Sony Xperia SP - Còpies de seguretat dels contactes

background image

Còpies de seguretat dels contactes

Podeu utilitzar una targeta de memòria o una targeta SIM per fer còpies de seguretat

dels contactes.

Per exportar tots els contactes a la targeta de memòria

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en i, a continuació, puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en Exporta els contactes > Targeta SD.

3

Puntegeu D'acord.

Per exportar contactes d'una targeta SIM

1

Des de Pantalla inicial, puntegeu en , i aleshores puntegeu en .

2

Premeu i puntegeu en Exporta els contactes > Targeta SIM.

3

Marqueu el contacte que voleu exportar, o puntegeu en Marca-ho tot si voleu

exportar tots els contactes.

4

Puntegeu en Exporta.

5

Seleccioneu Afegeix contactes si voleu afegir els contactes a contactes ja

existents a la targeta SIM, o seleccioneu Substit. tots els contactes si voleu

substituir contactes existents a la targeta SIM.

Quan exporteu contactes a la targeta SIM, tal vegada no tota la informació s'exportarà. Això

es deu a que la memòria de les targetes SIM és limitada.

49

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.