Sony Xperia SP - Pristupanje postavkama

background image

Pristupanje postavkama

Prikažite i promijenite postavke uređaja iz menija Postavke. Meniju Postavke se može

pristupiti iz Ploče za obavještenja i Ekrana aplikacije.

25

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za pristupanje postavkama uređaja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke.

Također možete povući statusnu traku prema dolje na početnom ekranu i kucnuti na da

pristupite postavkama uređaja.