Sony Xperia SP - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija Razmjenjivanje poruka prikazuje vaše poruke u razgovorima, što znači da

su sve poruke koje su poslane ili koje su stigle od određene osobe grupisane zajedno.

Da biste poslali multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravne postavke za

MMS na uređaju. Pogledajte

Postavke za internet i razmjenu poruka

na stranici 33.

1

Vraćanje na listu razgovora

2

Prikaz opcija

3

Poslane i primljene poruke

4

Dugme za slanje

5

Prilaganje datoteke

6

Prilaganje lokacije

7

Prilaganje zvučnog isječka

8

Snimanje i prilaganje fotografije

9

Prilaganje fotografije sačuvane na uređaju

10 Tekstualno polje

Kreiranje i slanje poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite .

3

Kucnite , a zatim kucnite Dodati primatelja i odaberite kontakt sa spiska

kontakata. Ako primalac nije naveden kao kontakt, ručno unesite broj primaoca i

kucnite .

4

Kada završite dodavanje primalaca, kucnite Gotovo.

5

Kucnite Pisanje poruke i unesite tekst poruke.

6

Ukoliko želite dodati multimedijalnu datoteku, kucnite i odaberite opciju.

7

Da biste poslali poruku, kucnite Šalji.

Ako izađete iz poruke prije nego što je pošaljete, ona će biti sačuvana kao nacrt. Razgovor će

biti označen riječju Nacrt:.

Čitanje primljene poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite na željeni razgovor.

3

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite i držite poruku, zatim kucnite na

Preuzeti poruku

.

49

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Odgovaranje na poruku

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na razgovor koji sadrži poruku.

3

Unesite vaš odgovor i kucnite na Šalji.

Prosljeđivanje poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite razgovor koji sadrži poruku koju želite proslijediti.

3

Dodirnite i držite poruku koju želite proslijediti, a zatim kucnite Proslijediti

poruku

.

4

Kucnite , a zatim kucnite Dodati primatelja i odaberite kontakt sa spiska

kontakata. Ako primalac nije naveden kao kontakt, ručno unesite broj kontakta i

kucnite .

5

Kada završite dodavanje primalaca, kucnite Gotovo.

6

Uredite poruku, ako je potrebno, a zatim kucnite Šalji.

U koraku 4 također možete kucnuti Za i ručno unijeti puni broj telefona primaoca.

Za čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na razgovor koji želite otvoriti.

3

Ukoliko poruka još uvijek nije preuzeta, kucnite i držite poruku, zatim kucnite na

Preuzeti poruku

.

4

Dodirnite i držite datoteku koju želite sačuvati, zatim odaberite željenu opciju.