Sony Xperia SP - Pristupanje i korištenje aplikacija

background image

Pristupanje i korištenje aplikacija

Otvorite aplikacije iz prečica na vašem Početni ekran ili iz vašeg ekrana sa

aplikacijama.

Ekran sa aplikacijama

Ekran sa aplikacijama, koji otvorite iz vašeg Početni ekran, sadržava aplikacije koje

dolaze instalirane u vašem uređaju kao i aplikacije koje preuzimate.
Ekran sa aplikacijama prelazi regularnu širinu ekrana, tako da je potrebno da listate

lijevo i desno da biste prikazali cjelokupan sadržaj.

Za otvaranje ekrana sa aplikacijama

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

Za pretraživanje ekrana aplikacija

Iz ekrana aplikacije, listajte desno ili lijevo.

Otvaranje menija Ekrana aplikacija

Kada je otvoren Ekran aplikacija, povucite lijevu ivicu ekrana udesno.

Dodavanje prečice aplikacije na Početni ekran

1

Iz Ekrana aplikacija dodirnite i držite ikonu aplikacija dok ekran ne zavibrira, a

zatim prevucite ikonu na vrh ekrana. Otvara se Početni ekran.

2

Povucite ikonu na željenu lokaciju na Početnom ekranu, a zatim pustite prst.

Otvaranje i zatvaranje aplikacija

Za otvaranje aplikacije

Iz vašeg Početni ekran ili iz ekrana sa aplikacijama, kucnite na aplikaciju.

Za zatvaranje aplikacije

Pritisnite .

Neke aplikacije su pauzirane kada pritisnete za izlazak, dok druge aplikacije mogu nastaviti

da rade u pozadini. U prvom slučaju, sljedeći put kada otvorite aplikaciju, možete nastaviti

21

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

tamo gdje ste stali. Zapamtite da neke aplikacije mogu dovesti do podatkovnih troškova kada

rade u pozadini, na primjer, usluge društvenih mreža.

Prozor nedavno korištenih aplikacija

Iz ovog prozora možete prelaziti između nedavno korištenih aplikacija. Također

možete otvoriti male aplikacije.

Za otvaranje prozora sa nedavno korištenim aplikacijama

Pritisnite .

Korištenje malih aplikacija

Iz prozora nedavno korištenih aplikacija, možete dobiti brzi pristup za nekoliko malih

aplikacija u bilo koje vrijeme koristeći traku sa malim aplikacijama. Mala aplikacija

zauzima malo prostora na ekranu. Tako da u isto vrijeme i na istom ekranu možete

obavljati interakciju sa malom aplikacijom i drugom aplikacijom.

Otvaranje trake sa small apps

Pritisnite .

Otvaranje male aplikacije

1

Da bi se prikazala traka malih aplikacija, pritisnite

2

Kucnite na malu aplikaciju koju želite otvoriti.

Možete otvoriti nekoliko malih aplikacija odjednom.

Za zatvaranje male aplikacije

Kucnite na na prozoru male aplikacije.

Za premještanje small app

Kada je small app otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi ugao small appa, zatim

je pomjerite na željenu lokaciju.

Za minimiziranje small app

Kada je small app otvorena, dodirnite i držite gornji lijevi ugao small appa, zatim

je povucite prema desnoj ili donjoj ivici ekrana.

Reorganiziranje malih aplikacija na traci malih aplikacija

Dodirnite idržite malu aplikaciju i prevucite je na željenu položaj.

Uklanjanje male aplikacije iz trake s malim aplikacijama

Dodirnite i držite malu aplikaciju, a zatim je prevucite na .

Obnavljanje ranije uklonjene male aplikacije

1

Otvorite traku malih aplikacija, a zatim kucnite

.

2

Dodirnite i držite malu aplikaciju koju želite obnoviti, a zatim je prevucite u traku

malih aplikacija.

Preuzimanje male aplikacije

1

Iz trake malih aplikacija kucnite

, a zatim kucnite i kucnite .

2

Potražite malu aplikaciju koju želite preuzeti, a zatim slijedite upute kako biste je

preuzeli i dovršili instaliranje.

Za dodavanje kontrole kao male aplikacije

1

Da bi se pojavila traka sa malim aplikacijama, pritisnite .

2

Kucnite na

> > .

3

Odaberite kontrolu.

4

Unesite ime kontrole, ako želite, zatim kucnite na OK.

22

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Meni aplikacija

Možete otvoriti meni u bilo koje vrijeme kada koristite aplikaciju. Meni će izgledati

drugačije ovisno o tome koju aplikaciju koristite.

Otvaranje izbornika u preuzetoj aplikaciji

Tokom korištenja aplikacije pritisnite .

Izbornik nije dostupan u svim aplikacijama.

Preuređivanje vašeg ekrana sa aplikacijama

Premjestite aplikacije na ekranu sa aplikacijama u skladu sa vašim preferencijama.

Uređivanje aplikacija na ekranu aplikacija

1

Za otvaranje menija ekrana aplikacija, lijevi rub ekrana aplikacija povucite

udesno.

2

Odaberite željenu opciju u PRIKAZ APLIKACIJA.

Premještanje aplikacije na ekran aplikacija

1

Za otvaranje menija ekrana aplikacija, lijevi rub ekrana aplikacija povucite

udesno.

2

Provjerite da li je Vlastitim redosl. odabran uPRIKAZ APLIKACIJA.

3

Dodirnite aplikaciju i držite je do njenog uvećanja i vibracije uređaja, a zatim je

povucite na novu lokaciju.

Deinstaliranje aplikacije s Ekrana aplikacija

1

Da biste otvorili meni Ekrana aplikacija, povucite lijevu ivicu Ekrana aplikacija

ulijevo.

2

Kucnite Deinstalirati. Sve aplikacije koje se mogu deinstalirati su označene

ikonom .

3

Kucnite aplikaciju koju želite deinstalirati, a zatim kucnite Deinstalirati.