Sony Xperia SP - Pozivanje iz poruke

background image

Pozivanje iz poruke

Pozivanje pošiljatelja poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na razgovor.

3

Kucnite na ime ili broj primaoca na vrhu ekrana, zatim odaberite ime ili broj

primaoca sa liste koja se pojavi.

4

Ukoliko je primalac sačuvan u vašim kontaktima, kucnite na telefonski broj koji

želite pozvati. Ako niste sačuvali primaoca u vašim kontaktima, kucnite na .

Čuvanje broja pošiljaoca u kontakt

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite > Sačuvati.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i kucnite na Gotovo.