Sony Xperia SP - Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

background image

Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora

Kada je vaš uređaj postavljen tako da dozvoljava preuzimanja iz drugih izvora pored

usluge Google Play™, aplikacije možete preuzimati direktno s drugih web lokacija

poštivanjem relevantnih uputa za preuzimanje.

Instaliranjem aplikacija nepoznatog ili nepouzdanog porijekla uređaj se može oštetiti.

Preuzimajte samo aplikacije iz pouzdanih izvora. Obratite se pružatelju aplikacije ako imate

nekih pitanja ili razloga za zabrinutost.

Dozvoljavanje preuzimanja aplikacija iz drugih izvora

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Sigurnost.

3

Označite okvir za izbor Nepoznati izvori.

4

Kucnite OK.

Neke aplikacije možda trebaju pristupati podacima, postavkama i različitim funkciama na

uređaju kako bi funkcionirale pravilno. Instalirajte aplikacije i dajite dozvole aplikacijama samo

ako smatrate da su pouzdane.

Dozvole dodijeljene preuzetoj aplikaciji možete prikazati ako kucnete aplikaciju pod opcijom

Postavke > Aplikacije.

37

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.