Sony Xperia SP - Baterija

background image

Baterija

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju.

Punjenje baterije

Kad kupite uređaj, baterija u njemu je djelimično napunjena. Može proteći nekoliko

minuta prije nego što se ikona baterije pojavi na ekranu kada kabl punjača spojite

na izvor energije, kao što je USB priključak ili punjač. Uređaj možete koristiti i dok se

puni. Punjenje uređaja tokom dužeg vremenskog perioda, na primjer, tokom noći, ne

oštećuje bateriju ni uređaj.

Punjenje uređaja

15

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Uključite punjač u utičnicu.

2

Utaknite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB priključak na računaru).

3

Uključite drugi kraj kabla u mikro USB priključak na uređaju, tako da USB

simbol bude okrenut prema gore. Lampica obavještenja svijetli kada punjenje

počne.

4

Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja elefona

povlačenjem ravno prema vani. Pazite da ne izvijate priključak.

Koristite punjač i USB kabl koji su isporučeni uz uređaj kako biste osigurali brže punjenje. Ako

je baterija sasvim ispražnjena, može proteći nekoliko minuta dok lampica obavještenja ne

zasvijetli i ne pojavi se ikona punjenja .

Status svjetla obavještenja za bateriju

Zelena

Nivo napunjenosti baterije je veći od 90%

Trepćuća crvena

Nivo napunjenosti baterije je nizak

Narandžasta

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 90%

Provjeravanje nivoa napunjenosti baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Informacije o telefonu > Status > Nivo

napunjenosti baterije

.

Poboljšavanje učinka baterije

Sljedeći savjeti vam mogu pomoći da poboljšate učinak baterije:

Često punite svoj uređaj. To neće uticati na vijek trajanja baterije.

Preuzimanje podataka sa interneta troši energiju. Kada ne koristite internet, možete

štediti energiju tako što ćete onemogućiti sve podatkovne veze preko mobilnih mreža.

Ova postavka ne spriječava vaš uređaj da prenosi podatke putem drugih bežičnih

mreža.

Isključite Bluetooth® i Wi-Fi® veze kada vam ove funkcije nisu potrebne. Funkcije

možete jednostavnije uključiti i isključiti iz ploče sa obavještenjima, povlačenjem

statusne trake prema dolje.

Za smanjenje potrošnje baterije koristite funkcije Način STAMINA i Nač. rada za

nisku nap. bat.

. Možete izabrati način rada za uštedu energije koji najviše odgovara

načinu na koji koristite uređaj. Možete i podesiti postavke svakog načina rada za

uštedu energije.

Svoje aplikacije za sinhronizaciju (korištene za sinhronizaciju vaše e-pošte, kalendara

i kontakata) podesite na ručnu sinhronizaciju. Imate i mogućnost automatske

sinhronizacije, ali uz povećanje intervala sinhronizacije.

Provjerite izbornik za korištenje baterije u svom uređaju kako biste saznali koje

aplikacije troše najviše energije. Baterija troši više energije kada koristite aplikacije za

prijenos video zapisa i muzike, kao što je YouTube™. Neke aplikacije preuzete sa

Google Play™ također mogu trošiti više energije.

Zatvorite sve aplikacije koje ne koristite i izađite iz njih.

Smanjite nivo osvjetljenja prikaza ekrana.

Isključite uređaj ili aktivirajte postavku Režim letenja avionom ako se nalazite u

području u kojem nema pokrivenosti mrežom. Uređaj će u suprotnom stalno tražiti

dostupne mreže, a to troši energiju.

Za slušanje muzike koristite originalni Sony™ uređaj za telefoniranje bez korištenja

ruku. Uređaji za telefoniranje bez korištenja ruku zahtijevaju manje energije baterije,

nego zvučnici uređaja.

Uređaj držite u stanju pripravnosti kad god je moguće. Vrijeme stanja pripravnosti se

odnosi na vrijeme kad je uređaj povezan na mrežu, ali se ne koristi.

Onemogućite sve žive pozadine.

Za pristupanje meniju korištenja baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem > Korištenje

baterije

.

16

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Korištenje STAMINA načina

Aktivirajte Način STAMINA svojstvo da pauzirate vašu Wi-Fi® vezu, promet podataka

i nekoliko aplikacija koje troše energiju kada je ekran neaktivan. Kada je način

STAMINA aktivan, još uvijek možete primati pozive i tekstualne i multimedijalne

poruke. Također možete postaviti listu aplikacija da biste dozvolili nekim aplikacijama

da rade tokom perioda kada je ekran neaktivan. Kada ekran ponovno postane aktivan,

sve pauzirane funkcije se nastavljaju.

Za aktiviranje načina rada STAMINA

1

Povucite statusnu traku prema dolje, zatim kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Upravljanje napajanjem.

3

Povucite klizač pored Način STAMINA udesno, zatim kucnite na Aktiviraj.

se pojavljuje u statusnoj traci kada je aktiviran način rada STAMINA.

Za deaktiviranje načina STAMINA

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem.

3

Kucnite na pored Način STAMINA.

Za promjenu postavki za način STAMINA

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem.

3

Da biste otvorili meni postavki, kucnite na Način STAMINA.

4

Dodajte ili uklonite aplikacije po želji.

5

Kada završite, kucnite na Gotovo.

Procjenjivanje vremena stanja pripravnosti vašeg uređaja

Vrijeme stanja pripravnosti odnosi se na količinu vremena trajanja baterije kada je vaš

uređaj povezan na mrežu, ali kada nije u aktivnoj upotrebi, na primjer, da prima ili

upućuje pozive. Način rada STAMINA, kada aktiviran, u kontinuitetu vrednuje

preostalo vrijeme stanja pripravnosti, koje se može razlikovati ovisno o tome kako

koristite vaš uređaj. Način rada STAMINA je učinkovitiji u produživanju vremena stanja

pripravnosi ukoliko ekran uređaja čuvate zaključanim. Ukoliko rijetko zaključavate

ekran, možda nećete primjetiti poboljšanje učinka baterije.

Kada po prvi put koristite vaš uređaj, procijenjeno vrijeme stanja pripravnosti možda neće biti

tačno pošto ne postoji historija korištenja na osnovu koje se može izvršiti procjena.

Za prikazivanje procijenjenog vremena stanja pripravnosti

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem.

Korištenje načina uštede baterije

Kada je nivo baterije nizak, radi uštede energije možete aktivirati funkciju Nač. rada za

nisku nap. bat.

. Ova funkcija vam pomaže da prilagodite postavke za osvjetljenje

ekrana, promet podataka i funkciju vibracije, tako da možete smanjiti potrošnju

baterije.

Za aktiviranje načina uštede baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem.

3

Kucnite na pored Nač. rada za nisku nap. bat., zatim kucnite na Aktiviraj.

Za deaktiviranje načina uštede baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem.

3

Kucnite na pored Nač. rada za nisku nap. bat..

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za promjenu postavki načina uštede baterije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Upravljanje napajanjem.

3

Da biste otvorili meni postavki, kucnite na Nač. rada za nisku nap. bat..

4

Prilagodite postavke po želji.

5

Kada završite, kucnite na .