Coneixement del dispositiu.......................................................13

Utilització de les tecles.....................................................................13
Utilització de la pantalla tàctil...........................................................13
Bateria..............................................................................................15
Pantalla de bloqueig.........................................................................18
Pantalla inicial..................................................................................18
Fer una captura de pantalla.............................................................21
Accés i utilització de les aplicacions................................................21
Estat i notificacions..........................................................................24
Paràmetres d'accés.........................................................................26
Teclat en pantalla.............................................................................26
Teclat del telèfon..............................................................................27
Introducció de text amb entrada de veu...........................................28
Edició de text....................................................................................29
Personalització del teclat Xperia......................................................29
Personalització del dispositiu...........................................................30
Memòria...........................................................................................33
Utilització de microauriculars ..........................................................34
Paràmetres d'Internet i missatgeria.................................................34
Control de la utilització de dades.....................................................35
Paràmetres de xarxa mòbil..............................................................36

Baixada d'aplicacions................................................................38

Baixada d'aplicacions des de Google Play™...................................38
Baixada d'aplicacions des d'altres fonts...........................................38

Trucades.....................................................................................39

Realització de trucades....................................................................39
Recepció de trucades......................................................................40
Trucades en curs.............................................................................41
Utilització del registre de trucades...................................................41

2

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Reenviament de trucades................................................................42
Restricció de trucades......................................................................42
Trucades diverses............................................................................43
Trucades de conferència..................................................................43
Correu de veu..................................................................................44
Trucades d’emergència....................................................................44

Contactes....................................................................................45

Transferència de contactes..............................................................45
Cerca i visualització de contactes....................................................46
Addició i edició de contactes............................................................47
Favorits i grups.................................................................................48
Enviament d'informació de contactes..............................................48
Com evitar entrades duplicades a l'aplicació de contactes..............49
Còpies de seguretat dels contactes.................................................49

Missatgeria i xat.........................................................................50

Lectura i enviament de missatges....................................................50
Organització dels missatges............................................................51
Trucar a partir d'un missatge...........................................................52
Paràmetres de la missatgeria..........................................................52
Missatgeria instantània i xat de vídeo..............................................52

Correu electrònic.......................................................................54

Configuració del correu electrònic....................................................54
Enviament i recepció de missatges de correu electrònic.................54
Subfinestra de visualització prèvia de correu electrònic..................56
Organització dels missatges de correu electrònic............................56
Paràmetres de comptes de correu electrònic..................................57
Gmail™............................................................................................58

Música.........................................................................................59

Transferència de música al dispositiu..............................................59
Escoltar música................................................................................59
Pantalla inicial de WALKMAN .........................................................60
Llistes de reproducció......................................................................62
Compartir música.............................................................................62
Millora del so....................................................................................63
Visualitzador ....................................................................................63
Reconeixement de música amb TrackID™......................................63
Servei en línia de Music Unlimited...................................................65

ràdio de FM.................................................................................66

Escoltar la ràdio...............................................................................66
Emissores de ràdio favorites............................................................67
Paràmetres dels sons......................................................................67

3

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Càmera........................................................................................68

Fer fotografies i gravació de vídeos.................................................68
Detecció de cares............................................................................69
Utilització de Smile Shutter™ per capturar cares somrients............69
Addició de la posició geogràfica a les fotografies............................70
Paràmetres generals de la càmera..................................................70
Paràmetres de la càmera fotogràfica...............................................71
Paràmetres de la càmera de vídeo..................................................74

Àlbum..........................................................................................76

Visualització de fotografies i vídeos.................................................76
Compartició i ús compartit de fotografies i de vídeos......................77
Edició de fotografies amb l'aplicació editor de fotografies...............78
Àlbums de fotografies......................................................................79
Visualització de fotografies en un mapa..........................................80

Movies.........................................................................................83

Visualització de vídeos a l'aplicació Movies.....................................83
Transferència de contingut de vídeo al dispositiu............................84
Gestió de contingut de vídeo...........................................................85

Video Unlimited..........................................................................86

Servei Video Unlimited.....................................................................86

Navegador web..........................................................................87

Navegació per Internet.....................................................................87

Connectivitat...............................................................................88

Connexió a xarxes sense fil.............................................................88
Ús compartit de contingut amb dispositius DLNA Certified™..........91
NFC..................................................................................................94
Tecnologia sense fils Bluetooth®.....................................................96
Connexió del vostre dispositiu a un ordinador.................................99
Connexió del dispositiu a un televisor mitjançant un cable............102
Reflex de pantalla..........................................................................103
Escaneig de codis de barres amb l'aplicació NeoReader™..........103
Smart Connect...............................................................................104

Sincronització de dades al dispositiu.....................................106

Sobre la sincronització de dades al dispositiu...............................106
Sincronització amb serveis de Google™.......................................106
Sincronització amb Microsoft® Exchange ActiveSync®................107
Sincronització amb Facebook™....................................................107

Mapes i ubicacions..................................................................109

Serveis i orígens d'ubicació...........................................................109
Ús de GPS.....................................................................................109
Google Maps™..............................................................................110

4

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Calendari i despertador...........................................................111

Calendari........................................................................................111
Despertador...................................................................................111

Assistència tècnica i manteniment.........................................114

Actualització del dispositiu.............................................................114
Aplicació per fer còpies de seguretat i restaurar............................115
Reinicialització del dispositiu..........................................................117
Bloqueig i protecció del dispositiu..................................................117
Cerca del dispositiu........................................................................120
Aplicació de suport.........................................................................120
Reciclatge del dispositiu.................................................................121

Referència.................................................................................122

Descripció general de les icones d'estat i de notificacions............122
Descripció general de les aplicacions............................................123

Informació important...............................................................125

Fullet d'informació important..........................................................125
Limitacions dels serveis i les característiques...............................125
Informació legal..............................................................................125

5

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.