Sony Xperia SP - Početni ekran

background image

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za korištenje vašeg uređaja. Možete ga

prilagoditi aplikacijama, kontrolama, prečicama, fasciklama, temama i pozadinom.

Možete dodati i dodatna okna.
Početni ekran proteže se izvan širine prikaza običnog ekrana, tako da za prikaz

sadržaja u svim oknima početnog ekrana trebate listati ulijevo ili udesno.

prikazuje na kojem se dijelu početnog ekrana nalazite.

Okno možete postaviti kao glavno okno početnog ekrana, brisati ili dodavati okna.

18

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za odlazak na početni ekran

Pritisnite .

Za pretraživanje početnog ekrana

Listajte desno ili lijevo.

Postavljanje okna kao glavnog okna Početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira.

2

Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretražili okno koje želite postaviti kao

glavno okno Početnog ekrana, a zatim kucnite .

Za dodavanje pana na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran sve dok uređaj ne

počne vibrirati.

2

Listajte ulijevo ili udesno kako biste pretraživali panove, zatim kucnite na .

Za brisanje pana sa početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Listajte lijevo ili desno da pretražite pan koji želite izbrisati, zatim kucnite na .

Kontrole

Kontrole su male aplikacije koje možete koristiti direktno na vašem Početni ekran. Na

primjer, “WALKMAN” kontrola vam omogućava da pokrenete direktno reproduciranje

muzike.
Veličina nekih kontrola se može promijeniti, tako da ih možete proširiti da prikažete

sadržaj ili ih smanjiti da sačuvate prostor na vašem Početni ekran.

Dodavanje kontrole na početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran sve dok uređaj ne

počne vibrirati, zatim kucnite na Kontrole.

2

Pronađite i kucnite na kontrolu koju želite dodati.

Za promjenu veličine kontrole

1

Dodirnite i držite kontrolu dok se ona ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati,

zatim otpustite kontrolu. Ukoliko se veličina kontrole može promijeniti, na

primjer, kontrola Kalendar, tada se pojavjuju označeni okvir i tačke za promjenu

veličine.

2

Povucite tačke prema unutra ili prema van da smanjite ili povećate kontrolu.

3

Da potvrdite novu veličinu kontrole, kucnite bilo gdje na Početni ekran.

19

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Preuređivanje vašeg početnog ekrana

Prilagodite izgled početnog ekrana i promijenite svojstva kojima iz njega možete

pristupati. Promijenite pozadinu ekrana, premještajte stavke, kreirajte fascikle i

dodajite prečice i kontrole.

Opcije prilagođavanja

Kada dodirnete i držite prazno područje na vašem početnom ekranu, pojave se

sljedeće opcije prilagođavanja:

Dodajte kontrole na vaš početni ekran.
Dodajte aplikacije i prečice.
Postavite pozadinu na vaš početni ekran.
Postavite temu pozadine.

Za prikazivanje opcija prilagođavanja iz početnog ekrana

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne

vibrirati i dok se opcije prilagođavanja ne pojave na dnu ekrana.

Dodavanje prečice na Početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira i ne

pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U izborniku prilagođavanja kucnite Aplikacije.

3

Pomičite se kroz listu aplikacija i odaberite aplikaciju. Odabrana aplikacija se

dodaje na Početni ekran.

U koraku 3, alternativno, možete kucnuti Prečice i zatim odabrati aplikaciju s dostupnog

spiska. Ako koristite taj metod za dodavanje prečica, neke dostupne aplikacije dozvoljavaju

dodavanje određene funkcije prečici.

Za premještanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok se ne uveća i dok uređaj ne počne vibrirati, zatim

povucite stavku na novu lokaciju.

Za brisanje stavke sa početnog ekrana

Dodirnite i držite stavku dok se ona ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati,

zatim povucite stavku prema .

Za kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije ili prečicu dok se ne uveća i dok uređaj ne

počne vibrirati, zatim je povucite i ispustite na vrh ikone druge aplikacije ili

prečice.

Za dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok se ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati, zatim

stavku povucite u fasciklu.

Za promjenu imena fascikle na početnom ekranu

1

Kucnite na fasciklu kako biste ju otvorili.

2

Kucnite na traku naslova fascikle kako biste prikazali Ime fascikle polje.

3

Unesite ime nove fascikle i kucnite na Gotovo.

Promjena pozadine vašeg početnog ekrana

Prilagodite Početni ekran vlastitom stilu korištenjem pozadina i različitih tema.

Promjena pozadine početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira.

2

Kucnite Pozadine i odaberite opciju.

20

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje teme vašeg početnog ekrana

1

Dodirnite i držite prazno područje na vašem Početni ekran dok uređaj ne počne

vibrirati.

2

Kucnite na Teme, zatim odaberite temu.

Kada promijenite temu, u nekim aplikacijama mijenja se i pozadina.